05221   nakah   LEV-26:24  punish

05221   nakah   NUM-25:14  slain

05221   nakah   NUM-25:14  slain

05221   nakah   NUM-25:15  slain

05221   nakah   NUM-25:18  slain

05221   nakah   DEU-1:4    slain

05221   nakah  JUD-15:16 slain

05221   nakah   1SA-18:7  slain

05221   nakah   1SA-21:11 slain

05221   nakah   2SA-13:30 slain

05221   nakah   2SA-21:12 slain

05221   nakah   2SA-21:16 slain

05221   nakah   1KI-16:16 slain

05221   nakah   2KI-14:5  slain

05221   nakah   JOB-1:15  slain

05221   nakah   JOB-1:17  slain

05221   nakah   JER-18:21 slain

05221   nakah   JER-33:5  slain

05221   nakah   JER-41:9  slain

05221   nakah   JER-41:16 slain

05221   nakah   JER-41:18 slain

05221   nakah  GEN-14:17  slaughter

05221   nakah   1SA-17:57 slaughter

05221   nakah   1SA-18:6  slaughter

05221   nakah   2SA-1:1   slaughter

05221   nakah   2CH-25:14 slaughter

05221   nakah  GEN-34:30  slay

05221   nakah   DEU-19:6   slay

05221   nakah   DEU-27:25  slay

05221   nakah   2SA-21:2  slay

05221   nakah   1KI-20:36 slay

05221   nakah   2KI-10:25 slay

05221   nakah   JER-5:6   slay

05221   nakah   JER-20:4  slay

05221   nakah   JER-29:21 slay

05221   nakah   JER-40:15 slay

05221   nakah   JER-40:15 slay

05221   nakah   NUM-35:24  slayer

05221   nakah   JOS-10:20 slaying

05221   nakah   EZE-9:8   slaying

05221   nakah   EXO-2:12   slew

05221   nakah   JOS-8:21  slew

05221   nakah   JOS-10:10 slew

05221   nakah  JUD-1:4   slew

05221   nakah  JUD-1:5   slew

05221   nakah  JUD-1:10  slew

05221   nakah  JUD-1:17  slew

05221   nakah  JUD-3:29  slew

05221   nakah  JUD-3:31  slew

05221   nakah  JUD-9:44  slew

05221   nakah  JUD-14:19 slew

05221   nakah  JUD-15:15 slew

05221   nakah  JUD-20:45 slew

05221   nakah   1SA-4:2   slew

05221   nakah   1SA-11:11 slew

05221   nakah   1SA-17:36 slew

05221   nakah   1SA-18:27 slew

05221   nakah   1SA-19:5  slew

05221   nakah   1SA-19:8  slew

05221   nakah   1SA-29:5  slew

05221   nakah   1SA-31:2  slew

05221   nakah   2SA-8:5   slew

05221   nakah   2SA-21:18 slew

05221   nakah   2SA-21:19 slew

05221   nakah   2SA-21:21 slew

05221   nakah   2SA-23:12 slew

05221   nakah   2SA-23:20 slew

05221   nakah   2SA-23:20 slew

05221   nakah   2SA-23:21 slew

05221   nakah   1KI-16:11 slew

05221   nakah   1KI-20:20 slew

05221   nakah   1KI-20:21 slew

05221   nakah   1KI-20:29 slew

05221   nakah   1KI-20:36 slew

05221   nakah   2KI-10:9  slew

05221   nakah   2KI-10:11 slew

05221   nakah   2KI-10:17 slew

05221   nakah   2KI-12:20 slew

05221   nakah   2KI-14:5  slew

05221   nakah   2KI-14:7  slew

05221   nakah   2KI-21:24 slew

05221   nakah   1CH-10:2  slew

05221   nakah   1CH-11:14 slew

05221   nakah   1CH-11:22 slew

05221   nakah   1CH-11:22 slew

05221   nakah   1CH-11:23 slew

05221   nakah   1CH-18:5  slew

05221   nakah   1CH-18:12 slew

05221   nakah   1CH-20:4  slew

05221   nakah   1CH-20:5  slew

05221   nakah   1CH-20:7  slew

05221   nakah   2CH-13:17 slew

05221   nakah   ISA-66:3  slew

05221   nakah   JER-26:23 slew

05221   nakah   JER-41:3  slew

05221   nakah   EZE-9:7   slew

05221   nakah   1SA-21:9  slewest

05221   nakah  GEN-8:21   smite

05221   nakah  GEN-32:8   smite

05221   nakah  GEN-32:11  smite

05221   nakah   EXO-3:20   smite

05221   nakah   EXO-7:17   smite

05221   nakah   EXO-8:16   smite

05221   nakah   EXO-9:15   smite

05221   nakah   EXO-12:12  smite

05221   nakah   EXO-12:13  smite

05221   nakah   EXO-17:6   smite

05221   nakah   EXO-21:18  smite

05221   nakah   EXO-21:20  smite

05221   nakah   EXO-21:26  smite

05221   nakah   NUM-14:12  smite

05221   nakah   NUM-22:6   smite

05221   nakah   NUM-25:17  smite

05221   nakah   NUM-35:16  smite

05221   nakah   NUM-35:17  smite

05221   nakah   NUM-35:18  smite

05221   nakah   NUM-35:21  smite

05221   nakah   DEU-7:2    smite

05221   nakah   DEU-13:15  smite

05221   nakah   DEU-19:11  smite

05221   nakah   DEU-20:13  smite

05221   nakah   DEU-28:22  smite

05221   nakah   DEU-28:27  smite

05221   nakah   DEU-28:28  smite

05221   nakah   DEU-28:35  smite

05221   nakah   JOS-12:6  smite

05221   nakah   JOS-13:12 smite

05221   nakah  JUD-6:16  smite

05221   nakah  JUD-20:31 smite

05221   nakah  JUD-20:39 smite

05221   nakah  JUD-21:10 smite

05221   nakah   1SA-15:3  smite

05221   nakah   1SA-17:46 smite

05221   nakah   1SA-18:11 smite

05221   nakah   1SA-19:10 smite

05221   nakah   1SA-20:33 smite

05221   nakah   1SA-23:2  smite

05221   nakah   1SA-23:2  smite

05221   nakah   1SA-26:8  smite

05221   nakah   2SA-2:22  smite

05221   nakah   2SA-5:24  smite

05221   nakah   2SA-13:28 smite

05221   nakah   2SA-15:14 smite

05221   nakah   2SA-17:2  smite

05221   nakah   2SA-18:11 smite

05221   nakah   1KI-14:15 smite

05221   nakah   1KI-20:35 smite

05221   nakah   1KI-20:35 smite

05221   nakah   1KI-20:37 smite

05221   nakah   2KI-3:19  smite

05221   nakah   2KI-6:18  smite

05221   nakah   2KI-6:21  smite

05221   nakah   2KI-6:21  smite

05221   nakah   2KI-6:22  smite

05221   nakah   2KI-6:22  smite

05221   nakah   2KI-9:7   smite

05221   nakah   2KI-9:27  smite

05221   nakah   2KI-13:17 smite

05221   nakah   2KI-13:18 smite

05221   nakah   2KI-13:19 smite

05221   nakah   1CH-14:15 smite

05221   nakah   PSA-121:6  smite

05221   nakah   PRO-19:25  smite

05221   nakah   ISA-10:24 smite

05221   nakah   ISA-11:4  smite

05221   nakah   ISA-11:15 smite

05221   nakah   ISA-49:10 smite

05221   nakah   ISA-58:4  smite

05221   nakah   JER-18:18 smite

05221   nakah   JER-21:6  smite

05221   nakah   JER-21:7  smite

05221   nakah   JER-43:11 smite

05221   nakah   JER-46:13 smite

05221   nakah   JER-49:28 smite

05221   nakah   EZE-5:2   smite

05221   nakah   EZE-6:11  smite

05221   nakah   EZE-9:5   smite

05221   nakah   EZE-21:14 smite

05221   nakah   EZE-21:17 smite

05221   nakah   EZE-32:15 smite

05221   nakah   EZE-39:3  smite

05221   nakah   AMO-3:15   smite

05221   nakah   AMO-6:11   smite

05221   nakah   AMO-9:1    smite

05221   nakah   MIC-5:1   smite

05221   nakah  ZEC-9:4   smite

05221   nakah  ZEC-10:11 smite

05221   nakah  ZEC-12:4  smite

05221   nakah  ZEC-12:4  smite

05221   nakah  ZEC-13:7  smite

05221   nakah   MAL-4:6   smite

05221   nakah   ISA-50:6  smiters

05221   nakah   EXO-2:13   smitest

05221   nakah   EXO-21:12  smiteth

05221   nakah   EXO-21:15  smiteth

05221   nakah   DEU-25:11  smiteth

05221   nakah   DEU-27:24  smiteth

05221   nakah   JOS-15:16 smiteth

05221   nakah  JUD-1:12  smiteth

05221   nakah   2SA-5:8   smiteth

05221   nakah   1CH-11:6  smiteth

05221   nakah   ISA-9:13  smiteth

05221   nakah   LAM-3:30   smiteth

05221   nakah   EZE-7:9   smiteth

05221   nakah   EXO-2:11   smiting

05221   nakah   2SA-8:13  smiting

05221   nakah   1KI-20:37 smiting

05221   nakah   2KI-3:24  smiting

05221   nakah   MIC-6:13  smiting

05221   nakah   EXO-7:25   smitten

05221   nakah   EXO-9:31   smitten

05221   nakah   EXO-9:32   smitten

05221   nakah   EXO-22:2   smitten

05221   nakah   NUM-22:28  smitten

05221   nakah   NUM-22:32  smitten

05221   nakah   NUM-33:4   smitten

05221   nakah  JUD-1:8   smitten

05221   nakah   1SA-5:12  smitten

05221   nakah   1SA-6:19  smitten

05221   nakah   1SA-13:4  smitten

05221   nakah   1SA-30:1  smitten

05221   nakah   2SA-2:31  smitten

05221   nakah   2SA-8:9   smitten

05221   nakah   2SA-8:10  smitten

05221   nakah   2SA-11:15 smitten

05221   nakah   1KI-11:15 smitten

05221   nakah   2KI-2:14  smitten

05221   nakah   2KI-3:23  smitten

05221   nakah   2KI-13:19 smitten

05221   nakah   2KI-13:19 smitten

05221   nakah   2KI-14:10 smitten

05221   nakah   1CH-18:9  smitten

05221   nakah   1CH-18:10 smitten

05221   nakah   2CH-25:16 smitten

05221   nakah   2CH-25:19 smitten

05221   nakah   2CH-28:17 smitten

05221   nakah   JOB-16:10 smitten

05221   nakah   PSA-3:7    smitten

05221   nakah   PSA-69:26  smitten

05221   nakah   PSA-102:4  smitten

05221   nakah   ISA-5:25  smitten

05221   nakah   ISA-27:7  smitten

05221   nakah   ISA-53:4  smitten

05221   nakah   JER-2:30  smitten

05221   nakah   JER-14:19 smitten

05221   nakah   JER-37:10 smitten

05221   nakah   EZE-22:13 smitten

05221   nakah   EZE-33:21 smitten

05221   nakah   EZE-40:1  smitten

05221   nakah   HOS-6:1    smitten

05221   nakah   HOS-9:16   smitten

05221   nakah   AMO-4:9    smitten

05221   nakah  GEN-14:5   smote

05221   nakah  GEN-14:7   smote

05221   nakah  GEN-14:15  smote

05221   nakah  GEN-19:11  smote

05221   nakah  GEN-36:35  smote

05221   nakah   EXO-7:20   smote

05221   nakah   EXO-8:17   smote

05221   nakah   EXO-9:25   smote

05221   nakah   EXO-9:25   smote

05221   nakah   EXO-12:29  smote

05221   nakah   EXO-21:19  smote

05221   nakah   NUM-3:13   smote

05221   nakah   NUM-8:17   smote

05221   nakah   NUM-11:33  smote

05221   nakah   NUM-14:45  smote

05221   nakah   NUM-20:11  smote

05221   nakah   NUM-21:24  smote

05221   nakah   NUM-21:35  smote

05221   nakah   NUM-22:23  smote

05221   nakah   NUM-22:25  smote

05221   nakah   NUM-22:27  smote

05221   nakah   NUM-32:4   smote

05221   nakah   NUM-35:21  smote

05221   nakah   DEU-2:33   smote

05221   nakah   DEU-3:3    smote

05221   nakah   DEU-4:46   smote

05221   nakah   DEU-29:7   smote

05221   nakah   JOS-7:5   smote

05221   nakah   JOS-7:5   smote

05221   nakah   JOS-8:22  smote

05221   nakah   JOS-8:24  smote

05221   nakah   JOS-9:18  smote

05221   nakah   JOS-10:10 smote

05221   nakah   JOS-10:26 smote

05221   nakah   JOS-10:28 smote

05221   nakah   JOS-10:30 smote

05221   nakah   JOS-10:32 smote

05221   nakah   JOS-10:33 smote

05221   nakah   JOS-10:35 smote

05221   nakah   JOS-10:37 smote

05221   nakah   JOS-10:39 smote

05221   nakah   JOS-10:40 smote

05221   nakah   JOS-10:41 smote

05221   nakah   JOS-11:8  smote

05221   nakah   JOS-11:8  smote

05221   nakah   JOS-11:10 smote

05221   nakah   JOS-11:11 smote

05221   nakah   JOS-11:12 smote

05221   nakah   JOS-11:14 smote

05221   nakah   JOS-11:17 smote

05221   nakah   JOS-12:1  smote

05221   nakah   JOS-12:7  smote

05221   nakah   JOS-13:21 smote

05221   nakah   JOS-19:47 smote

05221   nakah   JOS-20:5  smote

05221   nakah  JUD-1:25  smote

05221   nakah  JUD-3:13  smote

05221   nakah  JUD-7:13  smote

05221   nakah  JUD-8:11  smote

05221   nakah  JUD-9:43  smote

05221   nakah  JUD-11:21 smote

05221   nakah  JUD-11:33 smote

05221   nakah  JUD-12:4  smote

05221   nakah  JUD-15:8  smote

05221   nakah  JUD-18:27 smote

05221   nakah  JUD-20:37 smote

05221   nakah  JUD-20:48 smote

05221   nakah   1SA-4:8   smote

05221   nakah   1SA-5:6   smote

05221   nakah   1SA-5:9   smote

05221   nakah   1SA-6:19  smote

05221   nakah   1SA-6:19  smote

05221   nakah   1SA-7:11  smote

05221   nakah   1SA-13:3  smote

05221   nakah   1SA-14:31 smote

05221   nakah   1SA-14:48 smote

05221   nakah   1SA-15:7  smote

05221   nakah   1SA-17:35 smote

05221   nakah   1SA-17:35 smote

05221   nakah   1SA-17:49 smote

05221   nakah   1SA-17:50 smote

05221   nakah   1SA-19:10 smote

05221   nakah   1SA-22:19 smote

05221   nakah   1SA-23:5  smote

05221   nakah   1SA-24:5  smote

05221   nakah   1SA-27:9  smote

05221   nakah   1SA-30:17 smote

05221   nakah   2SA-1:15  smote

05221   nakah   2SA-2:23  smote

05221   nakah   2SA-3:27  smote

05221   nakah   2SA-4:6   smote

05221   nakah   2SA-4:7   smote

05221   nakah   2SA-5:20  smote

05221   nakah   2SA-5:25  smote

05221   nakah   2SA-6:7   smote

05221   nakah   2SA-8:1   smote

05221   nakah   2SA-8:2   smote

05221   nakah   2SA-8:3   smote

05221   nakah   2SA-10:18 smote

05221   nakah   2SA-11:21 smote

05221   nakah   2SA-14:6  smote

05221   nakah   2SA-14:7  smote

05221   nakah   2SA-18:15 smote

05221   nakah   2SA-20:10 smote

05221   nakah   2SA-21:17 smote

05221   nakah   2SA-23:10 smote

05221   nakah   2SA-24:10 smote

05221   nakah   2SA-24:17 smote

05221   nakah   1KI-15:20 smote

05221   nakah   1KI-15:27 smote

05221   nakah   1KI-15:29 smote

05221   nakah   1KI-16:10 smote

05221   nakah   1KI-20:21 smote

05221   nakah   1KI-20:37 smote

05221   nakah   1KI-22:24 smote

05221   nakah   1KI-22:34 smote

05221   nakah   2KI-2:8   smote

05221   nakah   2KI-2:14  smote

05221   nakah   2KI-3:24  smote

05221   nakah   2KI-3:25  smote

05221   nakah   2KI-6:18  smote

05221   nakah   2KI-8:21  smote

05221   nakah   2KI-9:24  smote

05221   nakah   2KI-10:25 smote

05221   nakah   2KI-10:32 smote

05221   nakah   2KI-12:21 smote

05221   nakah   2KI-13:18 smote

05221   nakah   2KI-15:5  smote

05221   nakah   2KI-15:10 smote

05221   nakah   2KI-15:14 smote

05221   nakah   2KI-15:16 smote

05221   nakah   2KI-15:16 smote

05221   nakah   2KI-15:25 smote

05221   nakah   2KI-15:30 smote

05221   nakah   2KI-18:8  smote

05221   nakah   2KI-19:35 smote

05221   nakah   2KI-19:37 smote

05221   nakah   2KI-25:21 smote

05221   nakah   2KI-25:25 smote

05221   nakah   1CH-1:46  smote

05221   nakah   1CH-4:41  smote

05221   nakah   1CH-4:43  smote

05221   nakah   1CH-13:10 smote

05221   nakah   1CH-14:11 smote

05221   nakah   1CH-14:16 smote

05221   nakah   1CH-18:1  smote

05221   nakah   1CH-18:2  smote

05221   nakah   1CH-18:3  smote

05221   nakah   1CH-20:1  smote

05221   nakah   1CH-21:7  smote

05221   nakah   2CH-14:14 smote

05221   nakah   2CH-14:15 smote

05221   nakah   2CH-16:4  smote

05221   nakah   2CH-18:23 smote

05221   nakah   2CH-18:33 smote

05221   nakah   2CH-21:9  smote

05221   nakah   2CH-22:5  smote

05221   nakah   2CH-25:11 smote

05221   nakah   2CH-25:13 smote

05221   nakah   2CH-28:5  smote

05221   nakah   2CH-28:5  smote

05221   nakah   2CH-28:23 smote

05221   nakah   NEH-13:25  smote

05221   nakah  EST-9:5    smote

05221   nakah   JOB-2:7   smote

05221   nakah   PSA-60:1   smote

05221   nakah   PSA-78:20  smote

05221   nakah   PSA-78:51  smote

05221   nakah   PSA-78:66  smote

05221   nakah   PSA-105:33 smote

05221   nakah   PSA-105:36 smote

05221   nakah   PSA-135:8  smote

05221   nakah   PSA-135:10 smote

05221   nakah   PSA-136:10 smote

05221   nakah   PSA-136:17 smote

05221   nakah  SON-5:7    smote

05221   nakah   ISA-10:20 smote

05221   nakah   ISA-14:6  smote

05221   nakah   ISA-14:29 smote

05221   nakah   ISA-27:7  smote

05221   nakah   ISA-30:31 smote

05221   nakah   ISA-37:36 smote

05221   nakah   ISA-37:38 smote

05221   nakah   ISA-57:17 smote

05221   nakah   ISA-60:10 smote

05221   nakah   JER-20:2  smote

05221   nakah   JER-37:15 smote

05221   nakah   JER-41:2  smote

05221   nakah   JER-46:2  smote

05221   nakah   JER-47:1  smote

05221   nakah   JER-52:27 smote

05221   nakah   DAN-8:7    smote

05221   nakah   JON-4:7   smote

05221   nakah   HAG-2:17  smote

05221   nakah   EXO-17:5   smotest

05221   nakah   PRO-23:35  stricken

05221   nakah   ISA-1:5   stricken

05221   nakah   JER-5:3   stricken

05221   nakah   PRO-17:26  strike

05221   nakah   DEU-25:3   stripes

05221   nakah   PRO-17:10  stripes

05221   nakah   1SA-2:14  struck

05221   nakah   2CH-34:9  the

05221   nakah   2KI-3:24  went

05221   nakah   2KI-8:28  wounded

05221   nakah   JER-30:14 wounded

05221   nakah  ZEC-13:6  wounded

05221   nakah   2KI-8:29  given

05221   nakah   2KI-9:15  given

05221   nakah   2CH-22:6  given

05221   nakah   1CH-10:2  hard

05221   nakah  GEN-4:15   kill

05221   nakah  GEN-37:21  kill

05221   nakah   1SA-17:9  kill

05221   nakah   1SA-17:9  kill

05221   nakah   2SA-12:9  killed

05221   nakah   1KI-16:7  killed

05221   nakah   2CH-25:3  killed

05221   nakah   LEV-24:17  killeth

05221   nakah   LEV-24:18  killeth

05221   nakah   LEV-24:21  killeth

05221   nakah   LEV-24:21  killeth

05221   nakah   NUM-35:11  killeth

05221   nakah   NUM-35:15  killeth

05221   nakah   NUM-35:30  killeth

05221   nakah   DEU-19:4   killeth

05221   nakah   JOS-20:3  killeth

05221   nakah   JOS-20:9  killeth

05221   nakah   1SA-17:25 killeth

05221   nakah   1SA-17:26 killeth

05221   nakah   1SA-17:27 killeth

05221   nakah   1SA-14:14 made

05221   nakah   2KI-14:6  murderers

05221   nakah   DEU-25:3   beat

05221   nakah   2KI-13:25 beat

05221   nakah   PRO-23:14  beat

05221   nakah   JON-4:8   beat

05221   nakah   EXO-5:14   beaten

05221   nakah   EXO-5:16   beaten

05221   nakah   DEU-25:2   beaten

05221   nakah   DEU-25:2   beaten

05221   nakah   PRO-23:13  beatest

05221   nakah   2KI-11:12 clapped

05221   nakah   HOS-14:5   forth

 

~~~~~~

 

~~~~~~

 05221 1SA 006 019 . And he smote <{05221} +nakah > the men <00376 +>iysh > of Bethshemesh <01053 +Beyth Shemesh > , because <03588 +kiy > they had looked <07200 +ra>ah > into the ark <00727 +>arown > of the LORD <03068 +Y@hovah > , even he smote <05221 +nakah > of the people <05971 +<am > fifty <02572 +chamishshiym > thousand <00505 +>eleph > and threescore <07657 +shib<iym . > and ten men <00376 +>iysh > : and the people <05971 +<am > lamented <56> , because <03588 +kiy > the LORD <03068 +Y@hovah > had smitten <05221 +nakah > [ many ] of the people <05971 +<am > with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 GEN 014 017 . And the king <04428 +melek > of Sodom <05467 +C@dom > went <03318 +yatsa> >out to meet <07125 +qir>ah > him after <00310 +>achar > his return <07725 +shuwb > from the slaughter <{05221} +nakah > of Chedorlaomer <03540 +K@dorla<omer > , and of the kings <04428 +melek > that [ were ] with him , at <00413 +>el > the valley <06010 +<emeq > of Shaveh <07740 +Shaveh > , which <01931 +huw> > [ is ] the king s <04428 +melek > dale <06010 +<emeq > .

05221 GEN 019 011 And they smote <{05221} +nakah > the men <00582 +>enowsh > that [ were ] at the door <06607 +pethach > of the house <01004 +bayith > with blindness <05575 +canver > , both small <06996 +qatan > and great <01419 +gadowl > : so that they wearied <03811 +la>ah > themselves to find <04672 +matsa> > the door <06607 +pethach > .

05221 GEN 032 008 And said <00559 +>amar > , If <00518 +>im > Esau <06215 +<Esav > come <00935 +bow> > to the one <00259 +>echad > company <04264 +machaneh > , and smite <{05221} +nakah > it , then the other company <04264 +machaneh > which is left <07604 +sha>ar > shall escape <06413 +p@leytah > .

05221 GEN 032 011 Deliver <05337 +natsal > me , I pray <04994 +na> > thee , from the hand <03027 +yad > of my brother <00251 +>ach > , from the hand <03027 +yad > of Esau <06215 +<Esav > : for I fear <03373 +yare> > him , lest <06435 +pen > he will come <00935 +bow> > and smite <{05221} +nakah > me , [ and ] the mother <00517 +>em > with the children <01121 +ben > .

05221 GEN 034 030 And Jacob <03290 +Ya<aqob > said <00559 +>amar > to Simeon <08095 +Shim<own > and Levi <03878 +Leviy > , Ye have troubled <05916 +<akar > me to make me to stink <00887 +ba>ash > among the inhabitants <03427 +yashab > of the land <00776 +>erets > , among the Canaanites <03669 +K@na<aniy > and the Perizzites <06522 +P@rizziy > : and I [ being ] few <04962 +math > in number <04557 +micpar > , they shall gather <00622 +>acaph > themselves together against <05921 +<al > me , and slay <{05221} +nakah > me ; and I shall be destroyed <08045 +shamad > , I and my house <01004 +bayith > .

05221 GEN 036 035 And Husham <02367 +Chuwsham > died <04191 +muwth > , and Hadad <01908 +Hadad > the son <01121 +ben > of Bedad <00911 +B@dad > , who smote <{05221} +nakah > Midian <04080 +Midyan > in the field <07704 +sadeh > of Moab <04124 +Mow>ab > , reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > : and the name <08034 +shem > of his city <05892 +<iyr > [ was ] Avith <05762 +<Aviyth > .

05221 GEN 037 021 And Reuben <07205 +R@>uwben > heard <08085 +shama< > [ it ] , and he delivered <05337 +natsal > him out of their hands <03027 +yad > ; and said <00559 +>amar > , Let us not kill <{05221} +nakah > him .

05221 EXO 002 011 . And it came <01961 +hayah > to pass in those <01992 +hem > days <03117 +yowm > , when Moses <04872 +Mosheh > was grown <01431 +gadal > , that he went <03318 +yatsa> > out unto his brethren <00251 +>ach > , and looked <07200 +ra>ah > on their burdens <05450 +c@balah > : and he spied <07200 +ra>ah > an Egyptian <04713 +Mitsriy > smiting <{05221} +nakah > an Hebrew <05680 +<Ibriy > , one of his brethren <00251 +>ach > .

05221 EXO 002 012 And he looked <06437 +panah > this <03541 +koh > way <03541 +koh > and that way <03541 +koh > , and when he saw <07200 +ra>ah > that [ there was ] no <00369 +>ayin > man <00376 +>iysh > , he slew <{05221} +nakah > the Egyptian <04713 +Mitsriy > , and hid <02934 +taman > him in the sand <02344 +chowl > .

05221 EXO 002 013 And when he went <03318 +yatsa> > out the second <08145 +sheniy > day <03117 +yowm > , behold <02009 +hinneh > , two <08147 +sh@nayim > men <00582 +>enowsh > of the Hebrews <05680 +<Ibriy > strove <05327 +natsah > together : and he said <00559 +>amar > to him that did the wrong <07563 +rasha< > , Wherefore <04100 +mah > smitest <{05221} +nakah > thou thy fellow <07453 +rea< > ?

05221 EXO 003 020 And I will stretch <07971 +shalach > out my hand <03027 +yad > , and smite <{05221} +nakah > Egypt <04714 +Mitsrayim > with all <03605 +kol > my wonders <06381 +pala> > which <00834 +>aher > I will do <06213 +<asah > in the midst <07130 +qereb > thereof : and after <00310 +>achar > that he will let you go <07971 +shalach > .

05221 EXO 005 014 And the officers <07860 +shoter > of the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > , which <00834 +>aher > Pharaoh s <06547 +Par<oh > taskmasters <05065 +nagas > had set <07760 +suwm > over <05921 +<al > them , were beaten <{05221} +nakah > , [ and ] demanded <00559 +>amar > , Wherefore <04069 +madduwa< > have ye not fulfilled <03615 +kalah > your task <02706 +choq > in making brick <03835 +laban > both <01571 +gam > yesterday <08543 +t@mowl > and to day <03117 +yowm > , as heretofore <08543 +t@mowl > ?

05221 EXO 005 016 There is no <00369 +>ayin > straw <08401 +teben > given <05414 +nathan > unto thy servants <05650 +<ebed > , and they say <00559 +>amar > to us , Make <06213 +<asah > brick <03843 +l@benah > : and , behold <02009 +hinneh > , thy servants <05650 +<ebed > [ are ] beaten <{05221} +nakah > ; but the fault <02398 +chata> > [ is ] in thine own people <05971 +<am > .

05221 EXO 007 017 Thus <03541 +koh > saith <00559 +>amar > the LORD <03068 +Y@hovah > , In this <02063 +zo>th > thou shalt know <03045 +yada< > that I [ am ] the LORD <03068 +Y@hovah > : behold <02009 +hinneh > , I will smite <{05221} +nakah > with the rod <04294 +matteh > that [ is ] in mine hand <03027 +yad > upon the waters <04325 +mayim > which <00834 +>aher > [ are ] in the river <02975 +y@<or > , and they shall be turned <02015 +haphak > to blood <01818 +dam > .

05221 EXO 007 020 And Moses <04872 +Mosheh > and Aaron <00175 +>Aharown > did <06213 +<asah > so <03651 +ken > , as the LORD <03068 +Y@hovah > commanded <06680 +tsavah > ; and he lifted <07311 +ruwm > up the rod <04294 +matteh > , and smote <{05221} +nakah > the waters <04325 +mayim > that [ were ] in the river <02975 +y@<or > , in the sight <05869 +<ayin > of Pharaoh <06547 +Par<oh > , and in the sight <05869 +<ayin > of his servants <05650 +<ebed > ; and all <03605 +kol > the waters <04325 +mayim > that [ were ] in the river <02975 +y@<or > were turned <02015 +haphak > to blood <01818 +dam > .

05221 EXO 007 025 And seven <07651 +sheba< > days <03117 +yowm > were fulfilled <04390 +male> > , after <00310 +>achar > that the LORD <03068 +Y@hovah > had smitten <{05221} +nakah > the river <02975 +y@<or > .

05221 EXO 008 016 . And the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto Moses <04872 +Mosheh > , Say <00559 +>amar > unto Aaron <00175 +>Aharown > , Stretch <05186 +natah > out thy rod <04294 +matteh > , and smite <{05221} +nakah > the dust <06083 +<aphar > of the land <00776 +>erets > , that it may become <01961 +hayah > lice <03654 +ken > throughout all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > .

05221 EXO 008 017 And they did <06213 +<asah > so ; for Aaron <00175 +>Aharown > stretched <05186 +natah > out his hand <03027 +yad > with his rod <04294 +matteh > , and smote <{05221} +nakah > the dust <06083 +<aphar > of the earth <00776 +>erets > , and it became <01961 +hayah > lice <03654 +ken > in man <00120 +>adam > , and in beast <00929 +b@hemah > ; all <03605 +kol > the dust <06083 +<aphar > of the land <00776 +>erets > became <01961 +hayah > lice <03654 +ken > throughout all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > .

05221 EXO 009 015 For now <06258 +<attah > I will stretch <07971 +shalach > out my hand <03027 +yad > , that I may smite <{05221} +nakah > thee and thy people <05971 +<am > with pestilence <01698 +deber > ; and thou shalt be cut <03582 +kachad > off from the earth <00776 +>erets > .

05221 EXO 009 025 And the hail <01259 +barad > smote <05221 +nakah > throughout all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > all <03605 +kol > that [ was ] in the field <07704 +sadeh > , both <08147 +sh@nayim > man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > ; and the hail <01259 +barad > smote <{05221} +nakah > every <03605 +kol > herb <06212 +<eseb > of the field <07704 +sadeh > , and brake <07665 +shabar > every <03605 +kol > tree <06086 +<ets > of the field <07704 +sadeh > .

05221 EXO 009 025 And the hail <01259 +barad > smote <{05221} +nakah > throughout all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > all <03605 +kol > that [ was ] in the field <07704 +sadeh > , both <08147 +sh@nayim > man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > ; and the hail <01259 +barad > smote <05221 +nakah > every <03605 +kol > herb <06212 +<eseb > of the field <07704 +sadeh > , and brake <07665 +shabar > every <03605 +kol > tree <06086 +<ets > of the field <07704 +sadeh > .

05221 EXO 009 031 And the flax <06594 +pishtah > and the barley <08184 +s@<orah > was smitten <{05221} +nakah > : for the barley <08184 +s@<orah > [ was ] in the ear <24> , and the flax <06594 +pishtah > [ was ] bolled <01392 +gib<ol > .

05221 EXO 009 032 But the wheat <02406 +chittah > and the rie <03698 +kuccemeth > were not smitten <{05221} +nakah > : for they [ were ] not grown <00648 +>aphiyl > up .

05221 EXO 012 012 For I will pass <05674 +<abar > through the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > this <02088 +zeh > night <03915 +layil > , and will smite <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > in the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > , both <08147 +sh@nayim > man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > ; and against all <03605 +kol > the gods <00430 +>elohiym > of Egypt <04714 +Mitsrayim > I will execute <06213 +<asah > judgment <08201 +shephet > : I [ am ] the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 EXO 012 013 And the blood <01818 +dam > shall be to you for a token <00226 +>owth > upon the houses <01004 +bayith > where <00834 +>aher > ye [ are ] : and when I see <07200 +ra>ah > the blood <01818 +dam > , I will pass <06452 +pacach > over <05921 +<al > you , and the plague <05063 +negeph > shall not be upon you to destroy <04889 +mashchiyth > [ you ] , when I smite <{05221} +nakah > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > .

05221 EXO 012 029 . And it came <01961 +hayah > to pass , that at midnight the LORD <03068 +Y@hovah > smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > in the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > , from the firstborn <01060 +b@kowr > of Pharaoh <06547 +Par<oh > that sat <03427 +yashab > on <05921 +<al > his throne <03678 +kicce> > unto the firstborn <01060 +b@kowr > of the captive <07628 +sh@biy > that [ was ] in the dungeon <00953 +bowr > ; and all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > of cattle <00929 +b@hemah > .

05221 EXO 017 005 And the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto Moses <04872 +Mosheh > , Go <05674 +<abar > on before <06440 +paniym > the people <05971 +<am > , and take <03947 +laqach > with thee of the elders <02205 +zaqen > of Israel <03478 +Yisra>el > ; and thy rod <04294 +matteh > , wherewith <00834 +>aher > thou smotest <{05221} +nakah > the river <02975 +y@<or > , take <03947 +laqach > in thine hand <03027 +yad > , and go <01980 +halak > .

05221 EXO 017 006 Behold <02005 +hen > , I will stand <05975 +<amad > before <06440 +paniym > thee there <08033 +sham > upon the rock <06697 +tsuwr > in Horeb <02722 +Choreb > ; and thou shalt smite <{05221} +nakah > the rock <06697 +tsuwr > , and there shall come <03318 +yatsa> > water <04325 +mayim > out of it , that the people <05971 +<am > may drink <08354 +shathah > . And Moses <04872 +Mosheh > did <06213 +<asah > so <03651 +ken > in the sight <05869 +<ayin > of the elders <02205 +zaqen > of Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 LEV 024 017 And he that killeth <{05221} +nakah > any <03605 +kol > man shall surely be put to death <04191 +muwth > .

05221 LEV 024 018 And he that killeth <{05221} +nakah > a beast shall make it good <07999 +shalam > ; beast <05315 +nephesh > for beast <00929 +b@hemah > .

05221 LEV 024 021 And he that killeth <05221 +nakah > a beast <00929 +b@hemah > , he shall restore <07999 +shalam > it : and he that killeth <{05221} +nakah > a man <00120 +>adam > , he shall be put to death <04191 +muwth > .

05221 LEV 024 021 And he that killeth <{05221} +nakah > a beast <00929 +b@hemah > , he shall restore <07999 +shalam > it : and he that killeth <05221 +nakah > a man <00120 +>adam > , he shall be put to death <04191 +muwth > .

05221 LEV 026 024 Then will I also <00637 +>aph > walk <01980 +halak > contrary <07147 +q@riy > unto you , and will punish <{05221} +nakah > you yet seven <07651 +sheba< > times for your sins <02403 +chatta>ah > .

05221 NUM 003 013 Because <03588 +kiy > all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > [ are ] mine ; [ for ] on the day <03117 +yowm > that I smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > in the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > I hallowed <06942 +qadash > unto me all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > in Israel <03478 +Yisra>el > , both man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > : mine shall they be : I [ am ] the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 NUM 008 017 For all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > of the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > [ are ] mine , [ both ] man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > : on the day <03117 +yowm > that I smote <{05221} +nakah > every <03605 +kol > firstborn <01060 +b@kowr > in the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > I sanctified <06942 +qadash > them for myself .

05221 NUM 011 033 And while the flesh <01320 +basar > [ was ] yet <05750 +<owd > between <00996 +beyn > their teeth <08127 +shen > , ere <02962 +terem > it was chewed <03772 +karath > , the wrath <00639 +>aph > of the LORD <03068 +Y@hovah > was kindled <02734 +charah > against the people <05971 +<am > , and the LORD <03068 +Y@hovah > smote <{05221} +nakah > the people <05971 +<am > with a very <03966 +m@<od > great <07227 +rab > plague <04347 +makkah > .

05221 NUM 014 012 I will smite <{05221} +nakah > them with the pestilence <01698 +deber > , and disinherit <03423 +yarash > them , and will make <06213 +<asah > of thee a greater <01419 +gadowl > nation <01471 +gowy > and mightier <06099 +<atsuwm > than <04480 +min > they .

05221 NUM 014 045 Then the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > came <03381 +yarad > down <03381 +yarad > , and the Canaanites <03669 +K@na<aniy > which dwelt <03427 +yashab > in that hill <02022 +har > , and smote <{05221} +nakah > them , and discomfited <03807 +kathath > them , [ even ] unto Hormah <02767 +Chormah > .

05221 NUM 020 011 And Moses <04872 +Mosheh > lifted <07311 +ruwm > up his hand <03027 +yad > , and with his rod <04294 +matteh > he smote <{05221} +nakah > the rock <05553 +cela< > twice <06471 +pa<am > : and the water <04325 +mayim > came <03318 +yatsa> > out abundantly <07227 +rab > , and the congregation <05712 +<edah > drank <08354 +shathah > , and their beasts <01165 +b@<iyr > [ also ] .

05221 NUM 021 024 And Israel <03478 +Yisra>el > smote <{05221} +nakah > him with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and possessed <03423 +yarash > his land <00776 +>erets > from Arnon <00769 +>Arnown > unto Jabbok <02999 +Yabboq > , even unto the children <01121 +ben > of Ammon <05983 +<Ammown > : for the border <01366 +g@buwl > of the children <01121 +ben > of Ammon <05983 +<Ammown > [ was ] strong <05794 +<az > .

05221 NUM 021 035 So they smote <{05221} +nakah > him , and his sons <01121 +ben > , and all <03605 +kol > his people <05971 +<am > , until <05704 +<ad > there was none <01115 +biltiy > left <07604 +sha>ar > him alive <08300 +sariyd > : and they possessed <03423 +yarash > his land <00776 +>erets > .

05221 NUM 022 006 Come <03212 +yalak > now <06258 +<attah > therefore , I pray <04994 +na> > thee , curse <00779 +>arar > me this <02088 +zeh > people <05971 +<am > ; for they [ are ] too mighty <06099 +<atsuwm > for me : peradventure <00194 +>uwlay > I shall prevail <03201 +yakol > , [ that ] we may smite <{05221} +nakah > them , and [ that ] I may drive <01644 +garash > them out of the land <00776 +>erets > : for I wot <03045 +yada< > that he whom <00834 +>aher > thou blessest <01288 +barak > [ is ] blessed <01288 +barak > , and he whom <00834 +>aher > thou cursest <00779 +>arar > is cursed <00779 +>arar > .

05221 NUM 022 023 And the ass <00860 +>athown > saw <07200 +ra>ah > the angel <04397 +mal>ak > of the LORD <03068 +Y@hovah > standing <05324 +natsab > in the way <01870 +derek > , and his sword <02719 +chereb > drawn <08025 +shalaph > in his hand <03027 +yad > : and the ass <00860 +>athown > turned <05186 +natah > aside <05186 +natah > out of the way <01870 +derek > , and went <03212 +yalak > into the field <07704 +sadeh > : and Balaam <01109 +Bil<am > smote <{05221} +nakah > the ass <00860 +>athown > , to turn <05186 +natah > her into the way <01870 +derek > .

05221 NUM 022 025 And when the ass <00860 +>athown > saw <07200 +ra>ah > the angel <04397 +mal>ak > of the LORD <03068 +Y@hovah > , she thrust <03905 +lachats > herself unto the wall <07023 +qiyr > , and crushed <03905 +lachats > Balaam s <01109 +Bil<am > foot <07272 +regel > against <00413 +>el > the wall <07023 +qiyr > : and he smote <{05221} +nakah > her again <03254 +yacaph > .

05221 NUM 022 027 And when the ass <00860 +>athown > saw <07200 +ra>ah > the angel <04397 +mal>ak > of the LORD <03068 +Y@hovah > , she fell <07257 +rabats > down <07257 +rabats > under <08478 +tachath > Balaam <01109 +Bil<am > : and Balaam s <01109 +Bil<am > anger <00639 +>aph > was kindled <02734 +charah > , and he smote <{05221} +nakah > the ass <00860 +>athown > with a staff <04731 +maqqel > .

05221 NUM 022 028 And the LORD <03068 +Y@hovah > opened <06605 +pathach > the mouth <06310 +peh > of the ass <00860 +>athown > , and she said <00559 +>amar > unto Balaam <01109 +Bil<am > , What <04100 +mah > have I done <06213 +<asah > unto thee , that thou hast smitten <{05221} +nakah > me these <02088 +zeh > three <07969 +shalowsh > times ?

05221 NUM 022 032 And the angel <04397 +mal>ak > of the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto him , Wherefore <04100 +mah > hast thou smitten <{05221} +nakah > thine ass <00860 +>athown > these <02088 +zeh > three <07969 +shalowsh > times ? behold <02009 +hinneh > , I went <03318 +yatsa> > out to withstand <07854 +satan > thee , because <03588 +kiy > [ thy ] way <01870 +derek > is perverse <03399 +yarat > before <05048 +neged > me :

05221 NUM 025 014 Now the name <08034 +shem > of the Israelite that was slain <05221 +nakah > , [ even ] that was slain <{05221} +nakah > with the Midianitish <04084 +Midyaniy > woman , [ was ] Zimri <02174 +Zimriy > , the son <01121 +ben > of Salu <05543 +Calluw > , a prince <05387 +nasiy> > of a chief <1> house <01004 +bayith > among the Simeonites <08099 +Shim<oniy > .

05221 NUM 025 014 Now the name <08034 +shem > of the Israelite that was slain <{05221} +nakah > , [ even ] that was slain <05221 +nakah > with the Midianitish <04084 +Midyaniy > woman , [ was ] Zimri <02174 +Zimriy > , the son <01121 +ben > of Salu <05543 +Calluw > , a prince <05387 +nasiy> > of a chief <1> house <01004 +bayith > among the Simeonites <08099 +Shim<oniy > .

05221 NUM 025 015 And the name <08034 +shem > of the Midianitish <04084 +Midyaniy > woman <00802 +>ishshah > that was slain <{05221} +nakah > [ was ] Cozbi <03579 +Kozbiy > , the daughter <01323 +bath > of Zur <06698 +Tsuwr > ; he [ was ] head <07218 +ro>sh > over a people <00523 +>ummah > , [ and ] of a chief <1> house <01004 +bayith > in Midian <04080 +Midyan > .

05221 NUM 025 017 Vex <06887 +tsarar > the Midianites <04084 +Midyaniy > , and smite <{05221} +nakah > them :

05221 NUM 025 018 For they vex <06887 +tsarar > you with their wiles <05231 +nekel > , wherewith <00834 +>aher > they have beguiled <05230 +nakal > you in the matter <01697 +dabar > of Peor <06465 +P@<owr > , and in the matter <01697 +dabar > of Cozbi <03579 +Kozbiy > , the daughter <01323 +bath > of a prince <05387 +nasiy> > of Midian <04080 +Midyan > , their sister <00269 +>achowth > , which was slain <{05221} +nakah > in the day <03117 +yowm > of the plague <04046 +maggephah > for Peor s <06465 +P@<owr > sake <01697 +dabar > .

05221 NUM 032 004 [ Even ] the country <00776 +>erets > which <00834 +>aher > the LORD <03068 +Y@hovah > smote <{05221} +nakah > before <06440 +paniym > the congregation <05712 +<edah > of Israel <03478 +Yisra>el > , [ is ] a land <00776 +>erets > for cattle <04735 +miqneh > , and thy servants <05650 +<ebed > have cattle <04735 +miqneh > :

05221 NUM 033 004 For the Egyptians <04714 +Mitsrayim > buried <06912 +qabar > all <03605 +kol > [ their ] firstborn <01060 +b@kowr > , which <00834 +>aher > the LORD <03068 +Y@hovah > had smitten <{05221} +nakah > among them : upon their gods <00430 +>elohiym > also the LORD <03068 +Y@hovah > executed <06213 +<asah > judgments <08201 +shephet > .

05221 NUM 035 011 Then ye shall appoint <07136 +qarah > you cities <05892 +<iyr > to be cities <05892 +<iyr > of refuge <04733 +miqlat > for you ; that the slayer <07523 +ratsach > may flee <05127 +nuwc > thither <08033 +sham > , which killeth <{05221} +nakah > any person <05315 +nephesh > at unawares <07684 +sh@gagah > .

05221 NUM 035 015 These <00428 +>el - leh > six <08337 +shesh > cities <05892 +<iyr > shall be a refuge <04733 +miqlat > , [ both ] for the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > , and for the stranger <01616 +ger > , and for the sojourner <08453 +towshab > among <08432 +tavek > them : that every <03605 +kol > one that killeth <{05221} +nakah > any person <05315 +nephesh > unawares <07684 +sh@gagah > may flee <05127 +nuwc > thither <08033 +sham > .

05221 NUM 035 016 And if <00518 +>im > he smite <{05221} +nakah > him with an instrument <03627 +k@liy > of iron <01270 +barzel > , so that he die <04191 +muwth > , he [ is ] a murderer <07523 +ratsach > : the murderer <07523 +ratsach > shall surely be put to death <04191 +muwth > .

05221 NUM 035 017 And if <00518 +>im > he smite <{05221} +nakah > him with throwing <03027 +yad > a stone <68> , wherewith <00834 +>aher > he may die <04191 +muwth > , and he die <04191 +muwth > , he [ is ] a murderer <07523 +ratsach > : the murderer <07523 +ratsach > shall surely be put to death <04191 +muwth > .

05221 NUM 035 018 Or <00176 +>ow > [ if <00518 +>im > ] he smite <{05221} +nakah > him with an hand <03027 +yad > weapon <03627 +k@liy > of wood <06086 +<ets > , wherewith <00834 +>aher > he may die <04191 +muwth > , and he die <04191 +muwth > , he [ is ] a murderer <07523 +ratsach > : the murderer <07523 +ratsach > shall surely be put to death <04191 +muwth > .

05221 NUM 035 021 Or <00176 +>ow > in enmity <00342 +>eybah > smite <05221 +nakah > him with his hand <03027 +yad > , that he die <04191 +muwth > : he that smote <{05221} +nakah > [ him ] shall surely be put to death <04191 +muwth > ; [ for ] he [ is ] a murderer <07523 +ratsach > : the revenger <01350 +ga>al > of blood <01818 +dam > shall slay <04191 +muwth > the murderer <07523 +ratsach > , when he meeteth <06293 +paga< > him .

05221 NUM 035 021 Or <00176 +>ow > in enmity <00342 +>eybah > smite <{05221} +nakah > him with his hand <03027 +yad > , that he die <04191 +muwth > : he that smote <05221 +nakah > [ him ] shall surely be put to death <04191 +muwth > ; [ for ] he [ is ] a murderer <07523 +ratsach > : the revenger <01350 +ga>al > of blood <01818 +dam > shall slay <04191 +muwth > the murderer <07523 +ratsach > , when he meeteth <06293 +paga< > him .

05221 NUM 035 024 Then the congregation <05712 +<edah > shall judge <08199 +shaphat > between <00996 +beyn > the slayer <{05221} +nakah > and the revenger <01350 +ga>al > of blood <01818 +dam > according <05921 +<al > to these <00428 +>el - leh > judgments <04941 +mishpat > :

05221 NUM 035 030 Whoso <03605 +kol > killeth <{05221} +nakah > any person <05315 +nephesh > , the murderer <07523 +ratsach > shall be put to death <07523 +ratsach > by the mouth <06310 +peh > of witnesses <05707 +<ed > : but one <00259 +>echad > witness <05707 +<ed > shall not testify <06030 +<anah > against any person <05315 +nephesh > [ to cause him ] to die <04191 +muwth > .

05221 DEU 001 004 After <00310 +>achar > he had slain <{05221} +nakah > Sihon <05511 +Ciychown > the king <04428 +melek > of the Amorites <00567 +>Emoriy > , which <00834 +>aher > dwelt <03427 +yashab > in Heshbon <02809 +Cheshbown > , and Og <05747 +<Owg > the king <04428 +melek > of Bashan <01316 +Bashan > , which <00834 +>aher > dwelt <03427 +yashab > at Astaroth <06252 +<Ashtarowth > in Edrei <00154 +>edre<iy > :

05221 DEU 002 033 And the LORD <03068 +Y@hovah > our God <00430 +>elohiym > delivered <05414 +nathan > him before <06440 +paniym > us ; and we smote <{05221} +nakah > him , and his sons <01121 +ben > , and all <03605 +kol > his people <05971 +<am > .

05221 DEU 003 003 So the LORD <03068 +Y@hovah > our God <00430 +>elohiym > delivered <05414 +nathan > into our hands <03027 +yad > Og <05747 +<Owg > also <01571 +gam > , the king <04428 +melek > of Bashan <01316 +Bashan > , and all <03605 +kol > his people <05971 +<am > : and we smote <{05221} +nakah > him until <05704 +<ad > none <01115 +biltiy > was left <07604 +sha>ar > to him remaining <08300 +sariyd > .

05221 DEU 004 046 On this side <05676 +<eber > Jordan <03383 +Yarden > , in the valley <01516 +gay> > over <04136 +muwl > against <04136 +muwl > Bethpeor <01047 +Beyth P@<owr > , in the land <00776 +>erets > of Sihon <05511 +Ciychown > king <04428 +melek > of the Amorites <00567 +>Emoriy > , who <00834 +>aher > dwelt <03427 +yashab > at Heshbon <02809 +Cheshbown > , whom <00834 +>aher > Moses <04872 +Mosheh > and the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > smote <{05221} +nakah > , after they were come <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > out of Egypt <04714 +Mitsrayim > :

05221 DEU 007 002 And when the LORD <03068 +Y@hovah > thy God <00430 +>elohiym > shall deliver <05414 +nathan > them before <06440 +paniym > thee ; thou shalt smite <{05221} +nakah > them , [ and ] utterly destroy <02763 +charam > them ; thou shalt make <03772 +karath > no <03808 +lo> > covenant <01285 +b@riyth > with them , nor <03808 +lo> > shew mercy <02603 +chanan > unto them :

05221 DEU 013 015 Thou shalt surely smite <{05221} +nakah > the inhabitants <03427 +yashab > of that city <05892 +<iyr > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , destroying <02763 +charam > it utterly , and all <03605 +kol > that [ is ] therein , and the cattle <00929 +b@hemah > thereof , with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > .

05221 DEU 019 004 And this <02088 +zeh > [ is ] the case <01697 +dabar > of the slayer <07523 +ratsach > , which <00834 +>aher > shall flee <05127 +nuwc > thither <08033 +sham > , that he may live <02425 +chayay > : Whoso <00834 +>aher > killeth <{05221} +nakah > his neighbour <07453 +rea< > ignorantly , whom he hated <08130 +sane> > not in time past <08032 +shilshowm > ;

05221 DEU 019 006 Lest <06435 +pen > the avenger <01350 +ga>al > of the blood <01818 +dam > pursue <07291 +radaph > the slayer <07523 +ratsach > , while <03588 +kiy > his heart <03824 +lebab > is hot <03179 +yacham > , and overtake <05381 +nasag > him , because <03588 +kiy > the way <01870 +derek > is long <07235 +rabah > , and slay <{05221} +nakah > him ; whereas he [ was ] not worthy of death <04194 +maveth > , inasmuch <03588 +kiy > as he hated <08130 +sane> > him not in time past <08032 +shilshowm > .

05221 DEU 019 011 But if <03588 +kiy > any man <00376 +>iysh > hate <08130 +sane> > his neighbour <07453 +rea< > , and lie <00693 +>arab > in wait <00693 +>arab > for him , and rise <06965 +quwm > up against <05921 +<al > him , and smite <{05221} +nakah > him mortally <05315 +nephesh > that he die <04191 +muwth > , and fleeth <05127 +nuwc > into <00413 +>el > one <00259 +>echad > of these <00411 +>el > cities <05892 +<iyr > :

05221 DEU 020 013 And when the LORD <03068 +Y@hovah > thy God <00430 +>elohiym > hath delivered <05414 +nathan > it into thine hands <03027 +yad > , thou shalt smite <{05221} +nakah > every <03605 +kol > male <02138 +zakuwr > thereof with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > :

05221 DEU 025 002 And it shall be , if <00518 +>im > the wicked <07563 +rasha< > man [ be ] worthy <01121 +ben > to be beaten <05221 +nakah > , that the judge <08199 +shaphat > shall cause him to lie <05307 +naphal > down , and to be beaten <{05221} +nakah > before his face , according <01767 +day > to his fault <07564 +rish<ah > , by a certain number <04557 +micpar > .

05221 DEU 025 002 And it shall be , if <00518 +>im > the wicked <07563 +rasha< > man [ be ] worthy <01121 +ben > to be beaten <{05221} +nakah > , that the judge <08199 +shaphat > shall cause him to lie <05307 +naphal > down , and to be beaten <05221 +nakah > before his face , according <01767 +day > to his fault <07564 +rish<ah > , by a certain number <04557 +micpar > .

05221 DEU 025 003 Forty <00705 +>arba<iym > stripes <05221 +nakah > he may give him , [ and ] not exceed <03254 +yacaph > : lest <06435 +pen > , [ if ] he should exceed <03254 +yacaph > , and beat <{05221} +nakah > him above <05921 +<al > these with many <07227 +rab > stripes <04347 +makkah > , then thy brother <00251 +>ach > should seem <07034 +qalah > vile <07034 +qalah > unto thee .

05221 DEU 025 003 Forty <00705 +>arba<iym > stripes <{05221} +nakah > he may give him , [ and ] not exceed <03254 +yacaph > : lest <06435 +pen > , [ if ] he should exceed <03254 +yacaph > , and beat <05221 +nakah > him above <05921 +<al > these with many <07227 +rab > stripes <04347 +makkah > , then thy brother <00251 +>ach > should seem <07034 +qalah > vile <07034 +qalah > unto thee .

05221 DEU 025 011 When <03588 +kiy > men <00582 +>enowsh > strive <05327 +natsah > together <03162 +yachad > one <00259 +>echad > with another <00250 +>Ezrachiy > , and the wife <00802 +>ishshah > of the one <00259 +>echad > draweth near <07126 +qarab > for to deliver <05337 +natsal > her husband <00376 +>iysh > out of the hand <03027 +yad > of him that smiteth <{05221} +nakah > him , and putteth <07971 +shalach > forth <07971 +shalach > her hand <03027 +yad > , and taketh <02388 +chazaq > him by the secrets <04016 +mabush > :

05221 DEU 027 024 Cursed <00779 +>arar > [ be ] he that smiteth <{05221} +nakah > his neighbour <07453 +rea< > secretly <05643 +cether > . And all <03605 +kol > the people <05971 +<am > shall say <00559 +>amar > , Amen <00543 +>amen > .

05221 DEU 027 025 Cursed <00779 +>arar > [ be ] he that taketh <03947 +laqach > reward <07810 +shachad > to slay <{05221} +nakah > an innocent <05355 +naqiy > person <05315 +nephesh > . And all <03605 +kol > the people <05971 +<am > shall say <00559 +>amar > , Amen <00543 +>amen > .

05221 DEU 028 022 The LORD <03068 +Y@hovah > shall smite <{05221} +nakah > thee with a consumption <07829 +shachepheth > , and with a fever <06920 +qaddachath > , and with an inflammation <01816 +dalleqeth > , and with an extreme <02746 +charchur > burning <02746 +charchur > , and with the sword <02719 +chereb > , and with blasting <07711 +sh@dephah > , and with mildew <03420 +yeraqown > ; and they shall pursue <07291 +radaph > thee until <05704 +<ad > thou perish <6> .

05221 DEU 028 027 The LORD <03068 +Y@hovah > will smite <{05221} +nakah > thee with the botch <07822 +sh@chiyn > of Egypt <04714 +Mitsrayim > , and with the emerods <06076 +<ophel > , and with the scab <01618 +garab > , and with the itch <02775 +cherec > , whereof <00834 +>aher > thou canst <03201 +yakol > not be healed <07495 +rapha> > .

05221 DEU 028 028 The LORD <03068 +Y@hovah > shall smite <{05221} +nakah > thee with madness<07697 +shigga<own > , and blindness <05788 +<ivvarown > , and astonishment <08541 +timmahown > of heart <03824 +lebab > :

05221 DEU 028 035 The LORD <03068 +Y@hovah > shall smite <{05221} +nakah > thee in the knees <01290 +berek > , and in the legs <07785 +showq > , with a sore <07451 +ra< > botch <07822 +sh@chiyn > that cannot be healed <07495 +rapha> > , from the sole <03709 +kaph > of thy foot <07272 +regel > unto the top <06936 +qodqod > of thy head <06936 +qodqod > .

05221 DEU 029 007 And when ye came <00935 +bow> > unto this <02088 +zeh > place <04725 +maqowm > , Sihon <05511 +Ciychown > the king <04428 +melek > of Heshbon <02809 +Cheshbown > , and Og <05747 +<Owg > the king <04428 +melek > of Bashan <01316 +Bashan > , came <03318 +yatsa> > out against <07125 +qir>ah > us unto battle <04421 +milchamah > , and we smote <{05221} +nakah > them :

05221 JOS 007 005 And the men <00582 +>enowsh > of Ai <05857 +<Ay > smote <05221 +nakah > of them about thirty <07970 +sh@lowshiym > and six <08337 +shesh > men <00376 +>iysh > : for they chased <07291 +radaph > them [ from ] before <06440 +paniym > the gate <08179 +sha<ar > [ even ] unto Shebarim <07671 +Sh@bariym > , and smote <{05221} +nakah > them in the going <04174 +mowrad > down <04174 +mowrad > : wherefore the hearts <03824 +lebab > of the people <05971 +<am > melted <04549 +macac > , and became <01961 +hayah > as water <04325 +mayim > .

05221 JOS 007 005 And the men <00582 +>enowsh > of Ai <05857 +<Ay > smote <{05221} +nakah > of them about thirty <07970 +sh@lowshiym > and six <08337 +shesh > men <00376 +>iysh > : for they chased <07291 +radaph > them [ from ] before <06440 +paniym > the gate <08179 +sha<ar > [ even ] unto Shebarim <07671 +Sh@bariym > , and smote <05221 +nakah > them in the going <04174 +mowrad > down <04174 +mowrad > : wherefore the hearts <03824 +lebab > of the people <05971 +<am > melted <04549 +macac > , and became <01961 +hayah > as water <04325 +mayim > .

05221 JOS 008 021 And when Joshua <03091 +Y@howshuwa< > and all <03605 +kol > Israel <03478 +Yisra>el > saw <07200 +ra>ah > that the ambush <00693 +>arab > had taken <03920 +lakad > the city <05892 +<iyr > , and that the smoke <06227 +<ashan > of the city <05892 +<iyr > ascended <05927 +<alah > , then they turned <07725 +shuwb > again <07725 +shuwb > , and slew <{05221} +nakah > the men <00582 +>enowsh > of Ai <05857 +<Ay > .

05221 JOS 008 022 And the other <00428 +>el - leh > issued <03318 +yatsa> > out of the city <05892 +<iyr > against <07125 +qir>ah > them ; so they were in the midst <08432 +tavek > of Israel <03478 +Yisra>el > , some <00428 +>el - leh > on this <02088 +zeh > side , and some <00428 +>el - leh > on that side : and they smote <{05221} +nakah > them , so <05704 +<ad > that they let none <01115 +biltiy > of them remain <08300 +sariyd > or escape <06412 +paliyt > .

05221 JOS 008 024 And it came <01961 +hayah > to pass , when Israel <03478 +Yisra>el > had made an end <03615 +kalah > of slaying <02026 +harag > all <03605 +kol > the inhabitants <03427 +yashab > of Ai <05857 +<Ay > in the field <07704 +sadeh > , in the wilderness <04057 +midbar > wherein <00834 +>aher > they chased <07291 +radaph > them , and when they were all <03605 +kol > fallen <05307 +naphal > on the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , until <05704 +<ad > they were consumed <08552 +tamam > , that all <03605 +kol > the Israelites <03478 +Yisra>el > returned <07725 +shuwb > unto Ai <05857 +<Ay > , and smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > .

05221 JOS 010 010 And the LORD <03068 +Y@hovah > discomfited <01949 +huwm > them before <06440 +paniym > Israel <03478 +Yisra>el > , and slew <05221 +nakah > them with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > at Gibeon <01391 +Gib<own > , and chased <07291 +radaph > them along the way <01870 +derek > that goeth <04609 +ma<alah > up to Bethhoron <01032 +Beyth Chowrown > , and smote <{05221} +nakah > them to Azekah <05825 +<Azeqah > , and unto Makkedah <04719 +Maqqedah > .

05221 JOS 010 010 And the LORD <03068 +Y@hovah > discomfited <01949 +huwm > them before <06440 +paniym > Israel <03478 +Yisra>el > , and slew <{05221} +nakah > them with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > at Gibeon <01391 +Gib<own > , and chased <07291 +radaph > them along the way <01870 +derek > that goeth <04609 +ma<alah > up to Bethhoron <01032 +Beyth Chowrown > , and smote <05221 +nakah > them to Azekah <05825 +<Azeqah > , and unto Makkedah <04719 +Maqqedah > .

05221 JOS 010 020 And it came <01961 +hayah > to pass , when Joshua <03091 +Y@howshuwa< > and the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > had made an end <03615 +kalah > of slaying <{05221} +nakah > them with a very <03966 +m@<od > great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > , till <05704 +<ad > they were consumed <08552 +tamam > , that the rest <08300 +sariyd > [ which ] remained <08277 +sarad > of them entered <00935 +bow> > into <00413 +>el > fenced <04013 +mibtsar > cities <05892 +<iyr > .

05221 JOS 010 026 And afterward Joshua <03091 +Y@howshuwa< > smote <{05221} +nakah > them , and slew <04191 +muwth > them , and hanged <08518 +talah > them on <05921 +<al > five <02568 +chamesh > trees <06086 +<ets > : and they were hanging <08518 +talah > upon the trees <06086 +<ets > until <05704 +<ad > the evening <06153 +<ereb > .

05221 JOS 010 028 . And that day <03117 +yowm > Joshua <03091 +Y@howshuwa< > took <03920 +lakad > Makkedah <04719 +Maqqedah > , and smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and the king <04428 +melek > thereof he utterly destroyed <02763 +charam > , them , and all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein ; he let none <03808 +lo> > remain <08300 +sariyd > : and he did <06213 +<asah > to the king <04428 +melek > of Makkedah <04719 +Maqqedah > as he did <06213 +<asah > unto the king <04428 +melek > of Jericho <03405 +Y@riychow > .

05221 JOS 010 030 And the LORD <03068 +Y@hovah > delivered <05414 +nathan > it also <01571 +gam > , and the king <04428 +melek > thereof , into the hand <03027 +yad > of Israel <03478 +Yisra>el > ; and he smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein ; he let none <03808 +lo> > remain <08300 +sariyd > in it ; but did <06213 +<asah > unto the king <04428 +melek > thereof as he did <06213 +<asah > unto the king <04428 +melek > of Jericho <03405 +Y@riychow > .

05221 JOS 010 032 And the LORD <03068 +Y@hovah > delivered <05414 +nathan > Lachish <03923 +Lachiysh > into the hand <03027 +yad > of Israel <03478 +Yisra>el > , which took <03920 +lakad > it on the second <08145 +sheniy > day <03117 +yowm > , and smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein , according to all <03605 +kol > that he had done <06213 +<asah > to Libnah <03841 +Libnah > .

05221 JOS 010 033 Then <00227 +>az > Horam <02036 +Horam > king <04428 +melek > of Gezer <01507 +Gezer > came <05927 +<alah > up to help <05826 +<azar > Lachish <03923 +Lachiysh > ; and Joshua <03091 +Y@howshuwa< > smote <{05221} +nakah > him and his people <05971 +<am > , until <05704 +<ad > he had left <07604 +sha>ar > him none <01115 +biltiy > remaining <08300 +sariyd > .

05221 JOS 010 035 And they took <03920 +lakad > it on that day <03117 +yowm > , and smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein he utterly destroyed <02763 +charam > that day <03117 +yowm > , according to all <03605 +kol > that he had done <06213 +<asah > to Lachish <03923 +Lachiysh > .

05221 JOS 010 037 And they took <03920 +lakad > it , and smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and the king <04428 +melek > thereof , and all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > thereof , and all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein ; he left <07604 +sha>ar > none <03808 +lo> > remaining <08300 +sariyd > , according to all <03605 +kol > that he had done <06213 +<asah > to Eglon <05700 +<Eglown > ; but destroyed <02763 +charam > it utterly , and all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein .

05221 JOS 010 039 And he took <03920 +lakad > it , and the king <04428 +melek > thereof , and all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > thereof ; and they smote <{05221} +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and utterly destroyed <02763 +charam > all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein ; he left <07604 +sha>ar > none <03808 +lo> > remaining <08300 +sariyd > : as he had done <06213 +<asah > to Hebron <02275 +Chebrown > , so <03651 +ken > he did <06213 +<asah > to Debir <01688 +D@biyr > , and to the king <04428 +melek > thereof ; as he had done <06213 +<asah > also to Libnah <03841 +Libnah > , and to her king <04428 +melek > .

05221 JOS 010 040 So Joshua <03091 +Y@howshuwa< > smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the country <00776 +>erets > of the hills <02022 +har > , and of the south <05045 +negeb > , and of the vale <08219 +sh@phelah > , and of the springs <00794 +>ashedah > , and all <03605 +kol > their kings <04428 +melek > : he left <07604 +sha>ar > none <03808 +lo> > remaining <08300 +sariyd > , but utterly destroyed <02763 +charam > all <03605 +kol > that breathed <05397 +n@shamah > , as the LORD <03068 +Y@hovah > God <00430 +>elohiym > of Israel <03478 +Yisra>el > commanded <06680 +tsavah > .

05221 JOS 010 041 And Joshua <03091 +Y@howshuwa< > smote <{05221} +nakah > them from Kadeshbarnea <06947 +Qadesh Barnea< > even unto Gaza <05804 +<Azzah > , and all <03605 +kol > the country <00776 +>erets > of Goshen <01657 +Goshen > , even unto Gibeon <01391 +Gib<own > .

05221 JOS 011 008 And the LORD <03068 +Y@hovah > delivered <05414 +nathan > them into the hand <03027 +yad > of Israel <03478 +Yisra>el > , who smote <05221 +nakah > them , and chased <07291 +radaph > them unto great <07227 +rab > Zidon <06721 +Tsiydown > , and unto Misrephothmaim <04956 +Misr@phowth mayim > , and unto the valley <01237 +biq<ah > of Mizpeh <04708 +Mitspeh > eastward <04217 +mizrach > ; and they smote <{05221} +nakah > them , until <05704 +<ad > they left <07604 +sha>ar > them none <01115 +biltiy > remaining <08300 +sariyd > .

05221 JOS 011 008 And the LORD <03068 +Y@hovah > delivered <05414 +nathan > them into the hand <03027 +yad > of Israel <03478 +Yisra>el > , who smote <{05221} +nakah > them , and chased <07291 +radaph > them unto great <07227 +rab > Zidon <06721 +Tsiydown > , and unto Misrephothmaim <04956 +Misr@phowth mayim > , and unto the valley <01237 +biq<ah > of Mizpeh <04708 +Mitspeh > eastward <04217 +mizrach > ; and they smote <05221 +nakah > them , until <05704 +<ad > they left <07604 +sha>ar > them none <01115 +biltiy > remaining <08300 +sariyd > .

05221 JOS 011 011 And they smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the souls <05315 +nephesh > that [ were ] therein with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , utterly destroying <02763 +charam > [ them ] : there was not any <03605 +kol > left <03498 +yathar > to breathe <05397 +n@shamah > : and he burnt <08313 +saraph > Hazor <02674 +Chatsowr > with fire <00784 +>esh > .

05221 JOS 011 012 And all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > of those <00428 +>el - leh > kings <04428 +melek > , and all <03605 +kol > the kings <04428 +melek > of them , did Joshua <03091 +Y@howshuwa< > take <03920 +lakad > , and smote <{05221} +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , [ and ] he utterly destroyed <02763 +charam > them , as Moses <04872 +Mosheh > the servant <05650 +<ebed > of the LORD <03068 +Y@hovah > commanded <06680 +tsavah > .

05221 JOS 011 014 And all <03605 +kol > the spoil <07998 +shalal > of these <00428 +>el - leh > cities <05892 +<iyr > , and the cattle <00929 +b@hemah > , the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > took for a prey <00962 +bazaz > unto themselves <01992 +hem > ; but every <03605 +kol > man <00120 +>adam > they smote <{05221} +nakah > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , until <05704 +<ad > they had destroyed <08045 +shamad > them , neither <03808 +lo> > left <07604 +sha>ar > they any <03605 +kol > to breathe <05397 +n@shamah > .

05221 JOS 011 017 [ Even ] from the mount <02022 +har > Halak <02510 +Chalaq > , that goeth <05927 +<alah > up to Seir <08165 +Se<iyr > , even unto Baalgad <01171 +Ba<al Gad > in the valley <01237 +biq<ah > of Lebanon <03844 +L@banown > under <08478 +tachath > mount <02022 +har > Hermon <02768 +Chermown > : and all <03605 +kol > their kings <04428 +melek > he took <03920 +lakad > , and smote <{05221} +nakah > them , and slew <04191 +muwth > them .

05221 JOS 012 001 . Now these <00428 +>el - leh > [ are ] the kings <04428 +melek > of the land <00776 +>erets > , which <00834 +>aher > the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > smote <{05221} +nakah > , and possessed <03423 +yarash > their land <00776 +>erets > on the other <05676 +<eber > side <05676 +<eber > Jordan <03383 +Yarden > toward the rising <04217 +mizrach > of the sun <08121 +shemesh > , from the river <05158 +nachal > Arnon <00769 +>Arnown > unto mount <02022 +har > Hermon , and all <03605 +kol > the plain <06160 +<arabah > on the east <04217 +mizrach > :

05221 JOS 012 006 Them did Moses <04872 +Mosheh > the servant <05650 +<ebed > of the LORD <03068 +Y@hovah > and the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > smite <{05221} +nakah > : and Moses <04872 +Mosheh > the servant <05650 +<ebed > of the LORD <03068 +Y@hovah > gave <05414 +nathan > it [ for ] a possession <03425 +y@rushah > unto the Reubenites <07206 +R@>uwbeniy > , and the Gadites <01425 +Gadiy > , and the half <02677 +chetsiy > tribe <07626 +shebet > of Manasseh <04519 +M@nashsheh > .

05221 JOS 012 007 . And these <00428 +>el - leh > [ are ] the kings <04428 +melek > of the country <00776 +>erets > which <00834 +>aher > Joshua <03091 +Y@howshuwa< > and the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > smote <{05221} +nakah > on this side <05676 +<eber > Jordan <03383 +Yarden > on the west <03220 +yam > , from Baalgad <01171 +Ba<al Gad > in the valley <01237 +biq<ah > of Lebanon <03844 +L@banown > even unto the mount <02022 +har > Halak <02510 +Chalaq > , that goeth <05927 +<alah > up to Seir <08165 +Se<iyr > ; which Joshua <03091 +Y@howshuwa< > gave <05414 +nathan > unto the tribes <07626 +shebet > of Israel <03478 +Yisra>el > [ for ] a possession <03425 +y@rushah > according to their divisions <04256 +machaloqeth > ;

05221 JOS 013 012 All <03605 +kol > the kingdom <04468 +mamlakuwth > of Og <05747 +<Owg > in Bashan <01316 +Bashan > , which <00834 +>aher > reigned <04427 +malak > in Ashtaroth <06252 +<Ashtarowth > and in Edrei <00154 +>edre<iy > , who <01931 +huw> > remained <07604 +sha>ar > of the remnant <03499 +yether > of the giants <07497 +rapha> > : for these did Moses <04872 +Mosheh > smite <{05221} +nakah > , and cast <03423 +yarash > them out .

05221 JOS 013 021 And all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > of the plain <04334 +miyshowr > , and all <03605 +kol > the kingdom <04468 +mamlakuwth > of Sihon <05511 +Ciychown > king <04428 +melek > of the Amorites <00567 +>Emoriy > , which <00834 +>aher > reigned <04427 +malak > in Heshbon <02809 +Cheshbown > , whom <00834 +>aher > Moses <04872 +Mosheh > smote <{05221} +nakah > with the princes <05387 +nasiy> > of Midian <04080 +Midyan > , Evi <00189 +>Eviy > , and Rekem <07552 +Reqem > , and Zur <06698 +Tsuwr > , and Hur <02354 +Chuwr > , and Reba <07254 +Reba< > , [ which were ] dukes <05257 +n@ciyk > of Sihon <05511 +Ciychown > , dwelling <03427 +yashab > in the country <00776 +>erets > .

05221 JOS 015 016 And Caleb <03612 +Kaleb > said <00559 +>amar > , He that smiteth <{05221} +nakah > Kirjathsepher <07158 +Qiryath Cannah > , and taketh <03920 +lakad > it , to him will I give <05414 +nathan > Achsah <05915 +<Akcah > my daughter <01323 +bath > to wife <00802 +>ishshah > .

05221 JOS 019 047 And the coast <01366 +g@buwl > of the children <01121 +ben > of Dan <01835 +Dan > went <03318 +yatsa> > out [ too little ] for them : therefore the children <01121 +ben > of Dan <01835 +Dan > went <05927 +<alah > up to fight <03898 +lacham > against <05973 +<im > Leshem <03959 +Leshem > , and took <03920 +lakad > it , and smote <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and possessed <03423 +yarash > it , and dwelt <03427 +yashab > therein , and called <07121 +qara> > Leshem <03959 +Leshem > , Dan <01835 +Dan > , after the name <08034 +shem > of Dan <01835 +Dan > their father <1> .

05221 JOS 020 003 That the slayer <07523 +ratsach > that killeth <{05221} +nakah > [ any ] person <05315 +nephesh > unawares <07684 +sh@gagah > [ and ] unwittingly may flee <05127 +nuwc > thither <08033 +sham > : and they shall be your refuge <04733 +miqlat > from the avenger <01350 +ga>al > of blood <01818 +dam > .

05221 JOS 020 005 And if <03588 +kiy > the avenger <01350 +ga>al > of blood <01818 +dam > pursue <07291 +radaph > after <00310 +>achar > him , then they shall not deliver <05462 +cagar > the slayer <07523 +ratsach > up into his hand <03027 +yad > ; because <03588 +kiy > he smote <{05221} +nakah > his neighbour <07453 +rea< > unwittingly , and hated <08130 +sane> > him not beforetime .

05221 JOS 020 009 These <00428 +>el - leh > were the cities <05892 +<iyr > appointed <04152 +muw<adah > for all <03605 +kol > the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > , and for the stranger <01616 +ger > that sojourneth <01481 +guwr > among <08432 +tavek > them , that whosoever <03605 +kol > killeth <{05221} +nakah > [ any ] person <05315 +nephesh > at unawares <07684 +sh@gagah > might flee <05127 +nuwc > thither <08033 +sham > , and not die <04191 +muwth > by the hand <03027 +yad > of the avenger <01350 +ga>al > of blood <01818 +dam > , until <05704 +<ad > he stood <05975 +<amad > before <06440 +paniym > the congregation <05712 +<edah > .

05221 JUDG 001 004 And Judah <03063 +Y@huwdah > went <05927 +<alah > up ; and the LORD <03068 +Y@hovah > delivered <05414 +nathan > the Canaanites <03669 +K@na<aniy > and the Perizzites <06522 +P@rizziy > into their hand <03027 +yad > : and they slew <{05221} +nakah > of them in Bezek <00966 +Bezeq > ten <06235 +<eser > thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > .

05221 JUDG 001 005 And they found <04672 +matsa> > Adonibezek <00137 +>Adoniy - Bezeq > in Bezek <00966 +Bezeq > : and they fought <03898 +lacham > against him , and they slew <{05221} +nakah > the Canaanites <03669 +K@na<aniy > and the Perizzites <06522 +P@rizziy > .

05221 JUDG 001 008 Now the children <01121 +ben > of Judah <03063 +Y@huwdah > had fought <03898 +lacham > against Jerusalem <03389 +Y@ruwshalaim > , and had taken <03920 +lakad > it , and smitten <{05221} +nakah > it with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and set <07971 +shalach > the city <05892 +<iyr > on fire <00784 +>esh > .

05221 JUDG 001 010 And Judah <03063 +Y@huwdah > went <03212 +yalak > against <00413 +>el > the Canaanites <03669 +K@na<aniy > that dwelt <03427 +yashab > in Hebron <02275 +Chebrown > : ( now the name <08034 +shem > of Hebron <02275 +Chebrown > before <06440 +paniym > [ was ] Kirjatharba <7153> : ) and they slew <{05221} +nakah > Sheshai <08344 +Sheshay > , and Ahiman <00289 +>Achiyman > , and Talmai <08526 +Talmay > .

05221 JUDG 001 012 And Caleb <03612 +Kaleb > said <00559 +>amar > , He that smiteth <{05221} +nakah > Kirjathsepher <07158 +Qiryath Cannah > , and taketh <03920 +lakad > it , to him will I give <05414 +nathan > Achsah <05919 +<akshuwb > my daughter <01323 +bath > to wife <00802 +>ishshah > .

05221 JUDG 001 017 And Judah <03063 +Y@huwdah > went <03212 +yalak > with Simeon <08095 +Shim<own > his brother <00251 +>ach > , and they slew <{05221} +nakah > the Canaanites <03669 +K@na<aniy > that inhabited <03427 +yashab > Zephath , and utterly destroyed <02763 +charam > it . And the name <08034 +shem > of the city <05892 +<iyr > was called <07121 +qara> > Hormah <02767 +Chormah > .

05221 JUDG 001 025 And when he shewed <07200 +ra>ah > them the entrance <03996 +mabow> > into the city <05892 +<iyr > , they smote <{05221} +nakah > the city <05892 +<iyr > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > ; but they let go <07971 +shalach > the man <00376 +>iysh > and all <03605 +kol > his family <04940 +mishpachah > .

05221 JUDG 003 013 And he gathered <00622 +>acaph > unto him the children <01121 +ben > of Ammon <05983 +<Ammown > and Amalek <06002 +<Amaleq > , and went <03212 +yalak > and smote <{05221} +nakah > Israel <03478 +Yisra>el > , and possessed <03423 +yarash > the city <05892 +<iyr > of palm <08558 +tamar > trees .

05221 EZE 040 001 . In the five <02568 +chamesh > and twentieth <06242 +<esriym > year <08141 +shaneh > of our captivity <01546 +galuwth > , in the beginning <07218 +ro>sh > of the year <08141 +shaneh > , in the tenth <06218 +<asowr > [ day ] of the month <02320 +chodesh > , in the fourteenth year <08141 +shaneh > after <00310 +>achar > that the city <05892 +<iyr > was smitten <{05221} +nakah > , in the selfsame day <03117 +yowm > the hand <03027 +yad > of the LORD <03068 +Y@hovah > was upon me , and brought <00935 +bow> > me thither <08033 +sham > .

05221 JUDG 003 031 . And after <00310 +>achar > him was Shamgar <08044 +Shamgar > the son <01121 +ben > of Anath <06067 +<Anath > , which slew <{05221} +nakah > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > six <08337 +shesh > hundred <03967 +me>ah > men <00376 +>iysh > with an ox <01241 +baqar > goad <04451 +malmad > : and he also <01571 +gam > delivered <03467 +yasha< > Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 JUDG 006 016 And the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto him , Surely <03588 +kiy > I will be with thee , and thou shalt smite <{05221} +nakah > the Midianites <04080 +Midyan > as one <00259 +>echad > man <00376 +>iysh > .

05221 JUDG 007 013 And when Gideon <01439 +Gid<own > was come <00935 +bow> > , behold <02009 +hinneh > , [ there was ] a man <00376 +>iysh > that told <05608 +caphar > a dream <02472 +chalowm > unto his fellow <07453 +rea< > , and said <00559 +>amar > , Behold <02009 +hinneh > , I dreamed <02492 +chalam > a dream <02472 +chalowm > , and , lo <02009 +hinneh > , a cake <06742 +ts@luwl > of barley <08184 +s@<orah > bread <03899 +lechem > tumbled <02015 +haphak > into the host <04264 +machaneh > of Midian <04080 +Midyan > , and came <00935 +bow> > unto a tent <00168 +>ohel > , and smote <{05221} +nakah > it that it fell <05307 +naphal > , and overturned <02015 +haphak > it , that the tent <00168 +>ohel > lay <05307 +naphal > along .

05221 JUDG 008 011 And Gideon <01439 +Gid<own > went <05927 +<alah > up by the way <01870 +derek > of them that dwelt <07931 +shakan > in tents <00168 +>ohel > on the east <06924 +qedem > of Nobah <05025 +Nobach > and Jogbehah <03011 +Yogb@hah > , and smote <{05221} +nakah > the host <04264 +machaneh > : for the host <04264 +machaneh > was secure <00983 +betach > .

05221 JUDG 009 043 And he took <03947 +laqach > the people <05971 +<am > , and divided <02673 +chatsah > them into three <07969 +shalowsh > companies <07218 +ro>sh > , and laid wait <00693 +>arab > in the field <07704 +sadeh > , and looked <07200 +ra>ah > , and , behold <02009 +hinneh > , the people <05971 +<am > [ were ] come <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > out of the city <05892 +<iyr > ; and he rose <06965 +quwm > up against <05921 +<al > them , and smote <{05221} +nakah > them .

05221 JUDG 009 044 And Abimelech <40> , and the company <07218 +ro>sh > that [ was ] with him , rushed <06584 +pashat > forward <06584 +pashat > , and stood <05975 +<amad > in the entering <06607 +pethach > of the gate <08179 +sha<ar > of the city <05892 +<iyr > : and the two <08147 +sh@nayim > [ other ] companies <07218 +ro>sh > ran <06584 +pashat > upon all <03605 +kol > [ the people ] that [ were ] in the fields <07704 +sadeh > , and slew <{05221} +nakah > them .

05221 JUDG 011 021 And the LORD <03068 +Y@hovah > God <00430 +>elohiym > of Israel <03478 +Yisra>el > delivered <05414 +nathan > Sihon <05511 +Ciychown > and all <03605 +kol > his people <05971 +<am > into the hand <03027 +yad > of Israel <03478 +Yisra>el > , and they smote <{05221} +nakah > them : so Israel <03478 +Yisra>el > possessed <03423 +yarash > all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > of the Amorites <00567 +>Emoriy > , the inhabitants <03427 +yashab > of that country <00776 +>erets > .

05221 JUDG 011 033 And he smote <{05221} +nakah > them from Aroer <06177 +<Arow<er > , even till <05704 +<ad > thou come <00935 +bow> > to Minnith <04511 +Minniyth > , [ even ] twenty <06242 +<esriym > cities <05892 +<iyr > , and unto the plain <58> of the vineyards <03754 +kerem > , with a very <03966 +m@<od > great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > . Thus the children <01121 +ben > of Ammon <05983 +<Ammown > were subdued <03665 +kana< > before <06440 +paniym > the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 JUDG 012 004 Then Jephthah <03316 +Yiphtach > gathered <06908 +qabats > together all <03605 +kol > the men <00582 +>enowsh > of Gilead <01568 +Gil<ad > , and fought <03898 +lacham > with Ephraim <00669 +>Ephrayim > : and the men <00582 +>enowsh > of Gilead <01568 +Gil<ad > smote <{05221} +nakah > Ephraim <00669 +>Ephrayim > , because <03588 +kiy > they said <00559 +>amar > , Ye Gileadites <01569 +Gil<adiy > [ are ] fugitives <06412 +paliyt > of Ephraim <00669 +>Ephrayim > among <08432 +tavek > the Ephraimites <00669 +>Ephrayim > , [ and ] among <08432 +tavek > the Manassites <04519 +M@nashsheh > .

05221 JUDG 014 019 And the Spirit <07307 +ruwach > of the LORD <03068 +Y@hovah > came <06743 +tsalach > upon him , and he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to Ashkelon <00831 +>Ashq@lown > , and slew <{05221} +nakah > thirty <07970 +sh@lowshiym > men <00376 +>iysh > of them , and took <03947 +laqach > their spoil <02488 +chaliytsah > , and gave <05414 +nathan > change <02487 +chaliyphah > of garments unto them which expounded <05046 +nagad > the riddle <02420 +chiydah > . And his anger <00639 +>aph > was kindled <02734 +charah > , and he went <05927 +<alah > up to his father s <1> house <01004 +bayith > .

05221 JUDG 015 008 And he smote <{05221} +nakah > them hip <07785 +showq > and thigh <03409 +yarek > with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > : and he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > and dwelt <03427 +yashab > in the top <05585 +ca<iyph > of the rock <05553 +cela< > Etam <05862 +<Eytam > .

05221 JUDG 015 015 And he found <04672 +matsa> > a new <02961 +tariy > jawbone <03895 +l@chiy > of an ass <02543 +chamowr > , and put <07971 +shalach > forth <07971 +shalach > his hand <03027 +yad > , and took <03947 +laqach > it , and slew <{05221} +nakah > a thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > therewith .

05221 JUDG 015 016 And Samson <08123 +Shimshown > said <00559 +>amar > , With the jawbone <03895 +l@chiy > of an ass <02543 +chamowr > , heaps <02565 +chamorah > upon heaps <02565 +chamorah > , with the jaw <03895 +l@chiy > of an ass <02543 +chamowr > have I slain <{05221} +nakah > a thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > .

05221 JUDG 018 027 . And they took <03947 +laqach > [ the things ] which <00834 +>aher > Micah <04318 +Miykah > had made <06213 +<asah > , and the priest <03548 +kohen > which <00834 +>aher > he had <01961 +hayah > , and came <00935 +bow> > unto Laish <03919 +Layish > , unto a people <05971 +<am > [ that were ] at quiet <08252 +shaqat > and secure <00982 +batach > : and they smote <{05221} +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , and burnt <08313 +saraph > the city <05892 +<iyr > with fire <00784 +>esh > .

05221 JUDG 020 031 And the children <01121 +ben > of Benjamin <01144 +Binyamiyn > went <03318 +yatsa> > out against <07125 +qir>ah > the people <05971 +<am > , [ and ] were drawn <05423 +nathaq > away from the city <05892 +<iyr > ; and they began <02490 +chalal > to smite <{05221} +nakah > of the people <05971 +<am > , [ and ] kill <02491 +chalal > , as at other times <06471 +pa<am > , in the highways <04546 +m@cillah > , of which <00834 +>aher > one <00259 +>echad > goeth <05927 +<alah > up to the house <01008 +Beyth - >El > of God <01008 +Beyth - >El > , and the other <00259 +>echad > to Gibeah <01390 +Gib<ah > in the field <07704 +sadeh > , about thirty <07970 +sh@lowshiym > men <00376 +>iysh > of Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 JUDG 020 037 And the liers in wait <00693 +>arab > hasted <02363 +chuwsh > , and rushed <06584 +pashat > upon Gibeah <01390 +Gib<ah > ; and the liers in wait <00693 +>arab > drew <04900 +mashak > [ themselves ] along , and smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the city <05892 +<iyr > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > .

05221 JUDG 020 039 And when the men <00376 +>iysh > of Israel <03478 +Yisra>el > retired <2015haphak > in the battle <04421 +milchamah > , Benjamin <01144 +Binyamiyn > began <02490 +chalal > to smite <{05221} +nakah > [ and ] kill <02491 +chalal > of the men <00376 +>iysh > of Israel <03478 +Yisra>el > about thirty <07970 +sh@lowshiym > persons <00376 +>iysh > : for they said <00559 +>amar > , Surely <00389 +>ak > they are smitten <05062 +nagaph > down before <06440 +paniym > us , as [ in ] the first <07223 +ri>shown > battle <04421 +milchamah > .

05221 JUDG 020 045 And they turned <06437 +panah > and fled <05127 +nuwc > toward the wilderness <04057 +midbar > unto the rock <05553 +cela< > of Rimmon <07417 +Rimmown > : and they gleaned <05953 +<alal > of them in the highways <04546 +m@cillah > five <02568 +chamesh > thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > ; and pursued <01692 +dabaq > hard after <00310 +>achar > them unto Gidom <01440 +Gid<om > , and slew <{05221} +nakah > two thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > of them .

05221 JUDG 020 048 And the men <00376 +>iysh > of Israel <03478 +Yisra>el > turned <07725 +shuwb > again <07725 +shuwb > upon the children <01121 +ben > of Benjamin <01144 +Binyamiyn > , and smote <{05221} +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , as well <03190 +yatab > the men <04974 +m@thom > of [ every ] city <05892 +<iyr > , as the beast <00929 +b@hemah > , and all <03605 +kol > that came <04672 +matsa> > to hand <04672 +matsa> > : also they set <07971 +shalach > on fire <00784 +>esh > all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > that they came <04672 +matsa> > to .

05221 JUDG 021 010 And the congregation <05712 +<edah > sent <07971 +shalach > thither <08033 +sham > twelve thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > of the valiantest , and commanded <06680 +tsavah > them , saying <00559 +>amar > , Go <03212 +yalak > and smite <{05221} +nakah > the inhabitants <03427 +yashab > of Jabeshgilead with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , with the women <00802 +>ishshah > and the children <02945 +taph > .

05221 1SA 002 014 And he struck <{05221} +nakah > [ it ] into the pan <03595 +kiyowr > , or <00176 +>ow > kettle <01731 +duwd > , or caldron <07037 +qallachath > , or pot <06517 +paruwr > ; all <03605 +kol > that the fleshhook <04207 +mazleg > brought <05927 +<alah > up the priest <03548 +kohen > took <03947 +laqach > for himself . So <03602 +kakah > they did <06213 +<asah > in Shiloh <07887 +Shiyloh > unto all <03605 +kol > the Israelites <03478 +Yisra>el > that came <00935 +bow> > thither <08033 +sham > .

05221 1SA 004 002 And the Philistines <06430 +P@lishtiy > put themselves in array <06186 +<arak > against <07125 +qir>ah > Israel <03478 +Yisra>el > : and when they joined <05208 +niychowach > battle <04421 +milchamah > , Israel <03478 +Yisra>el > was smitten <05062 +nagaph > before <06440 +paniym > the Philistines <06430 +P@lishtiy > : and they slew <{05221} +nakah > of the army <04634 +ma<arakah > in the field <07704 +sadeh > about four <00702 +>arba< > thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > .

05221 1SA 004 008 Woe <00188 +>owy > unto us ! who <04310 +miy > shall deliver <05337 +natsal > us out of the hand <03027 +yad > of these <00428 +>el - leh > mighty <00117 +>addiyr > Gods <00430 +>elohiym > ? these <00428 +>el - leh > [ are ] the Gods <00430 +>elohiym > that smote <{05221} +nakah > the Egyptians <04714 +Mitsrayim > with all <03605 +kol > the plagues <04347 +makkah > in the wilderness <04057 +midbar > .

05221 1SA 005 006 . But the hand <03027 +yad > of the LORD <03068 +Y@hovah > was heavy <03513 +kabad > upon them of Ashdod <00795 +>Ashdowd > , and he destroyed <08074 +shamem > them , and smote <{05221} +nakah > them with emerods <06076 +<ophel > , [ even <00853 +>eth > ] Ashdod <00795 +>Ashdowd > and the coasts <01366 +g@buwl > thereof .

05221 1SA 005 009 And it was [ so ] , that , after <00310 +>achar > they had carried <05437 +cabab > it about <05437 +cabab > , the hand <03027 +yad > of the LORD <03068 +Y@hovah > was against the city <05892 +<iyr > with a very <03966 +m@<od > great <01419 +gadowl > destruction <04103 +m@huwmah > : and he smote <{05221} +nakah > the men <00582 +>enowsh > of the city <05892 +<iyr > , both small <06996 +qatan > and great <01419 +gadowl > , and they had emerods <06076 +<ophel > in their secret <08368 +sathar > parts <02506 +cheleq > .

05221 1SA 005 012 And the men <00582 +>enowsh > that died <04191 +muwth > not were smitten <{05221} +nakah > with the emerods <06076 +<ophel > : and the cry <07775 +shav<ah > of the city <05892 +<iyr > went <05927 +<alah > up to heaven <08064 +shamayim > .

05221 1SA 006 019 . And he smote <05221 +nakah > the men <00376 +>iysh > of Bethshemesh <01053 +Beyth Shemesh > , because <03588 +kiy > they had looked <07200 +ra>ah > into the ark <00727 +>arown > of the LORD <03068 +Y@hovah > , even he smote <05221 +nakah > of the people <05971 +<am > fifty <02572 +chamishshiym > thousand <00505 +>eleph > and threescore <07657 +shib<iym . > and ten men <00376 +>iysh > : and the people <05971 +<am > lamented <56> , because <03588 +kiy > the LORD <03068 +Y@hovah > had smitten <{05221} +nakah > [ many ] of the people <05971 +<am > with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 1SA 006 019 . And he smote <05221 +nakah > the men <00376 +>iysh > of Bethshemesh <01053 +Beyth Shemesh > , because <03588 +kiy > they had looked <07200 +ra>ah > into the ark <00727 +>arown > of the LORD <03068 +Y@hovah > , even he smote <{05221} +nakah > of the people <05971 +<am > fifty <02572 +chamishshiym > thousand <00505 +>eleph > and threescore <07657 +shib<iym . > and ten men <00376 +>iysh > : and the people <05971 +<am > lamented <56> , because <03588 +kiy > the LORD <03068 +Y@hovah > had smitten <05221 +nakah > [ many ] of the people <05971 +<am > with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 GEN 014 015 And he divided <02505 +chalaq > himself against <05921 +<al > them , he and his servants <05650 +<ebed > , by night <03915 +layil > , and smote <{05221} +nakah > them , and pursued <07291 +radaph > them unto Hobah <02327 +chowbah > , which <00834 +>aher > [ is ] on the left <08040 +s@mo>wl > hand <08040 +s@mo>wl > of Damascus <01834 +Dammeseq > .

05221 1SA 007 011 And the men <00582 +>enowsh > of Israel <03478 +Yisra>el > went <03318 +yatsa> > out of Mizpeh <04709 +Mitspah > , and pursued <07291 +radaph > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and smote <{05221} +nakah > them , until <05704 +<ad > [ they came ] under <08478 +tachath > Bethcar <01033 +Beyth Kar > .

05221 1SA 011 011 And it was [ so ] on the morrow <04283 +mochorath > , that Saul <07586 +Sha>uwl > put <07760 +suwm > the people <05971 +<am > in three <07969 +shalowsh > companies <07218 +ro>sh > ; and they came <00935 +bow> > into the midst <08432 +tavek > of the host <04264 +machaneh > in the morning <01242 +boqer > watch <00821 +>ashmurah > , and slew <{05221} +nakah > the Ammonites <05984 +<Ammowniy > until <05704 +<ad > the heat <02527 +chom > of the day <03117 +yowm > : and it came <01961 +hayah > to pass , that they which remained <07604 +sha>ar > were scattered <06327 +puwts > , so that two <08147 +sh@nayim > of them were not left <07604 +sha>ar > together <03162 +yachad > .

05221 1SA 013 003 And Jonathan <03129 +Yownathan > smote <{05221} +nakah > the garrison <05333 +n@tsiyb > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > that [ was ] in Geba <01387 +Geba< > , and the Philistines <06430 +P@lishtiy > heard <08085 +shama< > [ of it ] . And Saul <07586 +Sha>uwl > blew <08628 +taqa< > the trumpet <07782 +showphar > throughout all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > , saying <00559 +>amar > , Let the Hebrews <05680 +<Ibriy > hear <08085 +shama< > .

05221 1SA 013 004 And all <03605 +kol > Israel <03478 +Yisra>el > heard <08085 +shama< > say <00559 +>amar > [ that ] Saul <07586 +Sha>uwl > had smitten <{05221} +nakah > a garrison <05333 +n@tsiyb > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and [ that ] Israel <03478 +Yisra>el > also <01571 +gam > was had in abomination <00887 +ba>ash > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > . And the people <05971 +<am > were called <06817 +tsa<aq > together after <00310 +>achar > Saul <07586 +Sha>uwl > to Gilgal <01537 +Gilgal > .

05221 1SA 014 014 And that first <07223 +ri>shown > slaughter <04347 +makkah > , which <00834 +>aher > Jonathan <03129 +Yownathan > and his armourbearer <03627 +k@liy > made <{05221} +nakah > , was about twenty <06242 +<esriym > men <00376 +>iysh > , within as it were an half <02677 +chetsiy > acre <04618 +ma<anah > of land <07704 +sadeh > , [ which ] a yoke <06776 +tsemed > [ of oxen might plow ] .

05221 1SA 014 031 And they smote <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > that day <03117 +yowm > from Michmash <04363 +Mikmac > to Aijalon <00357 +>Ayalown > : and the people <05971 +<am > were very <03966 +m@<od > faint <05774 +<uwph > .

05221 1SA 014 048 And he gathered <06213 +<asah > an host <02428 +chayil > , and smote <{05221} +nakah > the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > , and delivered <05337 +natsal > Israel <03478 +Yisra>el > out of the hands <03027 +yad > of them that spoiled <08154 +shacah > them .

05221 1SA 015 003 Now <06258 +<attah > go <03212 +yalak > and smite <{05221} +nakah > Amalek <06002 +<Amaleq > , and utterly destroy <02763 +charam > all <03605 +kol > that they have , and spare <02550 +chamal > them not ; but slay <04191 +muwth > both man <00376 +>iysh > and woman <00802 +>ishshah > , infant <05768 +<owlel > and suckling <03243 +yanaq > , ox <07794 +showr > and sheep <07716 +seh > , camel <01581 +gamal > and ass <02543 +chamowr > .

05221 1SA 015 007 And Saul <07586 +Sha>uwl > smote <{05221} +nakah > the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > from Havilah <02341 +Chaviylah > [ until ] thou comest <00935 +bow> > to Shur <07793 +Shuwr > , that [ is ] over against <06440 +paniym > Egypt <04714 +Mitsrayim > .

05221 1SA 017 009 If <00518 +>im > he be able <03201 +yakol > to fight <03898 +lacham > with me , and to kill <05221 +nakah > me , then will we be your servants <05650 +<ebed > : but if <00518 +>im > I prevail <03201 +yakol > against him , and kill <{05221} +nakah > him , then shall ye be our servants <05650 +<ebed > , and serve <05647 +<abad > us .

05221 1SA 017 009 If <00518 +>im > he be able <03201 +yakol > to fight <03898 +lacham > with me , and to kill <{05221} +nakah > me , then will we be your servants <05650 +<ebed > : but if <00518 +>im > I prevail <03201 +yakol > against him , and kill <05221 +nakah > him , then shall ye be our servants <05650 +<ebed > , and serve <05647 +<abad > us .

05221 1SA 017 025 And the men <00376 +>iysh > of Israel <03478 +Yisra>el > said <00559 +>amar > , Have ye seen <07200 +ra>ah > this <02088 +zeh > man <00376 +>iysh > that is come <05927 +<alah > up ? surely <03588 +kiy > to defy <02778 +charaph . > Israel <03478 +Yisra>el > is he come <05927 +<alah > up : and it shall be , [ that ] the man <00376 +>iysh > who <00834 +>aher > killeth <{05221} +nakah > him , the king <04428 +melek > will enrich <06238 +<ashar > him with great <01419 +gadowl > riches <06239 +<osher > , and will give <05414 +nathan > him his daughter <01323 +bath > , and make <06213 +<asah > his father s <1> house <01004 +bayith > free <02670 +chophshiy > in Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 1SA 017 026 And David <01732 +David > spake <00559 +>amar > to the men <00582 +>enowsh > that stood <05975 +<amad > by him , saying <00559 +>amar > , What <04100 +mah > shall be done <06213 +<asah > to the man <00376 +>iysh > that killeth <{05221} +nakah > this <01975 +hallaz > Philistine <06430 +P@lishtiy > , and taketh <05493 +cuwr > away the reproach <02781 +cherpah > from Israel <03478 +Yisra>el > ? for who <04310 +miy > [ is ] this <02088 +zeh > uncircumcised <06189 +<arel > Philistine <06430 +P@lishtiy > , that he should defy <02778 +charaph . > the armies <04634 +ma<arakah > of the living <02416 +chay > God <00430 +>elohiym > ?

05221 1SA 017 027 And the people <05971 +<am > answered <00559 +>amar > him after this <02088 +zeh > manner <01697 +dabar > , saying <00559 +>amar > , So <03541 +koh > shall it be done <06213 +<asah > to the man <00376 +>iysh > that killeth <{05221} +nakah > him .

05221 1SA 017 035 And I went <03318 +yatsa> > out after <00310 +>achar > him , and smote <05221 +nakah > him , and delivered <05337 +natsal > [ it ] out of his mouth <06310 +peh > : and when he arose <06965 +quwm > against <05921 +<al > me , I caught <02388 +chazaq > [ him ] by his beard <02206 +zaqan > , and smote <{05221} +nakah > him , and slew <04191 +muwth > him .

05221 1SA 017 035 And I went <03318 +yatsa> > out after <00310 +>achar > him , and smote <{05221} +nakah > him , and delivered <05337 +natsal > [ it ] out of his mouth <06310 +peh > : and when he arose <06965 +quwm > against <05921 +<al > me , I caught <02388 +chazaq > [ him ] by his beard <02206 +zaqan > , and smote <05221 +nakah > him , and slew <04191 +muwth > him .

05221 1SA 017 036 Thy servant <05650 +<ebed > slew <{05221} +nakah > both <01571 +gam > the lion <00738 +>ariy > and the bear <01677 +dob > : and this <02088 +zeh > uncircumcised <06189 +<arel > Philistine <06430 +P@lishtiy > shall be as one <00259 +>echad > of them , seeing <03588 +kiy > he hath defied <02778 +charaph . > the armies <04634 +ma<arakah > of the living <02416 +chay > God <00430 +>elohiym > .

05221 1SA 017 046 This <02088 +zeh > day <03117 +yowm > will the LORD <03068 +Y@hovah > deliver <05462 +cagar > thee into mine hand <03027 +yad > ; and I will smite <{05221} +nakah > thee , and take <05493 +cuwr > thine head <07218 +ro>sh > from thee ; and I will give <05414 +nathan > the carcases <06297 +peger > of the host <04264 +machaneh > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > this <02088 +zeh > day <03117 +yowm > unto the fowls <05775 +<owph > of the air <08064 +shamayim > , and to the wild <02416 +chay > beasts <02416 +chay > of the earth <00776 +>erets > ; that all <03605 +kol > the earth <00776 +>erets > may know <03045 +yada< > that there is a God <00430 +>elohiym > in Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 1SA 017 049 And David <01732 +David > put <07971 +shalach > his hand <03027 +yad > in his bag <03627 +k@liy > , and took <03947 +laqach > thence <08033 +sham > a stone <68> , and slang <07049 +qala< > [ it ] , and smote <{05221} +nakah > the Philistine <06430 +P@lishtiy > in his forehead <04696 +metsach > , that the stone <68> sunk <02883 +taba< > into his forehead <04696 +metsach > ; and he fell <05307 +naphal > upon his face <06440 +paniym > to the earth <00776 +>erets > .

05221 1SA 017 050 So David <01732 +David > prevailed <02388 +chazaq > over <04480 +min > the Philistine <06430 +P@lishtiy > with a sling <07050 +qela< > and with a stone <68> , and smote <{05221} +nakah > the Philistine <06430 +P@lishtiy > , and slew <04191 +muwth > him ; but [ there was ] no <00369 +>ayin > sword <02719 +chereb > in the hand <03027 +yad > of David <01732 +David > .

05221 1SA 017 057 And as David <01732 +David > returned <07725 +shuwb > from the slaughter <{05221} +nakah > of the Philistine <06430 +P@lishtiy > , Abner <74> took <03947 +laqach > him , and brought <00935 +bow> > him before <06440 +paniym > Saul <07586 +Sha>uwl > with the head <07218 +ro>sh > of the Philistine <06430 +P@lishtiy > in his hand <03027 +yad > .

05221 1SA 018 006 . And it came <01961 +hayah > to pass as they came <00935 +bow> > , when David <01732 +David > was returned <07725 +shuwb > from the slaughter <{05221} +nakah > of the Philistine <06430 +P@lishtiy > , that the women <00802 +>ishshah > came <03318 +yatsa> > out of all <03605 +kol > cities <05892 +<iyr > of Israel <03478 +Yisra>el > , singing <07891 +shiyr > and dancing <04246 +m@chowlah > , to meet <07125 +qir>ah > king <04428 +melek > Saul <07586 +Sha>uwl > , with tabrets <08596 +toph > , with joy <08057 +simchah > , and with instruments <07991 +shaliysh > of musick .

05221 1SA 018 007 And the women <00802 +>ishshah > answered <06030 +<anah > [ one another ] as they played <07832 +sachaq > , and said <00559 +>amar > , Saul <07586 +Sha>uwl > hath slain <{05221} +nakah > his thousands <00505 +>eleph > , and David <01732 +David > his ten <07233 +r@babah > thousands <00505 +>eleph > .

05221 1SA 018 011 And Saul <07586 +Sha>uwl > cast <02904 +tuwl > the javelin <02595 +chaniyth > ; for he said <00559 +>amar > , I will smite <{05221} +nakah > David <01732 +David > even to the wall <07023 +qiyr > [ with it ] . And David <01732 +David > avoided <05437 +cabab > out of his presence <06440 +paniym > twice <06471 +pa<am > .

05221 1SA 018 027 Wherefore David <01732 +David > arose <06965 +quwm > and went <03212 +yalak > , he and his men <00582 +>enowsh > , and slew <{05221} +nakah > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > two hundred <03967 +me>ah > men <00376 +>iysh > ; and David <01732 +David > brought <00935 +bow> > their foreskins <06190 +<orlah > , and they gave them in full <04390 +male> > tale to the king <04428 +melek > , that he might be the king s <04428 +melek > son <02859 +chathan > in law <02860 +chathan > . And Saul <07586 +Sha>uwl > gave <05414 +nathan > him Michal <04324 +Miykal > his daughter <01323 +bath > to wife <00802 +>ishshah > .

05221 1SA 019 005 For he did put <07760 +suwm > his life <05315 +nephesh > in his hand <03709 +kaph > , and slew <{05221} +nakah > the Philistine <06430 +P@lishtiy > , and the LORD <03068 +Y@hovah > wrought <06213 +<asah > a great <01419 +gadowl > salvation <08668 +t@shuw<ah > for all <03605 +kol > Israel <03478 +Yisra>el > : thou sawest <07200 +ra>ah > [ it ] , and didst rejoice <08055 +samach > : wherefore <04100 +mah > then wilt thou sin <02398 +chata> > against innocent <05355 +naqiy > blood <01818 +dam > , to slay <04191 +muwth > David <01732 +David > without <02600 +chinnam > a cause <02600 +chinnam > ?

05221 1SA 019 008 . And there was war <04421 +milchamah > again <03254 +yacaph > : and David <01732 +David > went <03318 +yatsa> > out , and fought <03898 +lacham > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and slew <{05221} +nakah > them with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > ; and they fled <05127 +nuwc > from him .

05221 1SA 019 010 And Saul <07586 +Sha>uwl > sought <01245 +baqash > to smite <05221 +nakah > David <01732 +David > even to the wall <07023 +qiyr > with the javelin <02595 +chaniyth > ; but he slipped <06362 +patar > away out of Saul s <07586 +Sha>uwl > presence <06440 +paniym > , and he smote <{05221} +nakah > the javelin <02595 +chaniyth > into the wall <07023 +qiyr > : and David <01732 +David > fled <05127 +nuwc > , and escaped <04422 +malat > that night <03915 +layil > .

05221 1SA 019 010 And Saul <07586 +Sha>uwl > sought <01245 +baqash > to smite <{05221} +nakah > David <01732 +David > even to the wall <07023 +qiyr > with the javelin <02595 +chaniyth > ; but he slipped <06362 +patar > away out of Saul s <07586 +Sha>uwl > presence <06440 +paniym > , and he smote <05221 +nakah > the javelin <02595 +chaniyth > into the wall <07023 +qiyr > : and David <01732 +David > fled <05127 +nuwc > , and escaped <04422 +malat > that night <03915 +layil > .

05221 1SA 020 033 And Saul <07586 +Sha>uwl > cast <02904 +tuwl > a javelin <02595 +chaniyth > at <05921 +<al > him to smite <{05221} +nakah > him : whereby Jonathan <03083 +Y@hownathan > knew <03045 +yada< > that it was determined <03615 +kalah > of his father <1> to slay <04191 +muwth > David <01732 +David > .

05221 1SA 021 009 And the priest <03548 +kohen > said <00559 +>amar > , The sword <02719 +chereb >of Goliath <01555 +Golyath > the Philistine <06430 +P@lishtiy > , whom <00834 +>aher > thou slewest <{05221} +nakah > in the valley <06010 +<emeq > of Elah <00425 +>Elah > , behold <02009 +hinneh > , it [ is here ] wrapped <03874 +luwt > in a cloth <08071 +simlah > behind <00310 +>achar > the ephod <00646 +>ephowd > : if <00518 +>im > thou wilt take <03947 +laqach > that , take <03947 +laqach > [ it ] : for [ there is ] no <00369 +>ayin > other <00312 +>acher > save <02108 +zuwlah > that here <02088 +zeh > . And David <01732 +David > said <00559 +>amar > , [ There is ] none <00369 +>ayin > like that ; give <05414 +nathan > it me .

05221 1SA 021 011 And the servants <05650 +<ebed > of Achish <00397 +>Akiysh > said <00559 +>amar > unto him , [ Is ] not this <02088 +zeh > David <01732 +David > the king <04428 +melek > of the land <00776 +>erets > ? did they not sing <06030 +<anah > one to another of him in dances <04246 +m@chowlah > , saying <00559 +>amar > , Saul <07586 +Sha>uwl > hath slain <{05221} +nakah > his thousands <00505 +>eleph > , and David <01732 +David > his ten <07233 +r@babah > thousands <07233 +r@babah > ?

05221 1SA 022 019 And Nob <05011 +Nob > , the city <05892 +<iyr > of the priests <03548 +kohen > , smote <{05221} +nakah > he with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > , both men <00376 +>iysh > and women <00802 +>ishshah > , children <05768 +<owlel > and sucklings <03243 +yanaq > , and oxen <07794 +showr > , and asses <02543 +chamowr > , and sheep <07716 +seh > , with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > .

05221 1SA 023 002 Therefore David <01732 +David > enquired <07592 +sha>al > of the LORD <03068 +Y@hovah > , saying <00559 +>amar > , Shall I go <03212 +yalak > and smite <05221 +nakah > these <00428 +>el - leh > Philistines <06430 +P@lishtiy > ? And the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto David <01732 +David > , Go <03212 +yalak > , and smite <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and save <03467 +yasha< > Keilah <07084 +Q@<iylah > .

05221 1SA 023 002 Therefore David <01732 +David > enquired <07592 +sha>al > of the LORD <03068 +Y@hovah > , saying <00559 +>amar > , Shall I go <03212 +yalak > and smite <{05221} +nakah > these <00428 +>el - leh > Philistines <06430 +P@lishtiy > ? And the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto David <01732 +David > , Go <03212 +yalak > , and smite <05221 +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and save <03467 +yasha< > Keilah <07084 +Q@<iylah > .

05221 1SA 023 005 So David <01732 +David > and his men <00582 +>enowsh > went <03212 +yalak > to Keilah <07084 +Q@<iylah > , and fought <03898 +lacham > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and brought <05090 +nahag > away their cattle <04735 +miqneh > , and smote <{05221} +nakah > them with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > . So David <01732 +David > saved <03467 +yasha< > the inhabitants <03427 +yashab > of Keilah <07084 +Q@<iylah > .

05221 1SA 024 005 And it came <01961 +hayah > to pass afterward , that David s <01732 +David > heart <03820 +leb > smote <{05221} +nakah > him , because he had cut <03772 +karath > off Saul s <07586 +Sha>uwl > skirt <03671 +kanaph > .

05221 1SA 026 008 Then said <00559 +>amar > Abishai <52> to David <01732 +David > , God <00430 +>elohiym > hath delivered <05462 +cagar > thine enemy <00341 +>oyeb > into thine hand <03027 +yad > this day <03117 +yowm > : now <06258 +<attah > therefore let me smite <{05221} +nakah > him , I pray <04994 +na> > thee , with the spear <02595 +chaniyth > even to the earth <00776 +>erets > at once , and I will not [ smite ] him the second <08138 +shanah > time .

05221 1SA 027 009 And David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > the land <00776 +>erets > , and left neither <03608 +kele> > man <00376 +>iysh > nor woman <00802 +>ishshah > alive <02421 +chayah > , and took <03947 +laqach > away the sheep <06629 +tso>n > , and the oxen <01241 +baqar > , and the asses <02543 +chamowr > , and the camels <01581 +gamal > , and the apparel <00899 +beged > , and returned <07725 +shuwb > , and came <00935 +bow> > to Achish <00397 +>Akiysh > .

05221 1SA 029 005 [ Is ] not this <02088 +zeh > David <01732 +David > , of whom <00834 +>aher > they sang <06030 +<anah > one to another in dances <04246 +m@chowlah > , saying <00559 +>amar > , Saul <07586 +Sha>uwl > slew <{05221} +nakah > his thousands <07233 +r@babah > , and David <01732 +David > his ten <07233 +r@babah > thousands <00505 +>eleph > ?

05221 1SA 030 001 . And it came <01961 +hayah > to pass , when David <01732 +David > and his men <00582 +>enowsh > were come <00935 +bow> > to Ziklag <06860 +Tsiqlag > on the third <07992 +sh@liyshiy > day <03117 +yowm > , that the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > had invaded <06584 +pashat > the south <05045 +negeb > , and Ziklag <06860 +Tsiqlag > , and smitten <{05221} +nakah > Ziklag <06860 +Tsiqlag > , and burned <08313 +saraph > it with fire <00784 +>esh > ;

05221 1SA 030 017 And David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > them from the twilight <05399 +nesheph > even unto the evening <06153 +<ereb > of the next <04283 +mochorath > day <04283 +mochorath > : and there escaped <04422 +malat > not a man <00376 +>iysh > of them , save four <00702 +>arba< > hundred <03967 +me>ah > young <05288 +na<ar > men <00376 +>iysh > , which <00834 +>aher > rode <07392 +rakab > upon camels <01581 +gamal > , and fled <05127 +nuwc > .

05221 1SA 031 002 And the Philistines <06430 +P@lishtiy > followed <01692 +dabaq > hard <01692 +dabaq > upon Saul <07586 +Sha>uwl > and upon his sons <01121 +ben > ; and the Philistines <06430 +P@lishtiy > slew <{05221} +nakah > Jonathan <03083 +Y@hownathan > , and Abinadab <41> , and Malchishua <04444 +Malkiyshuwa< > , Saul s <07586 +Sha>uwl > sons <01121 +ben > .

05221 2SA 001 001 . Now it came <01961 +hayah > to pass after <00310 +>achar > the death <04194 +maveth > of Saul <07586 +Sha>uwl > , when David <01732 +David > was returned <07725 +shuwb > from the slaughter <{05221} +nakah > of the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > , and David <01732 +David > had abode <03427 +yashab > two <08147 +sh@nayim > days <03117 +yowm > in Ziklag <06860 +Tsiqlag > ;

05221 2SA 001 015 And David <01732 +David > called <07121 +qara> > one <00259 +>echad > of the young <05288 +na<ar > men , and said <00559 +>amar > , Go <05066 +nagash > near <05066 +nagash > , [ and ] fall <06293 +paga< > upon him . And he smote <{05221} +nakah > him that he died <04191 +muwth > .

05221 2SA 002 022 And Abner <74> said <00559 +>amar > again to Asahel <06214 +<Asah>el > , Turn <05493 +cuwr > thee aside from following <00310 +>achar > me : wherefore <04100 +mah > should I smite <{05221} +nakah > thee to the ground <00776 +>erets > ? how <00349 +>eyk > then should I hold <05375 +nasa> > up my face <06440 +paniym > to Joab <03097 +Yow>ab > thy brother <00251 +>ach > ?

05221 2SA 002 023 Howbeit he refused <03985 +ma>en > to turn <05493 +cuwr > aside : wherefore Abner <74> with the hinder <00310 +>achar > end of the spear <02595 +chaniyth > smote <{05221} +nakah > him under <00413 +>el > the fifth <02570 +chomesh > [ rib ] , that the spear <02595 +chaniyth > came <03318 +yatsa> > out behind <00310 +>achar > him ; and he fell <05307 +naphal > down there <08033 +sham > , and died <04191 +muwth > in the same <08478 +tachath > place <08478 +tachath > : and it came <00935 +bow> > to pass , [ that ] as many as came <00935 +bow> > to the place <04725 +maqowm > where Asahel <06214 +<Asah>el > fell <05307 +naphal > down and died <04191 +muwth > stood <05975 +<amad > still .

05221 2SA 002 031 But the servants <05650 +<ebed > of David <01732 +David > had smitten <{05221} +nakah > of Benjamin <01144 +Binyamiyn > , and of Abner s <74> men <00582 +>enowsh > , [ so that ] three <07969 +shalowsh > hundred <03967 +me>ah > and threescore <08346 +shishshiym > men <00376 +>iysh > died <04191 +muwth > .

05221 2SA 003 027 And when Abner <74> was returned <07725 +shuwb > to Hebron <02275 +Chebrown > , Joab <03097 +Yow>ab > took him aside <05186 +natah > in the gate <08179 +sha<ar > to speak <01696 +dabar > with him quietly <07987 +sh@liy > , and smote <{05221} +nakah > him there <08033 +sham > under the fifth <02570 +chomesh > [ rib ] , that he died <04191 +muwth > , for the blood <01818 +dam > of Asahel <06214 +<Asah>el > his brother <00251 +>ach > .

05221 2SA 004 006 And they came <00935 +bow> > thither into <05704 +<ad > the midst <08432 +tavek > of the house <01004 +bayith > , [ as though ] they would have fetched <03947 +laqach > wheat <02406 +chittah > ; and they smote <{05221} +nakah > him under <00413 +>el > the fifth <02570 +chomesh > [ rib ] : and Rechab <07394 +Rekab > and Baanah <01195 +Ba<ana> > his brother <00251 +>ach > escaped <04422 +malat > .

05221 2SA 004 007 For when they came <00935 +bow> > into the house <01004 +bayith > , he lay <07901 +shakab > on <05921 +<al > his bed <04296 +mittah > in his bedchamber , and they smote <{05221} +nakah > him , and slew <04191 +muwth > him , and beheaded him , and took <03947 +laqach > his head <07218 +ro>sh > , and gat <03212 +yalak > them away <03212 +yalak > through <01870 +derek > the plain <06160 +<arabah > all <03605 +kol > night <03915 +layil > .

05221 2SA 005 008 And David <01732 +David > said <00559 +>amar > on that day <03117 +yowm > , Whosoever getteth <05060 +naga< > up to the gutter <06794 +tsinnuwr > , and smiteth <{05221} +nakah > the Jebusites <02983 +Yebuwciy > , and the lame <06455 +picceach > and the blind <05787 +<ivver > , [ that are ] hated <08130 +sane> > of David s <01732 +David > soul <05315 +nephesh > , [ he shall be chief and captain ] . Wherefore <04100 +mah > they said <00559 +>amar > , The blind <05787 +<ivver > and the lame <06455 +picceach > shall not come <00935 +bow> > into <00413 +>el > the house <01004 +bayith > .

05221 2SA 005 020 And David <01732 +David > came <00935 +bow> > to Baalperazim <01188 +Ba<al P@<ratsiym > , and David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > them there <08033 +sham > , and said <00559 +>amar > , The LORD <03068 +Y@hovah > hath broken <06555 +parats > forth upon mine enemies <00341 +>oyeb > before <06440 +paniym > me , as the breach <06556 +perets > of waters <04325 +mayim > . Therefore he called <07121 +qara> > the name <08034 +shem > of that place <04725 +maqowm > Baalperazim <01188 +Ba<al P@<ratsiym > .

05221 2SA 005 024 And let it be , when thou hearest <08085 +shama< > the sound <06963 +qowl > of a going <06807 +ts@<adah > in the tops <07218 +ro>sh > of the mulberry <01057 +baka> > trees , that then <00227 +>az > thou shalt bestir <02782 +charats > thyself : for then <00227 +>az > shall the LORD <03068 +Y@hovah > go <03318 +yatsa> > out before <06440 +paniym > thee , to smite <{05221} +nakah > the host <04264 +machaneh > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > .

05221 2SA 005 025 And David <01732 +David > did <06213 +<asah > so <03651 +ken > , as the LORD <03068 +Y@hovah > had commanded <06680 +tsavah > him ; and smote <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > from Geba <01387 +Geba< > until <05704 +<ad > thou come <00935 +bow> > to Gazer <01507 +Gezer > .

05221 2SA 006 007 And the anger <00639 +>aph > of the LORD <03068 +Y@hovah > was kindled <02734 +charah > against Uzzah <05798 +<Uzza> > ; and God <00430 +>elohiym > smote <{05221} +nakah > him there <08033 +sham > for [ his ] error <07944 +shal > ; and there <08033 +sham > he died <04191 +muwth > by the ark <00727 +>arown > of God <00430 +>elohiym > .

05221 2SA 008 001 . And after <00310 +>achar > this <03651 +ken > it came <01961 +hayah > to pass , that David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and subdued <03665 +kana< > them : and David <01732 +David > took <03947 +laqach > Methegammah <04965 +Metheg ha - >Ammah > out of the hand <03027 +yad > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > .

05221 2SA 008 002 And he smote <{05221} +nakah > Moab <04124 +Mow>ab > , and measured <04058 +madad > them with a line <02256 +chebel > , casting <07901 +shakab > them down <07901 +shakab > to the ground <00776 +>erets > ; even with two <08147 +sh@nayim > lines <02256 +chebel > measured <04058 +madad > he to put to death <04191 +muwth > , and with one full <04393 +m@lo> > line <02256 +chebel > to keep alive <02421 +chayah > . And [ so ] the Moabites <04124 +Mow>ab > became <01961 +hayah > David s <01732 +David > servants <05650 +<ebed > , [ and ] brought <05375 +nasa> > gifts <04503 +minchah > .

05221 2SA 008 003 David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > also Hadadezer <01909 +Hadad<ezer > , the son <01121 +ben > of Rehob <07340 +R@chob > , king <04428 +melek > of Zobah <06678 +Tsowba> > , as he went <03212 +yalak > to recover <07725 +shuwb > his border <03027 +yad > at the river <05104 +nahar > Euphrates <06578 +P@rath > .

05221 2SA 008 005 And when the Syrians <00758 +>Aram > of Damascus <01834 +Dammeseq > came <00935 +bow> > to succour <05826 +<azar > Hadadezer <01909 +Hadad<ezer > king <04428 +melek > of Zobah <06678 +Tsowba> > , David <01732 +David > slew <{05221} +nakah > of the Syrians <00758 +>Aram > two <08147 +sh@nayim > and twenty <06242 +<esriym > thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > .

05221 2SA 008 009 . When Toi <08583 +To<uw > king <04428 +melek > of Hamath <02574 +Chamath > heard <08085 +shama< > that David <01732 +David > had <01961 +hayah > smitten <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the host <02428 +chayil > of Hadadezer <01909 +Hadad<ezer > ,

05221 2SA 008 010 Then Toi <08583 +To<uw > sent <07971 +shalach > Joram <03141 +Yowram > his son <01121 +ben > unto king <04428 +melek > David <01732 +David > , to salute him , and to bless <01288 +barak > him , because he had fought <03898 +lacham > against Hadadezer <01909 +Hadad<ezer > , and smitten <{05221} +nakah > him : for Hadadezer <01909 +Hadad<ezer > had wars <04421 +milchamah > with Toi <08583 +To<uw > . And [ Joram ] brought <01961 +hayah > with him vessels <03627 +k@liy > of silver <03701 +keceph > , and vessels <03627 +k@liy > of gold <02091 +zahab > , and vessels <03627 +k@liy > of brass <05178 +n@chosheth > :

05221 2SA 008 013 And David <01732 +David > gat <06213 +<asah > [ him ] a name <08034 +shem > when he returned <07725 +shuwb > from smiting <{05221} +nakah > of the Syrians <00758 +>Aram > in the valley <01516 +gay> > of salt <04417 +melach > , [ being ] eighteen thousand <00505 +>eleph > [ men ] .

05221 2SA 010 018 And the Syrians <00758 +>Aram > fled <05127 +nuwc > before <06440 +paniym > Israel <03478 +Yisra>el > ; and David <01732 +David > slew <02126 +Ziyna> > [ the men of ] seven <07651 +sheba< > hundred <03967 +me>ah > chariots <07393 +rekeb > of the Syrians <00758 +>Aram > , and forty <00705 +>arba<iym > thousand <00505 +>eleph > horsemen <06571 +parash > , and smote <{05221} +nakah > Shobach <07731 +Showbak > the captain <08269 +sar > of their host <06635 +tsaba> > , who died <04191 +muwth > there <08033 +sham > .

05221 2SA 011 015 And he wrote <03789 +kathab > in the letter <05612 +cepher > , saying <00559 +>amar > , Set <03051 +yahab > ye Uriah <00223 +>Uwriyah > in the forefront of the hottest <02389 +chazaq > battle <04421 +milchamah > , and retire <07725 +shuwb > ye from him , that he may be smitten <{05221} +nakah > , and die <04191 +muwth > .

05221 2SA 011 021 Who <04310 +miy > smote <{05221} +nakah > Abimelech <40> the son <01121 +ben > of Jerubbesheth <03380 +Y@rubbesheth > ? did not a woman <00802 +>ishshah > cast <07993 +shalak > a piece <06400 +pelach > of a millstone <07393 +rekeb > upon him from the wall <02346 +chowmah > , that he died <04191 +muwth > in Thebez <08405 +Tebets > ? why <04100 +mah > went <05066 +nagash > ye nigh <05066 +nagash > the wall <02346 +chowmah > ? then say <00559 +>amar > thou , Thy servant <05650 +<ebed > Uriah <00223 +>Uwriyah > the Hittite <02850 +Chittiy > is dead <04191 +muwth > also <01571 +gam > .

05221 2SA 012 009 Wherefore <04069 +madduwa< > hast thou despised <00959 +bazah > the commandment <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > , to do <06213 +<asah > evil <07451 +ra< > in his sight <05869 +<ayin > ? thou hast killed <{05221} +nakah > Uriah <00223 +>Uwriyah > the Hittite <02850 +Chittiy > with the sword <02719 +chereb > , and hast taken <03947 +laqach > his wife <00802 +>ishshah > [ to be ] thy wife <00802 +>ishshah > , and hast slain <02026 +harag > him with the sword <02719 +chereb > of the children <01121 +ben > of Ammon <05983 +<Ammown > .

05221 2SA 013 028 Now Absalom <53> had commanded <06680 +tsavah > his servants <05288 +na<ar > , saying <00559 +>amar > , Mark <07200 +ra>ah > ye now <04994 +na> > when Amnon s <00550 +>Amnown > heart <03820 +leb > is merry <02896 +towb > with wine <03196 +yayin > , and when I say <00559 +>amar > unto you , Smite <{05221} +nakah > Amnon <00550 +>Amnown > ; then kill <04191 +muwth > him , fear <03372 +yare> > not : have not I commanded <06680 +tsavah > you ? be courageous <02388 +chazaq > , and be valiant .

05221 2SA 013 030 . And it came <01961 +hayah > to pass , while they were in the way <01870 +derek > , that tidings <08052 +sh@muw<ah > came <00935 +bow> > to David <01732 +David > , saying <00559 +>amar > , Absalom <53> hath slain <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the king s <04428 +melek > sons <01121 +ben > , and there is not one <00259 +>echad > of them left <03498 +yathar > .

05221 2SA 014 006 And thy handmaid <08198 +shiphchah > had two <08147 +sh@nayim > sons <01121 +ben > , and they two <08147 +sh@nayim > strove <05327 +natsah > together in the field <07704 +sadeh > , and [ there was ] none <00369 +>ayin > to part <05337 +natsal > them , but the one <00259 +>echad > smote <{05221} +nakah > the other <00259 +>echad > , and slew <04191 +muwth > him .

05221 2SA 014 007 And , behold <02009 +hinneh > , the whole <03605 +kol > family <04940 +mishpachah > is risen <06965 +quwm > against <05921 +<al > thine handmaid <08198 +shiphchah > , and they said <00559 +>amar > , Deliver <05414 +nathan > him that smote <{05221} +nakah > his brother <00251 +>ach > , that we may kill <04191 +muwth > him , for the life <05315 +nephesh > of his brother <00251 +>ach > whom <00834 +>aher > he slew <02026 +harag > ; and we will destroy <08045 +shamad > the heir <03423 +yarash > also <01571 +gam > : and so they shall quench <03518 +kabah > my coal <01513 +gechel > which <00834 +>aher > is left <07604 +sha>ar > , and shall not leave <07604 +sha>ar > to my husband <00376 +>iysh > [ neither <01115 +biltiy > ] name <08034 +shem > nor remainder <07611 +sh@>eriyth > upon the earth <00127 +>adamah > .

05221 2SA 015 014 And David <01732 +David > said <00559 +>amar > unto all <03605 +kol > his servants <05650 +<ebed > that [ were ] with him at Jerusalem <03389 +Y@ruwshalaim > , Arise <06965 +quwm > , and let us flee <01227 +Baqbuwq > ; for we shall not [ else ] escape <06413 +p@leytah > from Absalom <53> : make speed <04116 +mahar > to depart <03212 +yalak > , lest <06435 +pen > he overtake <05381 +nasag > us suddenly <04116 +mahar > , and bring <05080 +nadach > evil <07451 +ra< > upon us , and smite <{05221} +nakah > the city <05892 +<iyr > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > .

05221 2SA 017 002 And I will come <00935 +bow> > upon him while he [ is ] weary <03023 +yagea< > and weak <07504 +rapheh > handed <03027 +yad > , and will make him afraid <02729 +charad > : and all <03605 +kol > the people <05971 +<am > that [ are ] with him shall flee <05127 +nuwc > ; and I will smite <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > only <00905 +bad > :

05221 2SA 018 011 And Joab <03097 +Yow>ab > said <00559 +>amar > unto the man <00376 +>iysh > that told <05046 +nagad > him , And , behold <02009 +hinneh > , thou sawest <07200 +ra>ah > [ him ] , and why <04069 +madduwa< > didst thou not smite <{05221} +nakah > him there <08033 +sham > to the ground <00776 +>erets > ? and I would have given <05414 +nathan > thee ten <06235 +<eser > [ shekels ] of silver <03701 +keceph > , and a girdle <02290 +chagowr > .

05221 2SA 018 015 And ten <06235 +<eser > young <05288 +na<ar > men that bare <05375 +nasa> > Joab s <03097 +Yow>ab > armour <03627 +k@liy > compassed <05437 +cabab > about <05437 +cabab > and smote <{05221} +nakah > Absalom <53> , and slew <04191 +muwth > him .

05221 2SA 020 010 But Amasa <06021 +<Amasa> > took no <03808 +lo> > heed <08104 +shamar > to the sword <02719 +chereb > that [ was ] in Joab s <03097 +Yow>ab > hand <03027 +yad > : so he smote <{05221} +nakah > him therewith in the fifth <02570 +chomesh > [ rib ] , and shed <08210 +shaphak > out his bowels <04578 +me<ah > to the ground <00776 +>erets > , and struck <08138 +shanah > him not again <08138 +shanah > ; and he died <04191 +muwth > . So Joab <03097 +Yow>ab > and Abishai <52> his brother <00251 +>ach > pursued <07291 +radaph > after <00310 +>achar > Sheba <07652 +sheba< > the son <01121 +ben > of Bichri <01075 +Bikriy > .

05221 2SA 021 002 And the king <04428 +melek > called <07121 +qara> > the Gibeonites <01393 +Gib<oniy > , and said <00559 +>amar > unto them ; ( now the Gibeonites <01393 +Gib<oniy > [ were ] not of the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > , but of the remnant <03499 +yether > of the Amorites <00567 +>Emoriy > ; and the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > had sworn <07650 +shaba< > unto them : and Saul <07586 +Sha>uwl > sought <01245 +baqash > to slay <{05221} +nakah > them in his zeal <07065 +qana> > to the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > and Judah <03063 +Y@huwdah > . )

05221 2SA 021 012 And David <01732 +David > went <03212 +yalak > and took <03947 +laqach > the bones <06106 +<etsem > of Saul <07586 +Sha>uwl > and the bones <06106 +<etsem > of Jonathan <03083 +Y@hownathan > his son <01121 +ben > from the men <01167 +ba<al > of Jabeshgilead , which <00834 +>aher > had stolen <01589 +ganab > them from the street <07339 +r@chob > of Bethshan <01052 +Beyth Sh@>an > , where the Philistines <06430 +P@lishtiy > had hanged <08511 +tala> > them , when <03117 +yowm > the Philistines <06430 +P@lishtiy > had <01961 +hayah > slain <{05221} +nakah > Saul <07586 +Sha>uwl > in Gilboa <01533 +Gilboa< > :

05221 2SA 021 016 And Ishbibenob <03430 +Yishbow b@ - Nob > , which <00834 +>aher > [ was ] of the sons <03211 +yaliyd > of the giant <07497 +rapha> > , the weight <04948 +mishqal > of whose spear <07013 +qayin > [ weighed ] three <07969 +shalowsh > hundred <03967 +me>ah > [ shekels ] of brass <05178 +n@chosheth > in weight <04948 +mishqal > , he being girded <02296 +chagar > with a new <02319 +chadash > [ sword ] , thought <00559 +>amar > to have slain <{05221} +nakah > David <01732 +David > .

05221 2SA 021 017 But Abishai <52> the son <01121 +ben > of Zeruiah <06870 +Ts@ruwyah > succoured <05826 +<azar > him , and smote <{05221} +nakah > the Philistine <06430 +P@lishtiy > , and killed <04191 +muwth > him . Then <00227 +>az > the men <00582 +>enowsh > of David <01732 +David > sware <07650 +shaba< > unto him , saying <00559 +>amar > , Thou shalt go <03318 +yatsa> > no <03808 +lo> > more <05750 +<owd > out with us to battle <04421 +milchamah > , that thou quench <03518 +kabah > not the light <05216 +niyr > of Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 2SA 021 018 And it came <01961 +hayah > to pass after <00310 +>achar > this <03651 +ken > , that there was again <05750 +<owd > a battle <04421 +milchamah > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > at Gob <01359 +Gob > : then <00227 +>az > Sibbechai <05444 +Cibb@kay > the Hushathite <02843 +Chushathiy > slew <{05221} +nakah > Saph <05593 +Caph > , which <00834 +>aher > [ was ] of the sons <03211 +yaliyd > of the giant <07497 +rapha> > .

05221 2SA 021 019 And there was again <05750 +<owd > a battle <04421 +milchamah > in Gob <01359 +Gob > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > , where Elhanan <00445 +>Elchanan > the son <01121 +ben > of Jaareoregim <03296 +Ya<arey >Or@giym > , a Bethlehemite <01022 +Beyth hal - Lachmiy > , slew <{05221} +nakah > [ the brother of ] Goliath <01555 +Golyath > the Gittite <01663 +Gittiy > , the staff <06086 +<ets > of whose spear <02595 +chaniyth > [ was ] like a weaver s <00707 +>arag > beam <04500 +manowr > .

05221 2SA 021 021 And when he defied <02778 +charaph . > Israel <03478 +Yisra>el > , Jonathan <03083 +Y@hownathan > the son <01121 +ben > of Shimea <08096 +Shim<iy > the brother <00251 +>ach > of David <01732 +David > slew <{05221} +nakah > him .

05221 2SA 023 010 He arose <06965 +quwm > , and smote <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > until his hand <03027 +yad > was weary <03021 +yaga< > , and his hand <03027 +yad > clave <01692 +dabaq > unto the sword <02719 +chereb > : and the LORD <03068 +Y@hovah > wrought <06213 +<asah > a great <01419 +gadowl > victory <08668 +t@shuw<ah > that day <03117 +yowm > ; and the people <05971 +<am > returned <07725 +shuwb > after <00310 +>achar > him only <00389 +>ak > to spoil <06584 +pashat > .

05221 2SA 023 012 But he stood <03320 +yatsab > in the midst <08432 +tavek > of the ground <02513 +chelqah > , and defended <05337 +natsal > it , and slew <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > : and the LORD <03068 +Y@hovah > wrought <06213 +<asah > a great <01419 +gadowl > victory <08668 +t@shuw<ah > .

05221 2SA 023 020 And Benaiah <01141 +B@nayah > the son <01121 +ben > of Jehoiada <03111 +Yowyada< > , the son <01121 +ben > of a valiant <02428 +chayil > man <00376 +>iysh > , of Kabzeel <06909 +Qabts@>el > , who had done <06213 +<asah > many <07227 +rab > acts <06467 +po<al > , he slew <05221 +nakah > two <08147 +sh@nayim > lionlike <00739 +>ariy>el > men of Moab <04124 +Mow>ab > : he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > also and slew <{05221} +nakah > a lion <00738 +>ariy > in the midst <08432 +tavek > of a pit <00953 +bowr > in time <03117 +yowm > of snow <07950 +sheleg > :

05221 2SA 023 020 And Benaiah <01141 +B@nayah > the son <01121 +ben > of Jehoiada <03111 +Yowyada< > , the son <01121 +ben > of a valiant <02428 +chayil > man <00376 +>iysh > , of Kabzeel <06909 +Qabts@>el > , who had done <06213 +<asah > many <07227 +rab > acts <06467 +po<al > , he slew <{05221} +nakah > two <08147 +sh@nayim > lionlike <00739 +>ariy>el > men of Moab <04124 +Mow>ab > : he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > also and slew <05221 +nakah > a lion <00738 +>ariy > in the midst <08432 +tavek > of a pit <00953 +bowr > in time <03117 +yowm > of snow <07950 +sheleg > :

05221 2SA 023 021 And he slew <02026 +harag > an Egyptian <04713 +Mitsriy > , a goodly <04758 +mar>eh > man <00376 +>iysh > : and the Egyptian <04713 +Mitsriy > had a spear <02595 +chaniyth > in his hand <03027 +yad > ; but he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to him with a staff <07626 +shebet > , and plucked <01497 +gazal > the spear <02595 +chaniyth > out of the Egyptian s <04713 +Mitsriy > hand <03027 +yad > , and slew <{05221} +nakah > him with his own spear <02595 +chaniyth > .

05221 2SA 024 010 . And David s <01732 +David > heart <03820 +leb > smote <{05221} +nakah > him after <00310 +>achar > that he had numbered <05608 +caphar > the people <05971 +<am > . And David <01732 +David > said <00559 +>amar > unto the LORD <03068 +Y@hovah > , I have sinned <02398 +chata> > greatly <03966 +m@<od > in that I have done <06213 +<asah > : and now <06258 +<attah > , I beseech <04994 +na> > thee , O LORD <03068 +Y@hovah > , take <05674 +<abar > away <05674 +<abar > the iniquity <05771 +<avon > of thy servant <05650 +<ebed > ; for I have done very <03966 +m@<od > foolishly <05528 +cakal > .

05221 2SA 024 017 And David <01732 +David > spake <00559 +>amar > unto the LORD <03068 +Y@hovah > when he saw <07200 +ra>ah > the angel <04397 +mal>ak > that smote <{05221} +nakah > the people <05971 +<am > , and said <00559 +>amar > , Lo <02009 +hinneh > , I have sinned <02398 +chata> > , and I have done wickedly <05753 +<avah > : but these <00428 +>el - leh > sheep <06629 +tso>n > , what <04100 +mah > have they done <06213 +<asah > ? let thine hand <03027 +yad > , I pray <04994 +na> > thee , be against me , and against my father s <1> house <01004 +bayith > .

05221 1KI 011 015 For it came <01961 +hayah > to pass , when David <01732 +David > was in Edom <00123 +>Edom > , and Joab <03097 +Yow>ab > the captain <08269 +sar > of the host <06635 +tsaba> > was gone <05927 +<alah > up to bury <06912 +qabar > the slain <02491 +chalal > , after he had smitten <{05221} +nakah > every <03605 +kol > male <02145 +zakar > in Edom <00123 +>Edom > ;

05221 1KI 014 015 For the LORD <03068 +Y@hovah > shall smite <{05221} +nakah > Israel <03478 +Yisra>el > , as a reed <07070 +qaneh > is shaken <05110 +nuwd > in the water <04325 +mayim > , and he shall root <05428 +nathash > up Israel <03478 +Yisra>el > out of this <02063 +zo>th > good <02896 +towb > land <00127 +>adamah > , which <00834 +>aher > he gave <05414 +nathan > to their fathers <1> , and shall scatter <02219 +zarah > them beyond <05676 +<eber > the river <05104 +nahar > , because <00834 +>aher > they have made <06213 +<asah > their groves <00842 +>asherah > , provoking the LORD <03068 +Y@hovah > to anger <03707 +ka<ac > .

05221 1KI 015 020 So Benhadad <01131 +Binnuwy > hearkened <08085 +shama< > unto king <04428 +melek > Asa <00609 +>Aca> > , and sent <07971 +shalach > the captains <08269 +sar > of the hosts <02428 +chayil > which <00834 +>aher > he had against <05921 +<al > the cities <05892 +<iyr > of Israel <03478 +Yisra>el > , and smote <{05221} +nakah > Ijon <05859 +<Iyown > , and Dan <01835 +Dan > , and Abelbethmaachah <62> , and all <03605 +kol > Cinneroth <03672 +Kinn@rowth > , with all <03605 +kol > the land <00776 +>erets > of Naphtali <05321 +Naphtaliy > .

05221 1KI 015 027 And Baasha <01201 +Ba<sha> > the son <01121 +ben > of Ahijah <00281 +>Achiyah > , of the house <01004 +bayith > of Issachar <03485 +Yissaskar > , conspired <07194 +qashar > against <05921 +<al > him ; and Baasha <01201 +Ba<sha> > smote <{05221} +nakah > him at Gibbethon <01405 +Gibb@thown > , which <00834 +>aher > [ belonged ] to the Philistines <06430 +P@lishtiy > ; for Nadab <05070 +Nadab > and all <03605 +kol > Israel <03478 +Yisra>el > laid siege <06696 +tsuwr > to Gibbethon <01405 +Gibb@thown > .

05221 1KI 015 029 And it came <01961 +hayah > to pass , when he reigned <04427 +malak > , [ that ] he smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the house <01004 +bayith > of Jeroboam <03379 +Yarob<am > ; he left <07604 +sha>ar > not to Jeroboam <03379 +Yarob<am > any <03605 +kol > that breathed <05397 +n@shamah > , until <05704 +<ad > he had destroyed <08045 +shamad > him , according unto the saying <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > , which <00834 +>aher > he spake <01696 +dabar > by his servant <05650 +<ebed > Ahijah <00281 +>Achiyah > the Shilonite <07888 +Shiylowniy > :

05221 1KI 016 007 And also <01571 +gam > by the hand <03027 +yad > of the prophet <05030 +nabiy> > Jehu <03058 +Yehuw> > the son <01121 +ben > of Hanani <02607 +Chananiy > came <01961 +hayah > the word <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > against <00413 +>el > Baasha <01201 +Ba<sha> > , and against <00413 +>el > his house <01004 +bayith > , even for all <03605 +kol > the evil <07451 +ra< > that he did <06213 +<asah > in the sight <05869 +<ayin > of the LORD <03068 +Y@hovah > , in provoking him to anger <03707 +ka<ac > with the work <04639 +ma<aseh > of his hands <03027 +yad > , in being <01961 +hayah > like the house <01004 +bayith > of Jeroboam <03379 +Yarob<am > ; and because <00834 +>aher > he killed <{05221} +nakah > him .

05221 1KI 016 010 And Zimri <02174 +Zimriy > went <00935 +bow> > in and smote <{05221} +nakah > him , and killed <04191 +muwth > him , in the twenty <06242 +<esriym > and seventh <07651 +sheba< > year <08141 +shaneh > of Asa <00609 +>Aca> > king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > , and reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > .

05221 1KI 016 011 And it came <01961 +hayah > to pass , when he began to reign <04427 +malak > , as soon as he sat <03427 +yashab > on <05921 +<al > his throne <03678 +kicce> > , [ that ] he slew <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the house <01004 +bayith > of Baasha <01201 +Ba<sha> > : he left <07604 +sha>ar > him not one that pisseth <08366 +shathan > against a wall <07023 +qiyr > , neither of his kinsfolks <01350 +ga>al > , nor of his friends <07453 +rea< > .

05221 1KI 016 016 And the people <05971 +<am > [ that were ] encamped <02583 +chanah > heard <08085 +shama< > say <00559 +>amar > , Zimri <02174 +Zimriy > hath conspired <07194 +qashar > , and hath also <01571 +gam > slain <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > : wherefore all <03605 +kol > Israel <03478 +Yisra>el > made Omri <06018 +<Omriy > , the captain <08269 +sar > of the host <06635 +tsaba> > , king <04427 +malak > over <05921 +<al > Israel <03478 +Yisra>el > that day <03117 +yowm > in the camp <04264 +machaneh > .

05221 1KI 020 020 And they slew <{05221} +nakah > every <00376 +>iysh > one <00376 +>iysh > his man <00376 +>iysh > : and the Syrians <00758 +>Aram > fled <05127 +nuwc > ; and Israel <03478 +Yisra>el > pursued <07291 +radaph > them : and Benhadad <01130 +Ben - Hadad > the king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > escaped <04422 +malat > on <05921 +<al > an horse <05483 +cuwc > with the horsemen <06571 +parash > .

05221 1KI 020 021 And the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > went <03318 +yatsa> > out , and smote <05221 +nakah > the horses <05483 +cuwc > and chariots <07393 +rekeb > , and slew <{05221} +nakah > the Syrians <00758 +>Aram > with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 1KI 020 021 And the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > went <03318 +yatsa> > out , and smote <{05221} +nakah > the horses <05483 +cuwc > and chariots <07393 +rekeb > , and slew <05221 +nakah > the Syrians <00758 +>Aram > with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 1KI 020 029 And they pitched <02583 +chanah > one <00259 +>echad > over <05227 +nokach > against <05227 +nokach > the other <00428 +>el - leh > seven <07651 +sheba< > days <03117 +yowm > . And [ so ] it was , that in the seventh <07637 +sh@biy<iy > day <03117 +yowm > the battle <04421 +milchamah > was joined <07126 +qarab > : and the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > slew <{05221} +nakah > of the Syrians <00758 +>Aram > an hundred <03967 +me>ah > thousand <00505 +>eleph > footmen <07273 +ragliy > in one <00259 +>echad > day <03117 +yowm > .

05221 1KI 020 035 And a certain <00259 +>echad > man <00376 +>iysh > of the sons <01121 +ben > of the prophets <05030 +nabiy> > said <00559 +>amar > unto his neighbour <07453 +rea< > in the word <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > , Smite <05221 +nakah > me , I pray <04994 +na> > thee . And the man <00376 +>iysh > refused <03985 +ma>en > to smite <{05221} +nakah > him .

05221 1KI 020 035 And a certain <00259 +>echad > man <00376 +>iysh > of the sons <01121 +ben > of the prophets <05030 +nabiy> > said <00559 +>amar > unto his neighbour <07453 +rea< > in the word <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > , Smite <{05221} +nakah > me , I pray <04994 +na> > thee . And the man <00376 +>iysh > refused <03985 +ma>en > to smite <05221 +nakah > him .

05221 1KI 020 036 Then said <00559 +>amar > he unto him , Because thou hast not obeyed <08085 +shama< > the voice <06963 +qowl > of the LORD <03068 +Y@hovah > , behold <02009 +hinneh > , as soon as thou art departed <01980 +halak > from me , a lion <00738 +>ariy > shall slay <05221 +nakah > thee . And as soon as he was departed <03212 +yalak > from him , a lion <00738 +>ariy > found <04672 +matsa> > him , and slew <{05221} +nakah > him .

05221 1KI 020 036 Then said <00559 +>amar > he unto him , Because thou hast not obeyed <08085 +shama< > the voice <06963 +qowl > of the LORD <03068 +Y@hovah > , behold <02009 +hinneh > , as soon as thou art departed <01980 +halak > from me , a lion <00738 +>ariy > shall slay <{05221} +nakah > thee . And as soon as he was departed <03212 +yalak > from him , a lion <00738 +>ariy > found <04672 +matsa> > him , and slew <05221 +nakah > him .

05221 1KI 020 037 Then he found <04672 +matsa> > another <00312 +>acher > man <00376 +>iysh > , and said <00559 +>amar > , Smite <05221 +nakah > me , I pray <04994 +na> > thee . And the man <00376 +>iysh > smote <05221 +nakah > him , so that in smiting <{05221} +nakah > he wounded <06481 +patsa< > [ him ] .

05221 1KI 020 037 Then he found <04672 +matsa> > another <00312 +>acher > man <00376 +>iysh > , and said <00559 +>amar > , Smite <05221 +nakah > me , I pray <04994 +na> > thee . And the man <00376 +>iysh > smote <{05221} +nakah > him , so that in smiting <05221 +nakah > he wounded <06481 +patsa< > [ him ] .

05221 1KI 020 037 Then he found <04672 +matsa> > another <00312 +>acher > man <00376 +>iysh > , and said <00559 +>amar > , Smite <{05221} +nakah > me , I pray <04994 +na> > thee . And the man <00376 +>iysh > smote <05221 +nakah > him , so that in smiting <05221 +nakah > he wounded <06481 +patsa< > [ him ] .

05221 1KI 022 024 But Zedekiah <06667 +Tsidqiyah > the son <01121 +ben > of Chenaanah <03668 +K@na<anah > went <05674 +<abar > near <05066 +nagash > , and smote <{05221} +nakah > Micaiah <04321 +Miykay@huw > on <05921 +<al > the cheek <03895 +l@chiy > , and said <00559 +>amar > , Which way <02088 +zeh > went <05674 +<abar > the Spirit <07307 +ruwach > of the LORD <03068 +Y@hovah > from me to speak <01696 +dabar > unto thee ?

05221 1KI 022 034 And a [ certain ] man <00376 +>iysh > drew <04900 +mashak > a bow <07198 +qesheth > at a venture <08537 +tom > , and smote <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > between <00996 +beyn > the joints <01694 +debeq > of the harness <08302 +shiryown > : wherefore he said <00559 +>amar > unto the driver <07395 +rakkab > of his chariot <07395 +rakkab > , Turn <02015 +haphak > thine hand <03027 +yad > , and carry <03318 +yatsa> > me out of the host <04264 +machaneh > ; for I am wounded <02470 +chalah > .

05221 2KI 002 008 And Elijah <00452 +>Eliyah > took <03947 +laqach > his mantle <00155 +>addereth > , and wrapped <01563 +galam > [ it ] together , and smote <{05221} +nakah > the waters <04325 +mayim > , and they were divided <02673 +chatsah > hither and thither <02008 +hennah > , so that they two <08147 +sh@nayim > went <05674 +<abar > over <05674 +<abar > on dry <02724 +charabah > ground .

05221 2KI 002 014 And he took <03947 +laqach > the mantle <00155 +>addereth > of Elijah <00452 +>Eliyah > that fell <05307 +naphal > from him , and smote <05221 +nakah > the waters <04325 +mayim > , and said <00559 +>amar > , Where <00346 +>ayeh > [ is ] the LORD <03068 +Y@hovah > God <00430 +>elohiym > of Elijah <00452 +>Eliyah > ? and when he also had smitten <{05221} +nakah > the waters <04325 +mayim > , they parted <02673 +chatsah > hither and thither <02008 +hennah > : and Elisha <00477 +>Eliysha< > went <05674 +<abar > over <05674 +<abar > .

05221 2KI 002 014 And he took <03947 +laqach > the mantle <00155 +>addereth > of Elijah <00452 +>Eliyah > that fell <05307 +naphal > from him , and smote <{05221} +nakah > the waters <04325 +mayim > , and said <00559 +>amar > , Where <00346 +>ayeh > [ is ] the LORD <03068 +Y@hovah > God <00430 +>elohiym > of Elijah <00452 +>Eliyah > ? and when he also had smitten <05221 +nakah > the waters <04325 +mayim > , they parted <02673 +chatsah > hither and thither <02008 +hennah > : and Elisha <00477 +>Eliysha< > went <05674 +<abar > over <05674 +<abar > .

05221 2KI 003 019 And ye shall smite <{05221} +nakah > every <03605 +kol > fenced <04013 +mibtsar > city <05892 +<iyr > , and every <03605 +kol > choice <04005 +mibchar > city <05892 +<iyr > , and shall fell <05307 +naphal > every <03605 +kol > good <02896 +towb > tree <06086 +<ets > , and stop <05640 +catham > all <03605 +kol > wells <04599 +ma<yan > of water <04325 +mayim > , and mar <03510 +ka>ab > every <03605 +kol > good <02896 +towb > piece <02513 +chelqah > of land with stones <68> .

05221 2KI 003 023 And they said <00559 +>amar > , This <02088 +zeh > [ is ] blood <01818 +dam > : the kings <04428 +melek > are surely slain <02717 +charab > , and they have smitten <{05221} +nakah > one <00376 +>iysh > another <07453 +rea< > : now <06258 +<attah > therefore , Moab <04124 +Mow>ab > , to the spoil <07998 +shalal > .

05221 2KI 003 024 And when they came <00935 +bow> > to the camp <04264 +machaneh > of Israel <03478 +Yisra>el > , the Israelites <03478 +Yisra>el > rose <06965 +quwm > up and smote <05221 +nakah > the Moabites <04124 +Mow>ab > , so that they fled <05127 +nuwc > before <06440 +paniym > them : but they went <05221 +nakah > forward smiting <{05221} +nakah > the Moabites <04124 +Mow>ab > , even in [ their ] country .

05221 2KI 003 024 And when they came <00935 +bow> > to the camp <04264 +machaneh > of Israel <03478 +Yisra>el > , the Israelites <03478 +Yisra>el > rose <06965 +quwm > up and smote <05221 +nakah > the Moabites <04124 +Mow>ab > , so that they fled <05127 +nuwc > before <06440 +paniym > them : but they went <{05221} +nakah > forward smiting <05221 +nakah > the Moabites <04124 +Mow>ab > , even in [ their ] country .

05221 2KI 003 024 And when they came <00935 +bow> > to the camp <04264 +machaneh > of Israel <03478 +Yisra>el > , the Israelites <03478 +Yisra>el > rose <06965 +quwm > up and smote <{05221} +nakah > the Moabites <04124 +Mow>ab > , so that they fled <05127 +nuwc > before <06440 +paniym > them : but they went <05221 +nakah > forward smiting <05221 +nakah > the Moabites <04124 +Mow>ab > , even in [ their ] country .

05221 2KI 003 025 And they beat <02040 +harac > down <02040 +harac > the cities <05892 +<iyr > , and on every <03605 +kol > good <02896 +towb > piece <02513 +chelqah > of land cast <07993 +shalak > every man <00376 +>iysh > his stone <68> , and filled <04390 +male> > it ; and they stopped <05640 +catham > all <03605 +kol > the wells <04599 +ma<yan > of water <04325 +mayim > , and felled <05307 +naphal > all <03605 +kol > the good <02896 +towb > trees <06086 +<ets > : only in Kirharaseth <07025 +Qiyr Cheres > left <07604 +sha>ar > they the stones <68> thereof ; howbeit the slingers <07051 +qalla< > went <05437 +cabab > about <05437 +cabab > [ it ] , and smote <{05221} +nakah > it .

05221 2KI 006 018 And when they came <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to him , Elisha <00477 +>Eliysha< > prayed <06419 +palal > unto the LORD <03068 +Y@hovah > , and said <00559 +>amar > , Smite <05221 +nakah > this <02088 +zeh > people <01471 +gowy > , I pray <04994 +na> > thee , with blindness <05575 +canver > . And he smote <{05221} +nakah > them with blindness <05575 +canver > according to the word <01697 +dabar > of Elisha <00477 +>Eliysha< > .

05221 2KI 006 018 And when they came <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to him , Elisha <00477 +>Eliysha< > prayed <06419 +palal > unto the LORD <03068 +Y@hovah > , and said <00559 +>amar > , Smite <{05221} +nakah > this <02088 +zeh > people <01471 +gowy > , I pray <04994 +na> > thee , with blindness <05575 +canver > . And he smote <05221 +nakah > them with blindness <05575 +canver > according to the word <01697 +dabar > of Elisha <00477 +>Eliysha< > .

05221 2KI 006 021 And the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > said <00559 +>amar > unto Elisha <00477 +>Eliysha< > , when he saw <07200 +ra>ah > them , My father <1> , shall I smite <05221 +nakah > [ them ] ? shall I smite <{05221} +nakah > [ them ] ?

05221 2KI 006 021 And the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > said <00559 +>amar > unto Elisha <00477 +>Eliysha< > , when he saw <07200 +ra>ah > them , My father <1> , shall I smite <{05221} +nakah > [ them ] ? shall I smite <05221 +nakah > [ them ] ?

05221 2KI 006 022 And he answered <00559 +>amar > , Thou shalt not smite <05221 +nakah > [ them ] : wouldest thou smite <{05221} +nakah > those whom <00834 +>aher > thou hast taken captive <07617 +shabah > with thy sword <02719 +chereb > and with thy bow <07198 +qesheth > ? set <07760 +suwm > bread <03899 +lechem > and water <04325 +mayim > before <06440 +paniym > them , that they may eat <00398 +>akal > and drink <08354 +shathah > , and go <03212 +yalak > to their master <00113 +>adown > .

05221 2KI 006 022 And he answered <00559 +>amar > , Thou shalt not smite <{05221} +nakah > [ them ] : wouldest thou smite <05221 +nakah > those whom <00834 +>aher > thou hast taken captive <07617 +shabah > with thy sword <02719 +chereb > and with thy bow <07198 +qesheth > ? set <07760 +suwm > bread <03899 +lechem > and water <04325 +mayim > before <06440 +paniym > them , that they may eat <00398 +>akal > and drink <08354 +shathah > , and go <03212 +yalak > to their master <00113 +>adown > .

05221 2KI 008 021 So Joram <03141 +Yowram > went <05674 +<abar > over <05674 +<abar > to Zair , and all <03605 +kol > the chariots <07393 +rekeb > with him : and he rose <06965 +quwm > by night <03915 +layil > , and smote <{05221} +nakah > the Edomites <00130 +>Edomiy > which compassed <05437 +cabab > him about <00413 +>el > , and the captains <08269 +sar > of the chariots <07393 +rekeb > : and the people <05971 +<am > fled <05127 +nuwc > into their tents <00168 +>ohel > .

05221 2KI 008 028 And he went <03212 +yalak > with Joram <03141 +Yowram > the son <01121 +ben > of Ahab <00256 +>Ach>ab > to the war <04421 +milchamah > against <05973 +<im > Hazael <02371 +Chaza>el > king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > in Ramothgilead <07433 +Ramowth > ; and the Syrians <00761 +>Arammiy > wounded <{05221} +nakah > Joram <03141 +Yowram > .

05221 2KI 008 029 And king <04428 +melek > Joram <03141 +Yowram > went <07725 +shuwb > back <07725 +shuwb > to be healed <07495 +rapha> > in Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > of the wounds <04347 +makkah > which <00834 +>aher > the Syrians <00761 +>Arammiy > had given <{05221} +nakah > him at Ramah <07414 +Ramah > , when he fought <03898 +lacham > against Hazael <02371 +Chaza>el > king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > . And Ahaziah <00274 +>Achazyah > the son <01121 +ben > of Jehoram <03088 +Y@howram > king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to see <07200 +ra>ah > Joram <03141 +Yowram > the son <01121 +ben > of Ahab <00256 +>Ach>ab > in Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > , because <03588 +kiy > he was sick <02470 +chalah > .

05221 2KI 009 007 And thou shalt smite <{05221} +nakah > the house <01004 +bayith > of Ahab <00256 +>Ach>ab > thy master <00113 +>adown > , that I may avenge <05358 +naqam > the blood <01818 +dam > of my servants <05650 +<ebed > the prophets <05030 +nabiy> > , and the blood <01818 +dam > of all <03605 +kol > the servants <05650 +<ebed > of the LORD <03068 +Y@hovah > , at the hand <03027 +yad > of Jezebel <00348 +>Iyzebel > .

05221 2KI 009 015 But king <04428 +melek > Joram <03188 +yachas > was returned <07725 +shuwb > to be healed <07495 +rapha> > in Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > of the wounds <04347 +makkah > which <00834 +>aher > the Syrians <00761 +>Arammiy > had given <{05221} +nakah > him , when he fought <03898 +lacham > with Hazael <02371 +Chaza>el > king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > . ) And Jehu <03058 +Yehuw> > said <00559 +>amar > , If <00518 +>im > it be your minds <05315 +nephesh > , [ then ] let none <00408 +>al > go <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > [ nor ] escape <06412 +paliyt > out of the city <05892 +<iyr > to go <03212 +yalak > to tell <05046 +nagad > [ it ] in Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > .

05221 2KI 009 024 And Jehu <03058 +Yehuw> > drew a bow <07198 +qesheth > with his full <04390 +male> > strength <03027 +yad > , and smote <{05221} +nakah > Jehoram <03088 +Y@howram > between <00996 +beyn > his arms <02220 +z@rowa< > , and the arrow <02678 +chitstsiy > went <03318 +yatsa> > out at his heart <03820 +leb > , and he sunk <03766 +kara< > down in his chariot <07393 +rekeb > .

05221 2KI 009 027 But when Ahaziah <00274 +>Achazyah > the king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > saw <07200 +ra>ah > [ this ] , he fled <05127 +nuwc > by the way <01870 +derek > of the garden <01588 +gan > house <01004 +bayith > . And Jehu <03058 +Yehuw> > followed <07291 +radaph > after <00310 +>achar > him , and said <00559 +>amar > , Smite <{05221} +nakah > him also <01571 +gam > in the chariot <04818 +merkabah > . [ And they did so ] at the going <04608 +ma<aleh > up to Gur <01483 +Guwr > , which <00834 +>aher > [ is ] by Ibleam <02991 +Yibl@<am > . And he fled <05127 +nuwc > to Megiddo <04023 +M@giddown > , and died <04191 +muwth > there <08033 +sham > .

05221 2KI 010 009 And it came <01961 +hayah > to pass in the morning <01242 +boqer > , that he went <03318 +yatsa> > out , and stood <05975 +<amad > , and said <00559 +>amar > to all <03605 +kol > the people <05971 +<am > , Ye [ be ] righteous <06662 +tsaddiyq > : behold <02009 +hinneh > , I conspired <07194 +qashar > against <05921 +<al > my master <00113 +>adown > , and slew <02026 +harag > him : but who <04310 +miy > slew <{05221} +nakah > all <03605 +kol > these <00428 +>el - leh > ?

05221 2KI 010 011 So Jehu <03058 +Yehuw> > slew <{05221} +nakah > all <03605 +kol > that remained <07604 +sha>ar > of the house <01004 +bayith > of Ahab <00256 +>Ach>ab > in Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > , and all <03605 +kol > his great <01419 +gadowl > men , and his kinsfolks <03045 +yada< > , and his priests <03548 +kohen > , until <05704 +<ad > he left <07604 +sha>ar > him none <01115 +biltiy > remaining <08300 +sariyd > .

05221 2KI 010 017 And when he came <00935 +bow> > to Samaria <08111 +Shom@rown > , he slew <{05221} +nakah > all <03605 +kol > that remained <07604 +sha>ar > unto Ahab <00256 +>Ach>ab > in Samaria <08111 +Shom@rown > , till <05704 +<ad > he had destroyed <08045 +shamad > him , according to the saying <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > , which <00834 +>aher > he spake <01696 +dabar > to Elijah <00452 +>Eliyah > .

05221 2KI 010 025 And it came <01961 +hayah > to pass , as soon as he had made an end <03615 +kalah > of offering <06213 +<asah > the burnt <05930 +<olah > offering , that Jehu <03058 +Yehuw> > said <00559 +>amar > to the guard <07323 +ruwts > and to the captains <07991 +shaliysh > , Go <00935 +bow> > in , [ and ] slay <05221 +nakah > them ; let none <00408 +>al > come <03381 +yarad > forth <03318 +yatsa> > . And they smote <{05221} +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > ; and the guard <07323 +ruwts > and the captains <07991 +shaliysh > cast <07993 +shalak > [ them ] out , and went <03212 +yalak > to the city <05892 +<iyr > of the house <01004 +bayith > of Baal <01168 +Ba<al > .

05221 2KI 010 025 And it came <01961 +hayah > to pass , as soon as he had made an end <03615 +kalah > of offering <06213 +<asah > the burnt <05930 +<olah > offering , that Jehu <03058 +Yehuw> > said <00559 +>amar > to the guard <07323 +ruwts > and to the captains <07991 +shaliysh > , Go <00935 +bow> > in , [ and ] slay <{05221} +nakah > them ; let none <00408 +>al > come <03381 +yarad > forth <03318 +yatsa> > . And they smote <05221 +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > ; and the guard <07323 +ruwts > and the captains <07991 +shaliysh > cast <07993 +shalak > [ them ] out , and went <03212 +yalak > to the city <05892 +<iyr > of the house <01004 +bayith > of Baal <01168 +Ba<al > .

05221 2KI 010 032 In those <01992 +hem > days <03117 +yowm > the LORD <03068 +Y@hovah > began <02490 +chalal > to cut <07096 +qatsah > Israel <03478 +Yisra>el > short : and Hazael <02371 +Chaza>el > smote <{05221} +nakah > them in all <03605 +kol > the coasts <01366 +g@buwl > of Israel <03478 +Yisra>el > ;

05221 2KI 012 020 And his servants <05650 +<ebed > arose <06965 +quwm > , and made a conspiracy <07195 +qesher > , and slew <{05221} +nakah > Joash <03101 +Yow>ash > in the house <01004 +bayith > of Millo <04407 +millow> > , which goeth <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to Silla <05538 +Cilla> > .

05221 2KI 012 021 For Jozachar <03108 +Yowzakar > the son <01121 +ben > of Shimeath <08100 +Shim<ath > , and Jehozabad <03075 +Y@howzabad > the son <01121 +ben > of Shomer <07763 +Showmer > , his servants <05650 +<ebed > , smote <{05221} +nakah > him , and he died <04191 +muwth > ; and they buried <06912 +qabar > him with his fathers <1> in the city <05892 +<iyr > of David <01732 +David > : and Amaziah <00558 +>Amatsyah > his son <01121 +ben > reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > .

05221 2KI 013 017 And he said <00559 +>amar > , Open <06605 +pathach > the window <02474 +challown > eastward <06924 +qedem > . And he opened <06605 +pathach > [ it ] . Then Elisha <00477 +>Eliysha< > said <00559 +>amar > , Shoot <03384 +yarah > . And he shot <03384 +yarah > . And he said <00559 +>amar > , The arrow <02671 +chets > of the LORD S <03068 +Y@hovah > deliverance <08668 +t@shuw<ah > , and the arrow <02671 +chets > of deliverance <08668 +t@shuw<ah > from Syria <00758 +>Aram > : for thou shalt smite <{05221} +nakah > the Syrians <00758 +>Aram > in Aphek <00663 +>Apheq > , till <05704 +<ad > thou have consumed <03615 +kalah > [ them ] .

05221 2KI 013 018 And he said <00559 +>amar > , Take <03947 +laqach > the arrows <02671 +chets > . And he took <03947 +laqach > [ them ] . And he said <00559 +>amar > unto the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > , Smite <05221 +nakah > upon the ground <00776 +>erets > . And he smote <{05221} +nakah > thrice , and stayed <05975 +<amad > .

05221 2KI 013 018 And he said <00559 +>amar > , Take <03947 +laqach > the arrows <02671 +chets > . And he took <03947 +laqach > [ them ] . And he said <00559 +>amar > unto the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > , Smite <{05221} +nakah > upon the ground <00776 +>erets > . And he smote <05221 +nakah > thrice , and stayed <05975 +<amad > .

05221 2KI 013 019 And the man <00376 +>iysh > of God <00430 +>elohiym > was wroth <07107 +qatsaph> with him , and said <00559 +>amar > , Thou shouldest have smitten <05221 +nakah > five <02568 +chamesh > or <00176 +>ow > six <08337 +shesh > times <06471 +pa<am > ; then <00227 +>az > hadst thou smitten <05221 +nakah > Syria <00758 +>Aram > till <05704 +<ad > thou hadst consumed <03615 +kalah > [ it ] : whereas <06258 +<attah > now <06258 +<attah > thou shalt smite <{05221} +nakah > Syria <00758 +>Aram > [ but ] thrice .

05221 2KI 013 019 And the man <00376 +>iysh > of God <00430 +>elohiym > was wroth <07107 +qatsaph> with him , and said <00559 +>amar > , Thou shouldest have smitten <05221 +nakah > five <02568 +chamesh > or <00176 +>ow > six <08337 +shesh > times <06471 +pa<am > ; then <00227 +>az > hadst thou smitten <{05221} +nakah > Syria <00758 +>Aram > till <05704 +<ad > thou hadst consumed <03615 +kalah > [ it ] : whereas <06258 +<attah > now <06258 +<attah > thou shalt smite <05221 +nakah > Syria <00758 +>Aram > [ but ] thrice .

05221 2KI 013 019 And the man <00376 +>iysh > of God <00430 +>elohiym > was wroth <07107 +qatsaph> with him , and said <00559 +>amar > , Thou shouldest have smitten <{05221} +nakah > five <02568 +chamesh > or <00176 +>ow > six <08337 +shesh > times <06471 +pa<am > ; then <00227 +>az > hadst thou smitten <05221 +nakah > Syria <00758 +>Aram > till <05704 +<ad > thou hadst consumed <03615 +kalah > [ it ] : whereas <06258 +<attah > now <06258 +<attah > thou shalt smite <05221 +nakah > Syria <00758 +>Aram > [ but ] thrice .

05221 2KI 013 025 And Jehoash <03060 +Y@how>ash > the son <01121 +ben > of Jehoahaz <03059 +Y@how>achaz > took <03947 +laqach > again <07725 +shuwb > out of the hand <03027 +yad > of Benhadad <01130 +Ben - Hadad > the son <01121 +ben > of Hazael <02371 +Chaza>el > the cities <05892 +<iyr > , which <00834 +>aher > he had taken <03947 +laqach > out of the hand <03027 +yad > of Jehoahaz <03059 +Y@how>achaz > his father <1> by war <04421 +milchamah > . Three <07969 +shalowsh > times <06471 +pa<am > did Joash <03101 +Yow>ash > beat <{05221} +nakah > him , and recovered <07725 +shuwb > the cities <05892 +<iyr > of Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 2KI 014 005 And it came <01961 +hayah > to pass , as soon <00834 +>aher > as the kingdom <04467 +mamlakah > was confirmed <02388 +chazaq > in his hand <03027 +yad > , that he slew <05221 +nakah > his servants <05650 +<ebed > which <00834 +>aher > had slain <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > his father <1> .

05221 2KI 014 005 And it came <01961 +hayah > to pass , as soon <00834 +>aher > as the kingdom <04467 +mamlakah > was confirmed <02388 +chazaq > in his hand <03027 +yad > , that he slew <{05221} +nakah > his servants <05650 +<ebed > which <00834 +>aher > had slain <05221 +nakah > the king <04428 +melek > his father <1> .

05221 2KI 014 006 But the children <01121 +ben > of the murderers <{05221} +nakah > he slew <04191 +muwth > not : according unto that which is written <03789 +kathab > in the book <05612 +cepher > of the law <08451 +towrah > of Moses <04872 +Mosheh > , wherein <00834 +>aher > the LORD <03068 +Y@hovah > commanded <06680 +tsavah > , saying <00559 +>amar > , The fathers <1> shall not be put <04191 +muwth > to death <04191 +muwth > for the children <01121 +ben > , nor <03808 +lo> > the children <01121 +ben > be put <04191 +muwth > to death <04191 +muwth > for the fathers <1> ; but every man <00376 +>iysh > shall be put <04191 +muwth > to death <04191 +muwth > for his own sin <02399 +chet> > .

05221 2KI 014 007 He slew <{05221} +nakah > of Edom <00123 +>Edom > in the valley <01516 +gay> > of salt <04417 +melach > ten <06235 +<eser > thousand <00505 +>eleph > , and took <08610 +taphas > Selah <05554 +Cela< > by war <04421 +milchamah > , and called <07121 +qara> > the name <08034 +shem > of it Joktheel <03371 +Yoqth@>el > unto this <02088 +zeh > day <03117 +yowm > .

05221 2KI 014 010 Thou hast indeed smitten <{05221} +nakah > Edom <00123 +>Edom > , and thine heart <03820 +leb > hath lifted <05375 +nasa> > thee up : glory <03513 +kabad > [ of this ] , and tarry <03427 +yashab > at home <01004 +bayith > : for why shouldest thou meddle <01624 +garah > to [ thy ] hurt <07451 +ra< > , that thou shouldest fall <05307 +naphal > , [ even ] thou , and Judah <03063 +Y@huwdah > with thee ?

05221 2KI 015 005 And the LORD <03068 +Y@hovah > smote <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > , so that he was a leper <06879 +tsara< > unto the day <03117 +yowm > of his death <04194 +maveth > , and dwelt <03427 +yashab > in a several <02669 +chophshuwth > house <01004 +bayith > . And Jotham <03147 +Yowtham > the king s <04428 +melek > son <01121 +ben > [ was ] over <05921 +<al > the house <01004 +bayith > , judging <08199 +shaphat > the people <05971 +<am > of the land <00776 +>erets > .

05221 2KI 015 010 And Shallum <07967 +Shalluwm > the son <01121 +ben > of Jabesh <03003 +Yabesh > conspired <07194 +qashar > against <05921 +<al > him , and smote <{05221} +nakah > him before <06905 +qabal > the people <05971 +<am > , and slew <04191 +muwth > him , and reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > .

05221 2KI 015 014 For Menahem <04505 +M@nachem > the son <01121 +ben > of Gadi <01424 +Gadiy > went <05927 +<alah > up from Tirzah <08656 +Tirtsah > , and came <00935 +bow> > to Samaria <08111 +Shom@rown > , and smote <{05221} +nakah > Shallum <07967 +Shalluwm > the son <01121 +ben > of Jabesh <03003 +Yabesh > in Samaria <08111 +Shom@rown > , and slew <04191 +muwth > him , and reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > .

05221 2KI 015 016 Then <00227 +>az > Menahem <04505 +M@nachem > smote <05221 +nakah > Tiphsah <08607 +Tiphcach > , and all <03605 +kol > that [ were ] therein , and the coasts <01366 +g@buwl > thereof from Tirzah <08656 +Tirtsah > : because <03588 +kiy > they opened <06605 +pathach > not [ to him ] , therefore he smote <{05221} +nakah > [ it ; and ] all <03605 +kol > the women therein that were with child <02030 +hareh > he ripped <01234 +baqa< > up .

05221 2KI 015 016 Then <00227 +>az > Menahem <04505 +M@nachem > smote <{05221} +nakah > Tiphsah <08607 +Tiphcach > , and all <03605 +kol > that [ were ] therein , and the coasts <01366 +g@buwl > thereof from Tirzah <08656 +Tirtsah > : because <03588 +kiy > they opened <06605 +pathach > not [ to him ] , therefore he smote <05221 +nakah > [ it ; and ] all <03605 +kol > the women therein that were with child <02030 +hareh > he ripped <01234 +baqa< > up .

05221 2KI 015 025 But Pekah <06492 +Peqach > the son <01121 +ben > of Remaliah <07425 +R@malyahuw > , a captain <07991 +shaliysh > of his , conspired <07194 +qashar > against <05921 +<al > him , and smote <{05221} +nakah > him in Samaria <08111 +Shom@rown > , in the palace <00759 +>armown > of the king s <04428 +melek > house <01004 +bayith > , with Argob <00709 +>Argob > and Arieh <00745 +>Aryeh > , and with him fifty <02572 +chamishshiym > men <00376 +>iysh > of the Gileadites <01569 +Gil<adiy > : and he killed <04191 +muwth > him , and reigned <04427 +malak > in his room <08478 +tachath > .

05221 2KI 015 030 And Hoshea <01954 +Howshea< > the son <01121 +ben > of Elah <00425 +>Elah > made a conspiracy <07195 +qesher > against <05921 +<al > Pekah <06492 +Peqach > the son <01121 +ben > of Remaliah <07425 +R@malyahuw > , and smote <{05221} +nakah > him , and slew <04191 +muwth > him , and reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > , in the twentieth <06242 +<esriym > year <08141 +shaneh > of Jotham <03147 +Yowtham > the son <01121 +ben > of Uzziah <05818 +<Uzziyah > .

05221 2KI 018 008 He smote <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , [ even ] unto Gaza <05804 +<Azzah > , and the borders <01366 +g@buwl > thereof , from the tower <04026 +migdal > of the watchmen <05341 +natsar > to the fenced <04013 +mibtsar > city <05892 +<iyr > .

05221 2KI 019 035 . And it came <01961 +hayah > to pass that night <03915 +layil > , that the angel <04397 +mal>ak > of the LORD <03068 +Y@hovah > went <03318 +yatsa> > out , and smote <{05221} +nakah > in the camp <04264 +machaneh > of the Assyrians <00804 +>Ashshuwr > an hundred <03967 +me>ah > fourscore <08084 +sh@moniym > and five <02568 +chamesh > thousand <00505 +>eleph > : and when they arose <07925 +shakam > early <07925 +shakam > in the morning <01242 +boqer > , behold <02009 +hinneh > , they [ were ] all <03605 +kol > dead <04191 +muwth > corpses <06297 +peger > .

05221 2KI 019 037 And it came <01961 +hayah > to pass , as he was worshipping <07812 +shachah > in the house <01004 +bayith > of Nisroch <05268 +Nicrok > his god <00430 +>elohiym > , that Adrammelech <00152 +>Adrammelek > and Sharezer <08272 +Shar>etser > his sons <01121 +ben > smote <{05221} +nakah > him with the sword <02719 +chereb > : and they escaped <04422 +malat > into the land <00776 +>erets > of Armenia <00780 +>Ararat > . And Esarhaddon <00634 +>Ecar - Chaddown > his son <01121 +ben > reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > .

05221 1CH 001 046 And when Husham <02367 +Chuwsham > was dead <04191 +muwth > , Hadad <01908 +Hadad > the son <01121 +ben > of Bedad <00911 +B@dad > , which smote <{05221} +nakah > Midian <04080 +Midyan > in the field <07704 +sadeh > of Moab <04124 +Mow>ab > , reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > : and the name <08034 +shem > of his city <05892 +<iyr > [ was ] Avith <05762 +<Aviyth > .

05221 1CH 004 041 And these <00428 +>el - leh > written <03789 +kathab > by name <08034 +shem > came <00935 +bow> > in the days <03117 +yowm > of Hezekiah <02396 +Chizqiyah > king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > , and smote <{05221} +nakah > their tents <00168 +>ohel > , and the habitations <04583 +ma<own > that were found <04672 +matsa> > there , and destroyed <02763 +charam > them utterly unto this day <03117 +yowm > , and dwelt <03427 +yashab > in their rooms <08478 +tachath > : because <03588 +kiy > [ there <08033 +sham > was ] pasture <04829 +mir<eh > there <08033 +sham > for their flocks <06629 +tso>n > .

05221 1CH 004 043 And they smote <{05221} +nakah > the rest <07611 +sh@>eriyth > of the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > that were escaped <06413 +p@leytah > , and dwelt <03427 +yashab > there <08033 +sham > unto this <02088 +zeh > day <03117 +yowm > .

05221 1CH 010 002 And the Philistines <06430 +P@lishtiy > followed <01692 +dabaq > hard <05221 +nakah > after <00310 +>achar > Saul <07586 +Sha>uwl > , and after <00310 +>achar > his sons <01121 +ben > ; and the Philistines <06430 +P@lishtiy > slew <{05221} +nakah > Jonathan <03129 +Yownathan > , and Abinadab <41> , and Malchishua <04444 +Malkiyshuwa< > , the sons <01121 +ben > of Saul <07586 +Sha>uwl > .

05221 1CH 010 002 And the Philistines <06430 +P@lishtiy > followed <01692 +dabaq > hard <{05221} +nakah > after <00310 +>achar > Saul <07586 +Sha>uwl > , and after <00310 +>achar > his sons <01121 +ben > ; and the Philistines <06430 +P@lishtiy > slew <05221 +nakah > Jonathan <03129 +Yownathan > , and Abinadab <41> , and Malchishua <04444 +Malkiyshuwa< > , the sons <01121 +ben > of Saul <07586 +Sha>uwl > .

05221 1CH 011 006 And David <01732 +David > said <00559 +>amar > , Whosoever <03605 +kol > smiteth <{05221} +nakah > the Jebusites <02983 +Yebuwciy > first <07223 +ri>shown > shall be chief <07218 +ro>sh > and captain <08269 +sar > . So Joab <03097 +Yow>ab > the son <01121 +ben > of Zeruiah <06870 +Ts@ruwyah > went <05927 +<alah > first <07223 +ri>shown > up , and was chief <07218 +ro>sh > .

05221 1CH 011 014 And they set <03320 +yatsab > themselves in the midst <08432 +tavek > of [ that ] parcel <02513 +chelqah > , and delivered <05337 +natsal > it , and slew <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > ; and the LORD <03068 +Y@hovah > saved <03467 +yasha< > [ them ] by a great deliverance <08668 +t@shuw<ah > .

05221 1CH 011 022 Benaiah <01141 +B@nayah > the son <01121 +ben > of Jehoiada <03111 +Yowyada< > , the son <01121 +ben > of a valiant <02428 +chayil > man <00376 +>iysh > of Kabzeel <06909 +Qabts@>el > , who had done many <07227 +rab > acts <06467 +po<al > ; he slew <05221 +nakah > two <08147 +sh@nayim > lionlike <00739 +>ariy>el > men <00582 +>enowsh > of Moab <04124 +Mow>ab > : also he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > and slew <{05221} +nakah > a lion <00738 +>ariy > in a pit <00953 +bowr > in a snowy <07950 +sheleg > day <03117 +yowm > .

05221 1CH 011 022 Benaiah <01141 +B@nayah > the son <01121 +ben > of Jehoiada <03111 +Yowyada< > , the son <01121 +ben > of a valiant <02428 +chayil > man <00376 +>iysh > of Kabzeel <06909 +Qabts@>el > , who had done many <07227 +rab > acts <06467 +po<al > ; he slew <{05221} +nakah > two <08147 +sh@nayim > lionlike <00739 +>ariy>el > men <00582 +>enowsh > of Moab <04124 +Mow>ab > : also he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > and slew <05221 +nakah > a lion <00738 +>ariy > in a pit <00953 +bowr > in a snowy <07950 +sheleg > day <03117 +yowm > .

05221 1CH 011 023 And he slew <{05221} +nakah > an Egyptian <04713 +Mitsriy > , a man <00376 +>iysh > of [ great ] stature <04060 +middah > , five <02568 +chamesh > cubits <00520 +>ammah > high ; and in the Egyptian s <04713 +Mitsriy > hand <03027 +yad > [ was ] a spear <02595 +chaniyth > like a weaver s <00707 +>arag > beam <04500 +manowr > ; and he went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to him with a staff <07626 +shebet > , and plucked <01497 +gazal > the spear <02595 +chaniyth > out of the Egyptian s <04713 +Mitsriy > hand <03027 +yad > , and slew <02026 +harag > him with his own spear <02595 +chaniyth > .

05221 1CH 013 010 And the anger <00639 +>aph > of the LORD <03068 +Y@hovah > was kindled <02734 +charah > against Uzza <05798 +<Uzza> > , and he smote <{05221} +nakah > him , because he put <07971 +shalach > his hand <03027 +yad > to the ark <00727 +>arown > : and there <08033 +sham > he died <04191 +muwth > before <06440 +paniym > God <00430 +>elohiym > .

05221 1CH 014 011 So they came <05927 +<alah > up to Baalperazim <01188 +Ba<al P@<ratsiym > ; and David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > them there <08033 +sham > . Then David <01732 +David > said <00559 +>amar > , God <00430 +>elohiym > hath broken <06555 +parats > in upon mine enemies <00341 +>oyeb > by mine hand <03027 +yad > like the breaking <06556 +perets > forth of waters <04325 +mayim > : therefore they called <07121 +qara> > the name <08034 +shem > of that place <04725 +maqowm > Baalperazim <01188 +Ba<al P@<ratsiym > .

05221 1CH 014 015 And it shall be , when thou shalt hear <08085 +shama< > a sound <06963 +qowl > of going <06807 +ts@<adah > in the tops <07218 +ro>sh > of the mulberry <01057 +baka> > trees , [ that ] then <00227 +>az > thou shalt go <03318 +yatsa> > out to battle <04421 +milchamah > : for God <00430 +>elohiym > is gone <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > before <06440 +paniym > thee to smite <{05221} +nakah > the host <04264 +machaneh > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > .

05221 1CH 014 016 David <01732 +David > therefore did <06213 +<asah > as God <00430 +>elohiym > commanded <06680 +tsavah > him : and they smote <{05221} +nakah > the host <04264 +machaneh > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > from Gibeon <01391 +Gib<own > even to Gazer <01507 +Gezer > .

05221 1CH 018 001 . Now after <00310 +>achar > this <03651 +ken > it came <01961 +hayah > to pass , that David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , and subdued <03665 +kana< > them , and took <03947 +laqach > Gath <01661 +Gath > and her towns <01323 +bath > out of the hand <03027 +yad > of the Philistines <06430 +P@lishtiy > .

05221 1CH 018 002 And he smote <{05221} +nakah > Moab <04124 +Mow>ab > ; and the Moabites <04124 +Mow>ab > became <01961 +hayah > David s <01732 +David > servants <05650 +<ebed > , [ and ] brought <05375 +nasa> > gifts <04503 +minchah > .

05221 1CH 018 003 And David <01732 +David > smote <{05221} +nakah > Hadarezer <01928 +Hadar<ezer > king <04428 +melek > of Zobah <06678 +Tsowba> > unto Hamath <02574 +Chamath > , as he went <03212 +yalak > to stablish <05324 +natsab > his dominion <03027 +yad > by the river <05104 +nahar > Euphrates <06578 +P@rath > .

05221 1CH 018 005 And when the Syrians <00758 +>Aram > of Damascus <01834 +Dammeseq > came <00935 +bow> > to help <05826 +<azar > Hadarezer <01928 +Hadar<ezer > king <04428 +melek > of Zobah <06678 +Tsowba> > , David <01732 +David > slew <{05221} +nakah > of the Syrians <00758 +>Aram > two <08147 +sh@nayim > and twenty <06242 +<esriym > thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > .

05221 1CH 018 009 . Now when Tou <08583 +To<uw > king <04428 +melek > of Hamath <02574 +Chamath > heard <08085 +shama< > how David <01732 +David > had smitten <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the host <02428 +chayil > of Hadarezer <01928 +Hadar<ezer > king <04428 +melek > of Zobah <06678 +Tsowba> > ;

05221 1CH 018 010 He sent <07971 +shalach > Hadoram <01913 +Hadowram > his son <01121 +ben > to king <04428 +melek > David <01732 +David > , to enquire <07592 +sha>al > of his welfare <07965 +shalowm > , and to congratulate <01288 +barak > him , because he had fought <03898 +lacham > against Hadarezer <01928 +Hadar<ezer > , and smitten <{05221} +nakah > him ; ( for Hadarezer <01928 +Hadar<ezer > had <01961 +hayah > war <04421 +milchamah > with Tou <08583 +To<uw > ; ) and [ with him ] all <03605 +kol > manner of vessels <03627 +k@liy > of gold <02091 +zahab > and silver <03701 +keceph > and brass <05178 +n@chosheth > .

05221 1CH 018 012 Moreover Abishai <52> the son <01121 +ben > of Zeruiah <06870 +Ts@ruwyah > slew <{05221} +nakah > of the Edomites <00130 +>Edomiy > in the valley <01516 +gay> > of salt <04417 +melach > eighteen thousand <00505 +>eleph > .

05221 1CH 020 001 . And it came <01961 +hayah > to pass , that after <06256 +<eth > the year <08141 +shaneh > was expired <08666 +t@shuwbah > , at the time <06256 +<eth > that kings <04428 +melek > go <03318 +yatsa> > out [ to battle ] , Joab <03097 +Yow>ab > led <05090 +nahag > forth the power <02428 +chayil > of the army <06635 +tsaba> > , and wasted <07843 +shachath > the country <00776 +>erets > of the children <01121 +ben > of Ammon <05983 +<Ammown > , and came <00935 +bow> > and besieged <06696 +tsuwr > Rabbah <07237 +Rabbah > . But David <01732 +David > tarried <03427 +yashab > at Jerusalem <03389 +Y@ruwshalaim > . And Joab <03097 +Yow>ab > smote <{05221} +nakah > Rabbah <07237 +Rabbah > , and destroyed <02040 +harac > it .

05221 1CH 020 004 . And it came <01961 +hayah > to pass after <00310 +>achar > this <03651 +ken > , that there arose <05975 +<amad > war <04421 +milchamah > at Gezer <01507 +Gezer > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > ; at which <00227 +>az > time <00227 +>az > Sibbechai <05444 +Cibb@kay > the Hushathite <02843 +Chushathiy > slew <{05221} +nakah > Sippai <05598 +Cippay > , [ that was ] of the children <03211 +yaliyd > of the giant <07497 +rapha> > : and they were subdued <03665 +kana< > .

05221 1CH 020 005 And there was war <04421 +milchamah > again <05750 +<owd > with the Philistines <06430 +P@lishtiy > ; and Elhanan <00445 +>Elchanan > the son <01121 +ben > of Jair <02971 +Ya>iyr > slew <{05221} +nakah > Lahmi <03902 +Lachmiy > the brother <00251 +>ach > of Goliath <01555 +Golyath > the Gittite <01663 +Gittiy > , whose spear <02595 +chaniyth > staff <06086 +<ets > [ was ] like a weaver s <00707 +>arag > beam <04500 +manowr >

05221 1CH 020 007 But when he defied <02778 +charaph . > Israel <03478 +Yisra>el > , Jonathan <03083 +Y@hownathan > the son <01121 +ben > of Shimea <08092 +Shim<a> > David s <01732 +David > brother <00251 +>ach > slew <{05221} +nakah > him .

05221 1CH 021 007 . And God <00430 +>elohiym > was displeased with this <02088 +zeh > thing <01697 +dabar > ; therefore he smote <{05221} +nakah > Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 2CH 013 017 And Abijah <29> and his people <05971 +<am > slew <{05221} +nakah > them with a great <07227 +rab > slaughter <04347 +makkah > : so there fell <05307 +naphal > down slain <02491 +chalal > of Israel <03478 +Yisra>el > five <02568 +chamesh > hundred <03967 +me>ah > thousand <00505 +>eleph > chosen <00970 +bachuwr > men <00376 +>iysh > .

05221 2CH 014 014 And they smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > round <05439 +cabiyb > about Gerar <01642 +G@rar > ; for the fear <06343 +pachad > of the LORD <03068 +Y@hovah > came <01961 +hayah > upon them : and they spoiled <00962 +bazaz > all <03605 +kol > the cities <05892 +<iyr > ; for there was exceeding <07325 +ruwr > much <07235 +rabah > spoil <00961 +bizzah > in them .

05221 2CH 014 015 They smote <{05221} +nakah > also <01571 +gam > the tents <00168 +>ohel > of cattle <00929 +b@hemah > , and carried <07617 +shabah > away <07617 +shabah > sheep <06629 +tso>n > and camels <01581 +gamal > in abundance <07230 +rob > , and returned <07725 +shuwb > to Jerusalem <03389 +Y@ruwshalaim > .

05221 2CH 016 004 And Benhadad <01130 +Ben - Hadad > hearkened <08085 +shama< > unto king <04428 +melek > Asa <00609 +>Aca> > , and sent <07971 +shalach > the captains <08269 +sar > of his armies <02428 +chayil > against <00413 +>el > the cities <05892 +<iyr > of Israel <03478 +Yisra>el > ; and they smote <{05221} +nakah > Ijon <05859 +<Iyown > , and Dan <01835 +Dan > , and Abelmaim <66> , and all <03605 +kol > the store <04543 +mick@nah > cities <05892 +<iyr > of Naphtali <05321 +Naphtaliy > .

05221 2CH 018 023 Then Zedekiah <06667 +Tsidqiyah > the son <01121 +ben > of Chenaanah <03668 +K@na<anah > came <05066 +nagash > near <05066 +nagash > , and smote <{05221} +nakah > Micaiah <04321 +Miykay@huw > upon the cheek <03895 +l@chiy > , and said <00559 +>amar > , Which way <01870 +derek > went <05674 +<abar > the Spirit <07307 +ruwach > of the LORD <03068 +Y@hovah > from me to speak <01696 +dabar > unto thee ?

05221 2CH 018 033 And a [ certain ] man drew <04900 +mashak > a bow <07198 +qesheth > at a venture <08537 +tom > , and smote <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > between <00996 +beyn > the joints <01694 +debeq > of the harness <08302 +shiryown > : therefore he said <00559 +>amar > to his chariot <07395 +rakkab > man <00376 +>iysh > , Turn <02015 +haphak > thine hand <03027 +yad > , that thou mayest carry <03318 +yatsa> > me out of the host <06635 +tsaba> > ; for I am wounded <02470 +chalah > .

05221 2CH 021 009 Then Jehoram <03088 +Y@howram > went <05674 +<abar > forth <05674 +<abar > with his princes <08269 +sar > , and all <03605 +kol > his chariots <07393 +rekeb > with him : and he rose <06965 +quwm > up by night <03915 +layil > , and smote <{05221} +nakah > the Edomites <00130 +>Edomiy > which compassed <05437 +cabab > him in , and the captains <08269 +sar > of the chariots <07393 +rekeb > .

05221 2CH 022 005 He walked <01980 +halak > also <01571 +gam > after their counsel <06098 +<etsah > , and went <03212 +yalak > with Jehoram <03088 +Y@howram > the son <01121 +ben > of Ahab <00256 +>Ach>ab > king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > to war <04421 +milchamah > against <05921 +<al > Hazael <02371 +Chaza>el > king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > at Ramothgilead <07433 +Ramowth > : and the Syrians <00761 +>Arammiy > smote <{05221} +nakah > Joram <03141 +Yowram > .

05221 2CH 022 006 And he returned <07725 +shuwb > to be healed <07495 +rapha> > in Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > because <03588 +kiy > of the wounds <04347 +makkah > which <00834 +>aher > were given <{05221} +nakah > him at Ramah <07414 +Ramah > , when he fought <03898 +lacham > with Hazael <02371 +Chaza>el > king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > . And Azariah <05838 +<Azaryah > the son <01121 +ben > of Jehoram <03088 +Y@howram > king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > went <03381 +yarad > down <03381 +yarad > to see <07200 +ra>ah > Jehoram <03088 +Y@howram > the son <01121 +ben > of Ahab <00256 +>Ach>ab > at Jezreel <03157 +Yizr@<e>l > , because <03588 +kiy > he was sick <02470 +chalah > .

05221 2CH 025 003 Now it came <01961 +hayah > to pass , when <00834 +>aher > the kingdom <04467 +mamlakah > was established <02388 +chazaq > to him , that he slew <02026 +harag > his servants <05650 +<ebed > that had killed <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > his father <25> .

05221 2CH 025 011 And Amaziah <00558 +>Amatsyah > strengthened <02388 +chazaq > himself , and led <05090 +nahag > forth his people <05971 +<am > , and went <03212 +yalak > to the valley <01516 +gay> > of salt <04417 +melach > , and smote <{05221} +nakah > of the children <01121 +ben > of Seir <08165 +Se<iyr > ten <06235 +<eser > thousand <00505 +>eleph > .

05221 2CH 025 013 But the soldiers <01121 +ben > of the army <01416 +g@duwd > which <00834 +>aher > Amaziah <00558 +>Amatsyah > sent <07725 +shuwb > back <07725 +shuwb > , that they should not go <03212 +yalak > with him to battle <04421 +milchamah > , fell <06584 +pashat > upon the cities <05892 +<iyr > of Judah <03063 +Y@huwdah > , from Samaria <08111 +Shom@rown > even unto Bethhoron <01032 +Beyth Chowrown > , and smote <{05221} +nakah > three <07969 +shalowsh > thousand <00505 +>eleph > of them , and took much <07227 +rab > spoil <00961 +bizzah > .

05221 2CH 025 014 . Now it came <01961 +hayah > to pass , after <00310 +>achar > that Amaziah <00558 +>Amatsyah > was come <00935 +bow> > from the slaughter <{05221} +nakah > of the Edomites <00130 +>Edomiy > , that he brought <00935 +bow> > the gods <00430 +>elohiym > of the children <01121 +ben > of Seir <08165 +Se<iyr > , and set <05975 +<amad > them up [ to be ] his gods <00430 +>elohiym > , and bowed <07812 +shachah > down <07812 +shachah > himself before <06440 +paniym > them , and burned <06999 +qatar > incense <06999 +qatar > unto them .

05221 2CH 025 016 And it came <01961 +hayah > to pass , as he talked <01696 +dabar > with him , that [ the king ] said <00559 +>amar > unto him , Art thou made <05414 +nathan > of the king s <04428 +melek > counsel <03289 +ya<ats > ? forbear <02308 +chadal > ; why <04100 +mah > shouldest thou be smitten <{05221} +nakah > ? Then the prophet <05030 +nabiy> > forbare <02308 +chadal > , and said <00559 +>amar > , I know <03045 +yada< > that God <00430 +>elohiym > hath determined <03289 +ya<ats > to destroy <07843 +shachath > thee , because <03588 +kiy > thou hast done <06213 +<asah > this <02063 +zo>th > , and hast not hearkened <08085 +shama< > unto my counsel <06098 +<etsah > .

05221 2CH 025 019 Thou sayest <00559 +>amar > , Lo <02009 +hinneh > , thou hast smitten <{05221} +nakah > the Edomites <00130 +>Edomiy > ; and thine heart <03820 +leb > lifteth <05375 +nasa> > thee up to boast <03513 +kabad > : abide <03427 +yashab > now <06258 +<attah > at home <01004 +bayith > ; why <04100 +mah > shouldest thou meddle <01624 +garah > to [ thine ] hurt <07451 +ra< > , that thou shouldest fall <05307 +naphal > , [ even ] thou , and Judah <03063 +Y@huwdah > with thee ?

05221 2CH 028 005 Wherefore the LORD <03068 +Y@hovah > his God <00430 +>elohiym > delivered <05414 +nathan > him into the hand <03027 +yad > of the king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > ; and they smote <05221 +nakah > him , and carried <07617 +shabah > away <07617 +shabah > a great <01419 +gadowl > multitude of them captives <07633 +shibyah > , and brought <00935 +bow> > [ them ] to Damascus <01834 +Dammeseq > . And he was also delivered <05414 +nathan > into the hand <03027 +yad > of the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > , who smote <{05221} +nakah > him with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 2CH 028 005 Wherefore the LORD <03068 +Y@hovah > his God <00430 +>elohiym > delivered <05414 +nathan > him into the hand <03027 +yad > of the king <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > ; and they smote <{05221} +nakah > him , and carried <07617 +shabah > away <07617 +shabah > a great <01419 +gadowl > multitude of them captives <07633 +shibyah > , and brought <00935 +bow> > [ them ] to Damascus <01834 +Dammeseq > . And he was also delivered <05414 +nathan > into the hand <03027 +yad > of the king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > , who smote <05221 +nakah > him with a great <01419 +gadowl > slaughter <04347 +makkah > .

05221 2CH 028 017 For again <05750 +<owd > the Edomites <00130 +>Edomiy > had come <00935 +bow> > and smitten <{05221} +nakah > Judah <03063 +Y@huwdah > , and carried <07617 +shabah > away captives <07628 +sh@biy > .

05221 2CH 028 023 For he sacrificed <02076 +zabach > unto the gods <00430 +>elohiym > of Damascus <01834 +Dammeseq > , which smote <{05221} +nakah > him : and he said <00559 +>amar > , Because <03588 +kiy > the gods <00430 +>elohiym > of the kings <04428 +melek > of Syria <00758 +>Aram > help <05826 +<azar > them , [ therefore ] will I sacrifice <02076 +zabach > to them , that they may help <05826 +<azar > me . But they were the ruin of him , and of all <03605 +kol > Israel <03478 +Yisra>el > .

05221 2CH 034 009 And when they <05971 +<am > came to Hilkiah <00776 +>erets > the <{05221} +nakah > high <03605 +kol > priest , they delivered the <07194 +qashar > money <05921 +<al > that <04428 +melek > was <00526 +>Amown > brought into the <05971 +<am > house of God <00776 +>erets > , which the <02977 +Yo>shiyah > Levites that <01121 +ben > kept <04427 +malak > the doors had <08478 +tachath > gathered of the hand of Manasseh and Ephraim , and of all the remnant of Israel , and of all Judah and Benjamin ; and they returned to Jerusalem .

05221 NEH 013 025 And I contended <07378 +riyb > with them , and cursed <07043 +qalal > them , and smote <{05221} +nakah > certain <00582 +>enowsh > of them , and plucked <04803 +marat > off their hair , and made them swear <07650 +shaba< > by God <00430 +>elohiym > , [ saying ] , Ye shall not give <05414 +nathan > your daughters <01121 +ben > unto their sons <01121 +ben > , nor <00518 +>im > take <05375 +nasa> > their daughters <01121 +ben > unto your sons <01121 +ben > , or for yourselves .

05221 EST 009 005 Thus the Jews <03064 +Y@huwdiy > smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > their enemies <00341 +>oyeb > with the stroke <04347 +makkah > of the sword <02719 +chereb > , and slaughter <02027 +hereg > , and destruction <12> , and did <06213 +<asah > what <04100 +mah > they would unto those that hated <08130 +sane> > them .

05221 JOB 001 015 And the Sabeans <07614 +Sh@ba> > fell <05307 +naphal > [ upon them ] , and took <03947 +laqach > them away ; yea , they have slain <{05221} +nakah > the servants <05288 +na<ar > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > ; and I only <07535 +raq > am escaped <04422 +malat > alone <00905 +bad > to tell <05046 +nagad > thee .

05221 JOB 001 017 While he [ was ] yet speaking <01696 +dabar > , there came <00935 +bow> > also another <02088 +zeh > , and said <00559 +>amar > , The Chaldeans <03778 +Kasdiy > made <07760 +suwm > out three <07969 +shalowsh > bands <07218 +ro>sh > , and fell <06584 +pashat > upon the camels <01581 +gamal > , and have carried <03947 +laqach > them away , yea , and slain <{05221} +nakah > the servants <05288 +na<ar > with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > ; and I only <07535 +raq > am escaped <04422 +malat > alone <00905 +bad > to tell <05046 +nagad > thee .

05221 JOB 002 007 . So went <03318 +yatsa> > Satan <07854 +satan > forth <03318 +yatsa> > from the presence <06440 +paniym > of the LORD <03068 +Y@hovah > , and smote <{05221} +nakah > Job <00347 +>Iyowb > with sore <07451 +ra< > boils <07822 +sh@chiyn > from the sole <03709 +kaph > of his foot <07272 +regel > unto his crown <06936 +qodqod > .

05221 JOB 016 010 They have gaped <06473 +pa<ar > upon me with their mouth <06310 +peh > ; they have smitten <{05221} +nakah > me upon the cheek <03895 +l@chiy > reproachfully <02781 +cherpah > ; they have gathered <04390 +male> > themselves together <03162 +yachad > against <05921 +<al > me .

05221 PSA 003 007 Arise <06965 +quwm > , O LORD <03068 +Y@hovah > ; save <03467 +yasha< > me , O my God <00430 +>elohiym > : for thou hast smitten <{05221} +nakah > all <03605 +kol > mine enemies <00341 +>oyeb > [ upon ] the cheek <03895 +l@chiy > bone ; thou hast broken <07665 +shabar > the teeth <08127 +shen > of the ungodly <07563 +rasha< > .

05221 PSA 060 001 . To the chief Musician <05329 +natsach > upon <05921 +<al > Shushaneduth <07799 +shuwshan > <5715> , Michtam <04387 +miktam > of David <01732 +David > , to teach <03925 +lamad > ; when he strove <05327 +natsah > with Aramnaharaim <00763 +>Aram Naharayim > <05104 +nahar > and with Aramzobah <00758 +>Aram > <06678 +Tsowba> > , when Joab <03097 +Yow>ab > returned <07725 +shuwb > , and smote <{05221} +nakah > of Edom <00123 +>Edom > in the valley <01516 +gay> > of salt <04417 +melach > twelve <08147 +sh@nayim > thousand <06240 +<asar > <00505 +>eleph > . O God <00430 +>elohiym > , thou hast cast <02186 +zanach > us off , thou hast scattered <06555 +parats > us , thou hast been displeased <00599 +>anaph > ; O turn <07725 +shuwb > thyself to us again <07725 +shuwb > .

05221 PSA 069 026 For they persecute <07291 +radaph > [ him ] whom <00834 +>aher > thou hast smitten <{05221} +nakah > ; and they talk <05608 +caphar > to the grief <04341 +mak>ob > of those whom thou hast wounded <02491 +chalal > .

05221 PSA 078 020 Behold <02005 +hen > , he smote <{05221} +nakah > the rock <06697 +tsuwr > , that the waters <04325 +mayim > gushed <02100 +zuwb > out , and the streams <05158 +nachal > overflowed <07857 +shataph > ; can <03201 +yakol > he give <05414 +nathan > bread <03899 +lechem > also <01571 +gam > ? can <03201 +yakol > he provide <03559 +kuwn > flesh <07607 +sh@>er > for his people <05971 +<am > ?

05221 PSA 078 051 And smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > in Egypt <04714 +Mitsrayim > ; the chief <05329 +natsach > of [ their ] strength <00202 +>own > in the tabernacles <00168 +>ohel > of Ham <02526 +Cham > :

05221 PSA 078 066 And he smote <{05221} +nakah > his enemies <06862 +tsar > in the hinder <00268 +>achowr > parts : he put <05414 +nathan > them to a perpetual <05769 +<owlam > reproach <02781 +cherpah > .

05221 PSA 102 004 My heart <03824 +lebab > is smitten <{05221} +nakah > , and withered <03001 +yabesh > like grass <06212 +<eseb > ; so that I forget <07911 +shakach > to eat <00398 +>akal > my bread <03899 +lechem > .

05221 PSA 105 033 He smote <{05221} +nakah > their vines <01612 +gephen > also and their fig<08384 +t@>en > trees ; and brake <07665 +shabar > the trees <06086 +<ets > of their coasts <01366 +g@buwl > .

05221 PSA 105 036 He smote <{05221} +nakah > also all <03605 +kol > the firstborn <01060 +b@kowr > in their land <00776 +>erets > , the chief <07725 +shuwb > of all <03605 +kol > their strength <00202 +>own > .

05221 PSA 121 006 The sun <08121 +shemesh > shall not smite <{05221} +nakah > thee by day <03119 +yowmam > , nor the moon <03394 +yareach > by night <03915 +layil > .

05221 PSA 135 008 Who smote <{05221} +nakah > the firstborn <01060 +b@kowr > of Egypt <04714 +Mitsrayim > , both of man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > .

05221 PSA 135 010 Who smote <{05221} +nakah > great <07227 +rab > nations <01471 +gowy > , and slew<02026 +harag > mighty <06099 +<atsuwm > kings <04428 +melek > ;

05221 PSA 136 010 . To him that smote <{05221} +nakah > Egypt <04714 +Mitsrayim > in their firstborn <01060 +b@kowr > : for his mercy <02617 +checed > [ endureth ] for ever <05769 +<owlam > :

05221 PSA 136 017 To him which smote <{05221} +nakah > great <01419 +gadowl > kings <04428 +melek > : for his mercy <02617 +checed > [ endureth ] for ever <05769 +<owlam > :

05221 PRO 017 010 . A reproof <01606 +g@<arah > entereth <05181 +nachath > more into a wise <00995 +biyn > man than an hundred <03967 +me>ah > stripes <{05221} +nakah > into a fool <03684 +k@ciyl > .

05221 PRO 017 026 . Also <01571 +gam > to punish <06064 +<anash > the just <06662 +tsaddiyq > [ is ] not good <02896 +towb > , [ nor ] to strike <{05221} +nakah > princes <05081 +nadiyb > for equity <03476 +yosher > .

05221 PRO 019 025 . Smite <{05221} +nakah > a scorner <03887 +luwts > , and the simple <06612 +p@thiy > will beware <06191 +<aram > : and reprove <03198 +yakach > one that hath understanding <00995 +biyn > , [ and ] he will understand <00995 +biyn > knowledge <01847 +da<ath > .

05221 PRO 023 013 Withhold <04513 +mana< > not correction <04148 +muwcar > from the child <05288 +na<ar > : for [ if ] thou beatest <{05221} +nakah > him with the rod <07626 +shebet > , he shall not die <04191 +muwth > .

05221 PRO 023 014 Thou shalt beat <{05221} +nakah > him with the rod <07626 +shebet > , and shalt deliver <05337 +natsal > his soul <05315 +nephesh > from hell <07585 +sh@>owl > .

05221 PRO 023 035 They have stricken <{05221} +nakah > me , [ shalt thou say <00559 +>amar > , and ] I was not sick <02470 +chalah > ; they have beaten <01986 +halam > me , [ and ] I felt <03045 +yada< > [ it ] not : when <04970 +mathay > shall I awake <06974 +quwts > ? I will seek <01245 +baqash > it yet again <05750 +<owd > .

05221 SON 005 007 The watchmen <08104 +shamar > that went <05437 +cabab > about <05437 +cabab > the city <05892 +<iyr > found <04672 +matsa> > me , they smote <{05221} +nakah > me , they wounded <06481 +patsa< > me ; the keepers <08104 +shamar > of the walls <02346 +chowmah > took <05375 +nasa> > away my veil <07289 +radiyd > from me .

05221 ISA 001 005 Why should ye be stricken <{05221} +nakah > any more <05750 +<owd > ? ye will revolt <05627 +carah > more and more : the whole <03605 +kol > head <07218 +ro>sh > is sick <02483 +choliy > , and the whole <03605 +kol > heart <03824 +lebab > faint <01742 +davvay > .

05221 ISA 005 025 Therefore is the anger <00639 +>aph > of the LORD <03068 +Y@hovah > kindled <02734 +charah > against his people <05971 +<am > , and he hath stretched <05186 +natah > forth his hand <03027 +yad > against <05921 +<al > them , and hath smitten <{05221} +nakah > them : and the hills <02022 +har > did tremble <07264 +ragaz > , and their carcases <05038 +n@belah > [ were ] torn <05478 +cuwchah > in the midst <07130 +qereb > of the streets <02351 +chuwts > . For all <03605 +kol > this <02063 +zo>th > his anger <00639 +>aph > is not turned <07725 +shuwb > away , but his hand <03027 +yad > [ is ] stretched <05186 +natah > out still <05750 +<owd > .

05221 ISA 009 013 For the people <05971 +<am > turneth <07725 +shuwb > not unto him that smiteth <{05221} +nakah > them , neither <03808 +lo> > do they seek <01875 +darash > the LORD <03068 +Y@hovah > of hosts <06635 +tsaba> > .

05221 ISA 010 020 . And it shall come <01961 +hayah > to pass in that day <03117 +yowm > , [ that ] the remnant <07605 +sh@>ar > of Israel <03478 +Yisra>el > , and such as are escaped <06413 +p@leytah > of the house <01004 +bayith > of Jacob <03290 +Ya<aqob > , shall no <03808 +lo> > more <05750 +<owd > again <03254 +yacaph > stay <04937 +mish<en > upon him that smote <{05221} +nakah > them ; but shall stay <08172 +sha<an > upon the LORD <03068 +Y@hovah > , the Holy <06918 +qadowsh > One of Israel <03478 +Yisra>el > , in truth <00571 +>emeth > .

05221 ISA 010 024 . Therefore <03651 +ken > thus <03541 +koh > saith <00559 +>amar > the Lord <00136 +>Adonay > GOD <03069 +Y@hovih > of hosts <06635 +tsaba> > , O my people <05971 +<am > that dwellest <03427 +yashab > in Zion <06726 +Tsiyown > , be not afraid <03372 +yare> > of the Assyrian <00804 +>Ashshuwr > : he shall smite <{05221} +nakah > thee with a rod <07626 +shebet > , and shall lift <05375 +nasa> > up his staff <04294 +matteh > against <05921 +<al > thee , after the manner <01870 +derek > of Egypt <04714 +Mitsrayim > .

05221 ISA 011 004 But with righteousness <06664 +tsedeq > shall he judge <08199 +shaphat > the poor <01800 +dal > , and reprove <03198 +yakach > with equity <04334 +miyshowr > for the meek <06035 +<anav > of the earth <00776 +>erets > : and he shall smite <{05221} +nakah > the earth <00776 +>erets > with the rod <07626 +shebet > of his mouth <06310 +peh > , and with the breath <07307 +ruwach > of his lips <08193 +saphah > shall he slay <04191 +muwth > the wicked <07563 +rasha< > .

05221 ISA 011 015 And the LORD <03068 +Y@hovah > shall utterly destroy <02763 +charam > the tongue <03956 +lashown > of the Egyptian <04714 +Mitsrayim > sea <03220 +yam > ; and with his mighty <05868 +<ayam > wind <07307 +ruwach > shall he shake <05130 +nuwph > his hand <03027 +yad > over <05921 +<al > the river <05104 +nahar > , and shall smite <{05221} +nakah > it in the seven <07651 +sheba< > streams <05158 +nachal > , and make [ men ] go <01869 +darak > over <01869 +darak > dryshod <05275 +na<al > .

05221 ISA 014 006 He who smote <{05221} +nakah > the people <05971 +<am > in wrath <05678 +<ebrah > with a continual stroke <04347 +makkah > , he that ruled <07287 +radah > the nations <01471 +gowy > in anger <00639 +>aph > , is persecuted <04783 +murdaph > , [ and ] none <01097 +b@liy > hindereth <02820 +chasak > .

05221 ISA 014 029 Rejoice <08055 +samach > not thou , whole <03605 +kol > Palestina <06429 +P@lesheth > , because <03588 +kiy > the rod <07626 +shebet > of him that smote <{05221} +nakah > thee is broken <07665 +shabar > : for out of the serpent s <05175 +nachash > root <08328 +sheresh > shall come <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > a cockatrice <06848 +tsepha< > , and his fruit <06529 +p@riy > [ shall be ] a fiery <08314 +saraph > flying <05774 +<uwph > serpent <08314 +saraph > .

05221 ISA 027 007 . Hath he smitten <05221 +nakah > him , as he smote <04347 +makkah > those that smote <{05221} +nakah > him ? [ or ] is he slain <02026 +harag > according to the slaughter <02027 +hereg > of them that are slain <02026 +harag > by him ?

05221 ISA 027 007 . Hath he smitten <{05221} +nakah > him , as he smote <04347 +makkah > those that smote <05221 +nakah > him ? [ or ] is he slain <02026 +harag > according to the slaughter <02027 +hereg > of them that are slain <02026 +harag > by him ?

05221 ISA 030 031 For through the voice <06963 +qowl > of the LORD <03068 +Y@hovah > shall theAssyrian <00804 +>Ashshuwr > be beaten <02865 +chathath > down , [ which ] smote <{05221} +nakah > with a rod <07626 +shebet > .

05221 ISA 037 036 Then the angel <04397 +mal>ak > of the LORD <03068 +Y@hovah > went <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > , and smote <{05221} +nakah > in the camp <04264 +machaneh > of the Assyrians <00804 +>Ashshuwr > a hundred <03967 +me>ah > and fourscore <08084 +sh@moniym > and five <02568 +chamesh > thousand <00505 +>eleph > : and when they arose <02224 +zarach > early <07925 +shakam > in the morning <01242 +boqer > , behold <02009 +hinneh > , they [ were ] all <03605 +kol > dead <04191 +muwth > corpses <06297 +peger > .

05221 ISA 037 038 And it came <01961 +hayah > to pass , as he was worshipping <07812 +shachah > in the house <01004 +bayith > of Nisroch <05268 +Nicrok > his god <00430 +>elohiym > , that Adrammelech <00152 +>Adrammelek > and Sharezer <08272 +Shar>etser > his sons <01121 +ben > smote <{05221} +nakah > him with the sword <02719 +chereb > ; and they escaped <04422 +malat > into the land <00776 +>erets > of Armenia <00780 +>Ararat > : and Esarhaddon <00634 +>Ecar - Chaddown > his son <01121 +ben > reigned <04427 +malak > in his stead <08478 +tachath > .

05221 ISA 049 010 They shall not hunger <07456 +ra<eb > nor <03808 +lo> > thirst <06770 +tsame> > ; neither <03808 +lo> > shall the heat <08273 +sharab > nor <03808 +lo> > sun <08121 +shemesh > smite <{05221} +nakah > them : for he that hath mercy <07355 +racham > on them shall lead <05090 +nahag > them , even by the springs <04002 +mabbuwa< > of water <04325 +mayim > shall he guide <05095 +nahal > them .

05221 ISA 050 006 I gave <05414 +nathan > my back <01458 +gav > to the smiters <{05221} +nakah > , and my cheeks <03895 +l@chiy > to them that plucked <04803 +marat > off the hair : I hid <05641 +cathar > not my face <06440 +paniym > from shame <03639 +k@limmah > and spitting <07536 +roq > .

05221 ISA 053 004 . Surely <00403 +>aken > he hath borne <05375 +nasa> > our griefs <02483 +choliy > , and carried <05445 +cabal > our sorrows <04341 +mak>ob > : yet we did esteem <02803 +chashab > him stricken <05060 +naga< > , smitten <{05221} +nakah > of God <00430 +>elohiym > , and afflicted <06031 +<anah > .

05221 ISA 057 017 . For the iniquity <05771 +<avon > of his covetousness <01215 +betsa< > was I wroth <07107 +qatsaph > , and smote <{05221} +nakah > him : I hid <05641 +cathar > me , and was wroth <07107 +qatsaph > , and he went <03212 +yalak > on frowardly <07726 +showbab > in the way <01870 +derek > of his heart <03820 +leb > .

05221 ISA 058 004 Behold <02005 +hen > , ye fast <06684 +tsuwm > for strife <07379 +riyb > and debate <04683 +matstsah > , and to smite <{05221} +nakah > with the fist <00106 +>egroph > of wickedness <07562 +resha< > : ye shall not fast <06684 +tsuwm > as [ ye do this ] day <03117 +yowm > , to make your voice <06963 +qowl > to be heard <08085 +shama< > on high <04791 +marowm > .

05221 ISA 060 010 And the sons <01121 +ben > of strangers <05236 +nekar > shall build <01129 +banah > up thy walls <02346 +chowmah > , and their kings <04428 +melek > shall minister <08334 +sharath > unto thee : for in my wrath <07110 +qetseph > I smote <{05221} +nakah > thee , but in my favour <07522 +ratsown > have I had mercy <07355 +racham > on thee .

05221 ISA 066 003 He that killeth <07819 +shachat > an ox <07794 +showr > [ is as if ] he slew <{05221} +nakah > a man <00376 +>iysh > ; he that sacrificeth <02076 +zabach > a lamb <07716 +seh > , [ as if ] he cut off a dog s <03611 +keleb > neck <06202 +<araph > ; he that offereth <05927 +<alah > an oblation <04503 +minchah > , [ as if he offered <05927 +<alah > ] swine s <02386 +chaziyr > blood <01818 +dam > ; he that burneth <02142 +zakar > incense <03828 +l@bownah > , [ as if ] he blessed <01288 +barak > an idol <00205 +>aven > . Yea <01571 +gam > , they have chosen <00977 +bachar > their own ways <01870 +derek > , and their soul <05315 +nephesh > delighteth <02654 +chaphets > in their abominations <08251 +shiqquwts > .

05221 JER 002 030 In vain <07723 +shav> > have I smitten <{05221} +nakah > your children <01121 +ben > ; they received <03947 +laqach > no <03808 +lo> > correction <04148 +muwcar > : your own sword <02719 +chereb > hath devoured <00398 +>akal > your prophets <05030 +nabiy> > , like a destroying <07843 +shachath > lion <00738 +>ariy > .

05221 JER 005 003 O LORD <03068 +Y@hovah > , [ are ] not thine eyes <05869 +<ayin > upon the truth <00530 +>emuwnah > ? thou hast stricken <{05221} +nakah > them , but they have not grieved <02342 +chuwl > ; thou hast consumed <03615 +kalah > them , [ but ] they have refused <03985 +ma>en > to receive <03947 +laqach > correction <04148 +muwcar > : they have made their faces <06440 +paniym > harder <02388 +chazaq > than a rock <05553 +cela< > ; they have refused <03985 +ma>en > to return <07725 +shuwb > .

05221 JER 005 006 Wherefore a lion <00738 +>ariy > out of the forest <03293 +ya<ar > shall slay <{05221} +nakah > them , [ and ] a wolf <02061 +z@>eb > of the evenings <06160 +<arabah > shall spoil <07703 +shadad > them , a leopard <05246 +namer > shall watch <08245 +shaqad > over <05921 +<al > their cities <05892 +<iyr > : every one that goeth <03318 +yatsa> > out thence <02007 +hennah > shall be torn <02963 +taraph > in pieces : because <03588 +kiy > their transgressions <06588 +pesha< > are many <07231 +rabab > , [ and ] their backslidings <04878 +m@shuwbah > are increased <06105 +<atsam > .

05221 JER 014 019 Hast thou utterly rejected <03988 +ma>ac > Judah <03063 +Y@huwdah > ? hath thy soul <05315 +nephesh > lothed <01602 +ga<al > Zion <06726 +Tsiyown > ? why <04069 +madduwa< > hast thou smitten <{05221} +nakah > us , and [ there is ] no <00369 +>ayin > healing <04832 +marpe> > for us ? we looked <06960 +qavah > for peace <07965 +shalowm > , and [ there is ] no <00369 +>ayin > good <02896 +towb > ; and for the time <06256 +<eth > of healing <04832 +marpe> > , and behold <02009 +hinneh > trouble <01205 +b@<athah > !

05221 JER 018 018 . Then said <00559 +>amar > they , Come <03212 +yalak > , and let us devise <02803 +chashab > devices <04284 +machashabah > against <05921 +<al > Jeremiah <03414 +Yirm@yah > ; for the law <08451 +towrah > shall not perish <6> from the priest <03548 +kohen > , nor counsel <06098 +<etsah > from the wise <02450 +chakam > , nor the word <01697 +dabar > from the prophet <05030 +nabiy> > . Come <03212 +yalak > , and let us smite <{05221} +nakah > him with the tongue <03956 +lashown > , and let us not give heed <07181 +qashab > to any <03605 +kol > of his words <01697 +dabar > .

05221 JER 018 021 Therefore <03651 +ken > deliver <05414 +nathan > up their children <01121 +ben > to the famine <07458 +ra<ab > , and pour <05064 +nagar > out their [ blood ] by the force <03027 +yad > of the sword <02719 +chereb > ; and let their wives <00802 +>ishshah > be bereaved <07909 +shakkuwl > of their children , and [ be ] widows <00490 +>almanah > ; and let their men <00582 +>enowsh > be put <02026 +harag > to death <04194 +maveth > ; [ let ] their young <00970 +bachuwr > men [ be ] slain <{05221} +nakah > by the sword <02719 +chereb > in battle <04421 +milchamah > .

05221 JER 020 002 Then Pashur <06583 +Pashchuwr > smote <{05221} +nakah > Jeremiah <03414 +Yirm@yah > the prophet <05030 +nabiy> > , and put <05414 +nathan > him in the stocks <04115 +mahpeketh > that [ were ] in the high <05945 +>elyown > gate <08179 +sha<ar > of Benjamin <01144 +Binyamiyn > , which <00834 +>aher > [ was ] by the house <01004 +bayith > of the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 JER 020 004 For thus <03541 +koh > saith <00559 +>amar > the LORD <03068 +Y@hovah > , Behold <02005 +hen > , I will make <05414 +nathan > thee a terror <04320 +Miykayah > to thyself , and to all <03605 +kol > thy friends <00157 +>ahab > : and they shall fall <05307 +naphal > by the sword <02719 +chereb > of their enemies <00341 +>oyeb > , and thine eyes <05869 +<ayin > shall behold <07200 +ra>ah > [ it ] : and I will give <05414 +nathan > all <03605 +kol > Judah <03063 +Y@huwdah > into the hand <03027 +yad > of the king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > , and he shall carry <01540 +galah > them captive <01540 +galah > into Babylon <00894 +Babel > , and shall slay <{05221} +nakah > them with the sword <02719 +chereb > .

05221 JER 021 006 And I will smite <{05221} +nakah > the inhabitants <03427 +yashab > of this <02063 +zo>th > city <05892 +<iyr > , both man <00120 +>adam > and beast <00929 +b@hemah > : they shall die <04191 +muwth > of a great <01419 +gadowl > pestilence <01698 +deber > .

05221 JER 021 007 And afterward , saith <05002 +n@>um > the LORD <03068 +Y@hovah > , I will deliver <05414 +nathan > Zedekiah <06667 +Tsidqiyah > king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > , and his servants <05650 +<ebed > , and the people <05971 +<am > , and such as are left <07604 +sha>ar > in this <02063 +zo>th > city <05892 +<iyr > from the pestilence <01698 +deber > , from the sword <02719 +chereb > , and from the famine <07458 +ra<ab > , into the hand <03027 +yad > of Nebuchadrezzar <05019 +N@buwkadne>tstsar > king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > , and into the hand <03027 +yad > of their enemies <00341 +>oyeb > , and into the hand <03027 +yad > of those that seek <01245 +baqash > their life <05315 +nephesh > : and he shall smite <{05221} +nakah > them with the edge <06310 +peh > of the sword <02719 +chereb > ; he shall not spare <02347 +chuwc > them , neither <03808 +lo> > have pity <02550 +chamal > , nor <03808 +lo> > have mercy <07355 +racham > .

05221 JER 026 023 And they fetched <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > Urijah <00223 +>Uwriyah > out of Egypt <04714 +Mitsrayim > , and brought <00935 +bow> > him unto Jehoiakim <03079 +Y@howyaqiym > the king <04428 +melek > ; who slew <{05221} +nakah > him with the sword <02719 +chereb > , and cast <07993 +shalak > his dead <05038 +n@belah > body <05038 +n@belah > into <00413 +>el > the graves <06913 +qeber > of the common <01121 +ben > people <05971 +<am > .

05221 JER 029 021 Thus <03541 +koh > saith <00559 +>amar > the LORD <03068 +Y@hovah > of hosts <06635 +tsaba> > , the God <00430 +>elohiym > of Israel <03478 +Yisra>el > , of Ahab <00256 +>Ach>ab > the son <01121 +ben > of Kolaiah <06964 +Qowlayah > , and of Zedekiah <06667 +Tsidqiyah > the son <01121 +ben > of Maaseiah <04641 +Ma<aseyah > , which prophesy <05012 +naba> > a lie <08267 +sheqer > unto you in my name <08034 +shem > ; Behold <02009 +hinneh > , I will deliver <05414 +nathan > them into the hand <03027 +yad > of Nebuchadrezzar <05019 +N@buwkadne>tstsar > king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > ; and he shall slay <{05221} +nakah > them before your eyes <05869 +<ayin > ;

05221 JER 030 014 All <03605 +kol > thy lovers <00157 +>ahab > have forgotten <07911 +shakach > thee ; they seek <01875 +darash > thee not ; for I have wounded <{05221} +nakah > thee with the wound <04347 +makkah > of an enemy <00341 +>oyeb > , with the chastisement <04148 +muwcar > of a cruel <00394 +>akzariy > one , for the multitude <07230 +rob > of thine iniquity <05771 +<avon > ; [ because ] thy sins <02403 +chatta>ah > were increased <06105 +<atsam > .

05221 JER 033 005 They come <00935 +bow> > to fight <03898 +lacham > with the Chaldeans <03778 +Kasdiy > , but [ it is ] to fill <04390 +male> > them with the dead <06297 +peger > bodies <06297 +peger > of men <00120 +>adam > , whom <00834 +>aher > I have slain <{05221} +nakah > in mine anger <00639 +>aph > and in my fury <02534 +chemah > , and for all <03605 +kol > whose <00834 +>aher > wickedness <07451 +ra< > I have hid <05641 +cathar > my face <06440 +paniym > from this <02063 +zo>th > city <05892 +<iyr > .

05221 JER 037 010 For though <00518 +>im > ye had smitten <{05221} +nakah > the whole <03605 +kol > army <02428 +chayil > of the Chaldeans <03778 +Kasdiy > that fight <03898 +lacham > against you , and there remained <07604 +sha>ar > [ but ] wounded <01856 +daqar > men <00582 +>enowsh > among them , [ yet ] should they rise <06965 +quwm > up every man <00376 +>iysh > in his tent <00168 +>ohel > , and burn <08313 +saraph > this <02063 +zo>th > city <05892 +<iyr > with fire <00784 +>esh > .

05221 JER 037 015 Wherefore the princes <08269 +sar > were wroth <07107 +qatsaph > with Jeremiah <03414 +Yirm@yah > , and smote <{05221} +nakah > him , and put <05414 +nathan > him in prison <00612 +>ecuwr > in the house <01004 +bayith > of Jonathan <03083 +Y@hownathan > the scribe <05608 +caphar > : for they had made <06213 +<asah > that the prison <03608 +kele> > .

05221 JER 040 015 Then Johanan <03110 +Yowchanan > the son <01121 +ben > of Kareah <07143 +Qareach > spake <00559 +>amar > to Gedaliah <01436 +G@dalyah > in Mizpah <04709 +Mitspah > secretly <05643 +cether > , saying <00559 +>amar > , Let me go <03212 +yalak > , I pray thee , and I will slay <05221 +nakah > Ishmael <03458 +Yishma<e>l > the son <01121 +ben > of Nethaniah <05418 +N@thanyah > , and no <03808 +lo> > man <00376 +>iysh > shall know <03045 +yada< > [ it ] : wherefore <04100 +mah > should he slay <{05221} +nakah > thee , that all <03605 +kol > the Jews <03064 +Y@huwdiy > which are gathered <06908 +qabats > unto thee should be scattered <06327 +puwts > , and the remnant <07611 +sh@>eriyth > in Judah <03063 +Y@huwdah > perish <6> ?

05221 JER 040 015 Then Johanan <03110 +Yowchanan > the son <01121 +ben > of Kareah <07143 +Qareach > spake <00559 +>amar > to Gedaliah <01436 +G@dalyah > in Mizpah <04709 +Mitspah > secretly <05643 +cether > , saying <00559 +>amar > , Let me go <03212 +yalak > , I pray thee , and I will slay <{05221} +nakah > Ishmael <03458 +Yishma<e>l > the son <01121 +ben > of Nethaniah <05418 +N@thanyah > , and no <03808 +lo> > man <00376 +>iysh > shall know <03045 +yada< > [ it ] : wherefore <04100 +mah > should he slay <05221 +nakah > thee , that all <03605 +kol > the Jews <03064 +Y@huwdiy > which are gathered <06908 +qabats > unto thee should be scattered <06327 +puwts > , and the remnant <07611 +sh@>eriyth > in Judah <03063 +Y@huwdah > perish <6> ?

05221 JER 041 002 Then arose <06965 +quwm > Ishmael <03458 +Yishma<e>l > the son <01121 +ben > of Nethaniah <05418 +N@thanyah > , and the ten <06235 +<eser > men <00582 +>enowsh > that were with him , and smote <{05221} +nakah > Gedaliah <01436 +G@dalyah > the son <01121 +ben > of Ahikam <00296 +>Achiyqam > the son <01121 +ben > of Shaphan <08227 +shaphan > with the sword <02719 +chereb > , and slew <04191 +muwth > him , whom <00834 +>aher > the king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > had made governor <06485 +paqad > over the land <00776 +>erets > .

05221 JER 041 003 Ishmael <03458 +Yishma<e>l > also slew <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the Jews <03064 +Y@huwdiy > that were with him , [ even ] with Gedaliah <01436 +G@dalyah > , at Mizpah <04709 +Mitspah > , and the Chaldeans <03778 +Kasdiy > that were found <04672 +matsa> > there <08033 +sham > , [ and ] the men <00582 +>enowsh > of war <04421 +milchamah > .

05221 JER 041 009 Now the pit <00953 +bowr > wherein <00834 +>aher > Ishmael <03458 +Yishma<e>l > had cast <07993 +shalak > all <03605 +kol > the dead <06297 +peger > bodies <06297 +peger > of the men <00582 +>enowsh > , whom <00834 +>aher > he had slain <{05221} +nakah > because <03027 +yad > of Gedaliah <01436 +G@dalyah > , [ was ] it which <00834 +>aher > Asa <00609 +>Aca> > the king <04428 +melek > had made <06213 +<asah > for fear <06440 +paniym > of Baasha <01201 +Ba<sha> > king <04428 +melek > of Israel <03478 +Yisra>el > : [ and ] Ishmael <03458 +Yishma<e>l > the son <01121 +ben > of Nethaniah <05418 +N@thanyah > filled <04390 +male> > it with [ them that were ] slain <02491 +chalal > .

05221 JER 041 016 Then took <03947 +laqach > Johanan <03110 +Yowchanan > the son <01121 +ben > of Kareah <07143 +Qareach > , and all <03605 +kol > the captains <08269 +sar > of the forces <02428 +chayil > that [ were ] with him , all <03605 +kol > the remnant <07611 +sh@>eriyth > of the people <05971 +<am > whom <00834 +>aher > he had recovered <07725 +shuwb > from Ishmael <03458 +Yishma<e>l > the son <01121 +ben > of Nethaniah <05418 +N@thanyah > , from Mizpah <04709 +Mitspah > , after <00310 +>achar > [ that ] he had slain <{05221} +nakah > Gedaliah <01436 +G@dalyah > the son <01121 +ben > of Ahikam <00296 +>Achiyqam > , [ even ] mighty <01397 +geber > men <00582 +>enowsh > of war <04421 +milchamah > , and the women <00802 +>ishshah > , and the children <02945 +taph > , and the eunuchs <05631 +cariyc > , whom <00834 +>aher > he had brought <07725 +shuwb > again <07725 +shuwb > from Gibeon <01391 +Gib<own > :

05221 JER 041 018 Because <06440 +paniym > of the Chaldeans <03778 +Kasdiy > : for they were afraid <03372 +yare> > of them , because <03588 +kiy > Ishmael <03458 +Yishma<e>l > the son <01121 +ben > of Nethaniah <05418 +N@thanyah > had slain <{05221} +nakah > Gedaliah <01436 +G@dalyah > the son <01121 +ben > of Ahikam <00296 +>Achiyqam > , whom <00834 +>aher > the king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > made governor <06485 +paqad > in the land <00776 +>erets > .

05221 JER 043 011 And when he cometh <00935 +bow> > , he shall smite <{05221} +nakah > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > , [ and deliver ] such [ as are ] for death <04194 +maveth > to death <04194 +maveth > ; and such [ as are ] for captivity <07628 +sh@biy > to captivity <07628 +sh@biy > ; and such [ as are ] for the sword <02719 +chereb > to the sword <02719 +chereb > .

05221 JER 046 002 Against Egypt <04714 +Mitsrayim > , against the army <02428 +chayil > of Pharaohnecho <06549 +Par<oh N@koh > king <04428 +melek > of Egypt <04714 +Mitsrayim > , which <00834 +>aher > was by the river <05104 +nahar > Euphrates <06578 +P@rath > in Carchemish <03751 +Kark@miysh > , which <00834 +>aher > Nebuchadrezzar <05019 +N@buwkadne>tstsar > king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > smote <{05221} +nakah > in the fourth <07243 +r@biy<iy > year <08141 +shaneh > of Jehoiakim <03079 +Y@howyaqiym > the son <01121 +ben > of Josiah <02977 +Yo>shiyah > king <04428 +melek > of Judah <03063 +Y@huwdah > .

05221 JER 046 013 The word <01697 +dabar > that the LORD <03068 +Y@hovah > spake <01696 +dabar > to Jeremiah <03414 +Yirm@yah > the prophet <05030 +nabiy> > , how Nebuchadrezzar <05019 +N@buwkadne>tstsar > king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > should come <00935 +bow> > [ and ] smite <{05221} +nakah > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > .

05221 JER 047 001 . The word <01697 +dabar > of the LORD <03068 +Y@hovah > that came <01961 +hayah > to Jeremiah <03414 +Yirm@yah > the prophet <05030 +nabiy> > against <00413 +>el > the Philistines <06430 +P@lishtiy > , before <06440 +paniym > that Pharaoh <06547 +Par<oh > smote <{05221} +nakah > Gaza <05804 +<Azzah > .

05221 JER 049 028 . Concerning Kedar <06938 +Qedar > , and concerning the kingdoms <04467 +mamlakah > of Hazor <02674 +Chatsowr > , which <00834 +>aher > Nebuchadrezzar <05019 +N@buwkadne>tstsar > king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > shall smite <{05221} +nakah > , thus <03541 +koh > saith <00559 +>amar > the LORD <03068 +Y@hovah > ; Arise <06965 +quwm > ye , go <05927 +<alah > up to Kedar <06938 +Qedar > , and spoil <07703 +shadad > the men <01121 +ben > of the east <06924 +qedem > .

05221 JER 052 027 And the king <04428 +melek > of Babylon <00894 +Babel > smote <{05221} +nakah > them , and put them to death <04191 +muwth > in Riblah <07247 +Riblah > in the land <00127 +>adamah > of Hamath <02574 +Chamath > . Thus Judah <03063 +Y@huwdah > was carried <01540 +galah > away captive <01540 +galah > out of his own land <00127 +>adamah > .

05221 LAM 003 030 He giveth <05414 +nathan > [ his ] cheek <03895 +l@chiy > to him that smiteth <{05221} +nakah > him : he is filled <07646 +saba< > full <07646 +saba< > with reproach <02781 +cherpah > .

05221 EZE 005 002 Thou shalt burn <01197 +ba<ar > with fire <00217 +>uwr > a third <07992 +sh@liyshiy > part in the midst <08432 +tavek > of the city <05892 +<iyr > , when the days <03117 +yowm > of the siege <04692 +matsowr > are fulfilled <04390 +male> > : and thou shalt take <03947 +laqach > a third <07992 +sh@liyshiy > part , [ and ] smite <{05221} +nakah > about <05439 +cabiyb > it with a knife <02719 +chereb > : and a third <07992 +sh@liyshiy > part thou shalt scatter <02219 +zarah > in the wind <07307 +ruwach > ; and I will draw <07324 +ruwq > out a sword <02719 +chereb > after <00310 +>achar > them .

05221 EZE 006 011 . Thus <03541 +koh > saith <00559 +>amar > the Lord <00136 +>Adonay > GOD <03069 +Y@hovih > ; Smite <{05221} +nakah > with thine hand <03709 +kaph > , and stamp <07554 +raqa< > with thy foot <07272 +regel > , and say <00559 +>amar > , Alas <00253 +>ach > for all <03605 +kol > the evil <07451 +ra< > abominations <08441 +tow<ebah > of the house <01004 +bayith > of Israel <03478 +Yisra>el > ! for they shall fall <05307 +naphal > by the sword <02719 +chereb > , by the famine <07458 +ra<ab > , and by the pestilence <01698 +deber > .

05221 EZE 007 009 And mine eye <05869 +<ayin > shall not spare <02347 +chuwc > , neither <03808 +lo> > will I have pity <02550 +chamal > : I will recompense <05414 +nathan > thee according to thy ways <01870 +derek > and thine abominations <08441 +tow<ebah > [ that ] are in the midst <08432 +tavek > of thee ; and ye shall know <03045 +yada< > that I [ am ] the LORD <03068 +Y@hovah > that smiteth <{05221} +nakah > .

05221 EZE 009 005 . And to the others <00428 +>el - leh > he said <00559 +>amar > in mine hearing <00241 +>ozen > , Go <05674 +<abar > ye after <00310 +>achar > him through the city <05892 +<iyr > , and smite <{05221} +nakah > : let not your eye <05869 +<ayin > spare <02347 +chuwc > , neither <00408 +>al > have ye pity <02550 +chamal > :

05221 EZE 009 007 And he said <00559 +>amar > unto them , Defile <02930 +tame> > the house <01004 +bayith > , and fill <04390 +male> > the courts <02691 +chatser > with the slain <02491 +chalal > : go <03318 +yatsa> > ye forth <03318 +yatsa> > . And they went <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > , and slew <{05221} +nakah > in the city <05892 +<iyr > .

05221 EZE 009 008 And it came <01961 +hayah > to pass , while they were slaying <{05221} +nakah > them , and I was left <07604 +sha>ar > , that I fell <05307 +naphal > upon my face <06440 +paniym > , and cried <02199 +za<aq > , and said <00559 +>amar > , Ah <00162 +>ahahh > Lord <00136 +>Adonay > GOD <03069 +Y@hovih > ! wilt thou destroy <07843 +shachath > all <03605 +kol > the residue <07611 +sh@>eriyth > of Israel <03478 +Yisra>el > in thy pouring <08210 +shaphak > out of thy fury <02534 +chemah > upon Jerusalem <03389 +Y@ruwshalaim > ?

05221 EZE 021 014 Thou therefore , son <01121 +ben > of man <00120 +>adam > , prophesy <05012 +naba> > , and smite <{05221} +nakah > [ thine ] hands <03709 +kaph > together , and let the sword <02719 +chereb > be doubled <03717 +kaphal > the third <07992 +sh@liyshiy > time , the sword <02719 +chereb > of the slain <02491 +chalal > : it [ is ] the sword <02719 +chereb > of the great <01419 +gadowl > [ men that are ] slain <02491 +chalal > , which entereth into their privy <02314 +chadar > chambers <02315 +cheder > .

05221 EZE 021 017 I will also <01571 +gam > smite <{05221} +nakah > mine hands <03709 +kaph > together , and I will cause my fury <02534 +chemah > to rest <05117 +nuwach > : I the LORD <03068 +Y@hovah > have said <01696 +dabar > [ it ] .

05221 EZE 022 013 Behold <02009 +hinneh > , therefore I have smitten <{05221} +nakah > mine hand <03079 +Y@howyaqiym > at <00413 +>el > thy dishonest <01215 +betsa< > gain <01214 +batsa< > which <00834 +>aher > thou hast made <06213 +<asah > , and at <05921 +<al > thy blood <01818 +dam > which <00834 +>aher > hath been <01961 +hayah > in the midst <08432 +tavek > of thee .

05221 EZE 032 015 When I shall make <05414 +nathan > the land <00776 +>erets > of Egypt <04714 +Mitsrayim > desolate <08077 +sh@mamah > , and the country <00776 +>erets > shall be destitute <08047 +shammah > of that whereof it was full <04393 +m@lo> > , when I shall smite <{05221} +nakah > all <03605 +kol > them that dwell <03427 +yashab > therein , then shall they know <03045 +yada< > that I [ am ] the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 EZE 033 021 . And it came <01961 +hayah > to pass in the twelfth year <08141 +shaneh > of our captivity <01546 +galuwth > , in the tenth <06224 +<asiyriy > [ month ] , in the fifth <02568 +chamesh > [ day ] of the month <02320 +chodesh > , [ that ] one that had escaped <06412 +paliyt > out of Jerusalem <03389 +Y@ruwshalaim > came <00935 +bow> > unto me , saying <00559 +>amar > , The city <05892 +<iyr > is smitten <{05221} +nakah > .

05221 EZE 039 003 And I will smite <{05221} +nakah > thy bow <07198 +qesheth > out of thy left <08040 +s@mo>wl > hand <03027 +yad > , and will cause thine arrows <02671 +chets > to fall <05307 +naphal > out of thy right <03225 +yamiyn > hand <03027 +yad > .

05221 JOS 011 010 . And Joshua <03091 +Y@howshuwa< > at that time <06256 +<eth > turned <07725 +shuwb > back <07725 +shuwb > , and took <03920 +lakad > Hazor <02674 +Chatsowr > , and smote <{05221} +nakah > the king <04428 +melek > thereof with the sword <02719 +chereb > : for Hazor <02674 +Chatsowr > beforetime <06440 +paniym > was the head <07218 +ro>sh > of all <03605 +kol > those <00428 +>el - leh > kingdoms <04467 +mamlakah > .

05221 DAN 008 007 And I saw <07200 +ra>ah > him come <05060 +naga< > close <00681 +>etsel > unto the ram <00352 +>ayil > , and he was moved with choler <04843 +marar > against <00413 +>el > him , and smote <{05221} +nakah > the ram <00352 +>ayil > , and brake <07665 +shabar > his two <08147 +sh@nayim > horns <07161 +qeren > : and there was no <03808 +lo> > power <03581 +koach > in the ram <00352 +>ayil > to stand <05975 +<amad > before <06440 +paniym > him , but he cast <07993 +shalak > him down to the ground <00776 +>erets > , and stamped <07429 +ramac > upon him : and there was none <03808 +lo> > that could deliver <05337 +natsal > the ram <00352 +>ayil > out of his hand <03027 +yad > .

05221 HOS 006 001 . Come <03212 +yalak > , and let us return <07725 +shuwb > unto the LORD <03068 +Y@hovah > : for he hath torn <02963 +taraph > , and he will heal <07495 +rapha> > us ; he hath smitten <{05221} +nakah > , and he will bind <02280 +chabash > us up .

05221 HOS 009 016 Ephraim <00669 +>Ephrayim > is smitten <{05221} +nakah > , their root <08328 +sheresh > is dried <03001 +yabesh > up , they shall bear <06213 +<asah > no <01077 +bal > fruit <06529 +p@riy > : yea <01571 +gam > , though <03588 +kiy > they bring <03205 +yalad > forth <03205 +yalad > , yet will I slay <04191 +muwth > [ even ] the beloved <04261 +machmad > [ fruit ] of their womb <00990 +beten > .

05221 HOS 014 005 I will be as the dew <02919 +tal > unto Israel <03478 +Yisra>el > : he shall grow <06524 +parach > as the lily <07799 +shuwshan > , and cast <05221 +nakah > forth <{05221} +nakah > his roots <08328 +sheresh > as Lebanon <03844 +L@banown > .

05221 HOS 014 005 I will be as the dew <02919 +tal > unto Israel <03478 +Yisra>el > : he shall grow <06524 +parach > as the lily <07799 +shuwshan > , and cast <{05221} +nakah > forth <05221 +nakah > his roots <08328 +sheresh > as Lebanon <03844 +L@banown > .

05221 AMO 003 015 And I will smite <{05221} +nakah > the winter <02779 +choreph > house <01004 +bayith > with the summer <07019 +qayits > house <01004 +bayith > ; and the houses <01004 +bayith > of ivory <08127 +shen > shall perish <6> , and the great <07227 +rab > houses <01004 +bayith > shall have an end <05486 +cuwph > , saith <05001 +na>am > the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 AMO 004 009 I have smitten <{05221} +nakah > you with blasting <07711 +sh@dephah > and mildew <03420 +yeraqown > : when your gardens <01593 +gannah > and your vineyards <03754 +kerem > and your fig <08384 +t@>en > trees and your olive <02132 +zayith > trees increased <07235 +rabah > , the palmerworm <01501 +gazam > devoured <00398 +>akal > [ them ] : yet have ye not returned <07725 +shuwb > unto me , saith <05001 +na>am > the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 AMO 006 011 For , behold <02009 +hinneh > , the LORD <03068 +Y@hovah > commandeth <06680 +tsavah > , and he will smite <{05221} +nakah > the great <01419 +gadowl > house <01004 +bayith > with breaches <07447 +raciyc > , and the little <06996 +qatan > house <01004 +bayith > with clefts <01233 +b@qiya< > .

05221 AMO 009 001 . I saw <07200 +ra>ah > the Lord <00136 +>Adonay > standing <05324 +natsab > upon the altar <04196 +mizbeach > : and he said <00559 +>amar > , Smite <{05221} +nakah > the lintel <03730 +kaphtor > of the door , that the posts <05592 +caph > may shake <07493 +ra<ash > : and cut <01214 +batsa< > them in the head <07218 +ro>sh > , all <03605 +kol > of them ; and I will slay <02026 +harag > the last <00319 +>achariyth > of them with the sword <02719 +chereb > : he that fleeth <05127 +nuwc > of them shall not flee <05127 +nuwc > away , and he that escapeth <06412 +paliyt > of them shall not be delivered <04422 +malat > .

05221 JONAH 004 007 But God <00430 +>elohiym > prepared <04487 +manah > a worm <08438 +towla< > when the morning <07837 +shachar > rose <05927 +<alah > the next <04283 +mochorath > day <04283 +mochorath > , and it smote <{05221} +nakah > the gourd <07021 +qiyqayown > that it withered <03001 +yabesh > .

05221 JONAH 004 008 And it came <01961 +hayah > to pass , when the sun <08121 +shemesh > did arise <02224 +zarach > , that God <00430 +>elohiym > prepared <04487 +manah > a vehement <02759 +chariyshiy > east <06921 +qadiym > wind <07307 +ruwach > ; and the sun <08121 +shemesh > beat <{05221} +nakah > upon the head <07218 +ro>sh > of Jonah <03124 +Yonah > , that he fainted <05968 +<alaph > , and wished <07592 +sha>al > in himself to die <04191 +muwth > , and said <00559 +>amar > , [ It is ] better <02896 +towb > for me to die <04191 +muwth > than to live <02416 +chay > .

05221 MIC 005 001 . Now <06258 +<attah > gather <01413 +gadad > thyself in troops <01416 +g@duwd > , O daughter <01323 +bath > of troops <01416 +g@duwd > : he hath laid <07760 +suwm > siege <04692 +matsowr > against <05921 +<al > us : they shall smite <{05221} +nakah > the judge <08199 +shaphat > of Israel <03478 +Yisra>el > with a rod <07626 +shebet > upon the cheek <03895 +l@chiy > .

05221 MIC 006 013 Therefore also <01571 +gam > will I make [ thee ] sick <02470 +chalah > in smiting <{05221} +nakah > thee , in making [ thee ] desolate <08074 +shamem > because <05921 +<al > of thy sins <02403 +chatta>ah > .

05221 HAG 002 017 I smote <{05221} +nakah > you with blasting <07711 +sh@dephah > and with mildew <03420 +yeraqown > and with hail <01259 +barad > in all <03605 +kol > the labours <04639 +ma<aseh > of your hands <03027 +yad > ; yet ye [ turned ] not to me , saith <05002 +n@>um > the LORD <03068 +Y@hovah > .

05221 ZEC 009 004 Behold <02009 +hinneh > , the Lord <00136 +>Adonay > will cast <03423 +yarash > her out , and he will smite <{05221} +nakah > her power <02428 +chayil > in the sea <03220 +yam > ; and she shall be devoured <00398 +>akal > with fire <00784 +>esh > .

05221 ZEC 010 011 And he shall pass <05674 +<abar > through the sea <03220 +yam > with affliction <06869 +tsarah > , and shall smite <{05221} +nakah > the waves <01530 +gal > in the sea <03220 +yam > , and all <03605 +kol > the deeps <04688 +m@tsowlah > of the river <02975 +y@<or > shall dry <03001 +yabesh > up : and the pride <01347 +ga>own > of Assyria <00804 +>Ashshuwr > shall be brought <03381 +yarad > down <03381 +yarad > , and the sceptre <07626 +shebet > of Egypt <04714 +Mitsrayim > shall depart <05493 +cuwr > away .

05221 ZEC 012 004 In that day <03117 +yowm > , saith <05002 +n@>um > the LORD <03068 +Y@hovah > , I will smite <05221 +nakah > every <03605 +kol > horse <05483 +cuwc > with astonishment <08541 +timmahown > , and his rider <07392 +rakab > with madness <07697 +shigga<own > : and I will open <06491 +paqach > mine eyes <05869 +<ayin > upon the house <01004 +bayith > of Judah <03063 +Y@huwdah > , and will smite <{05221} +nakah > every <03605 +kol > horse <05483 +cuwc > of the people <05971 +<am > with blindness <05788 +<ivvarown > .

05221 ZEC 012 004 In that day <03117 +yowm > , saith <05002 +n@>um > the LORD <03068 +Y@hovah > , I will smite <{05221} +nakah > every <03605 +kol > horse <05483 +cuwc > with astonishment <08541 +timmahown > , and his rider <07392 +rakab > with madness <07697 +shigga<own > : and I will open <06491 +paqach > mine eyes <05869 +<ayin > upon the house <01004 +bayith > of Judah <03063 +Y@huwdah > , and will smite <05221 +nakah > every <03605 +kol > horse <05483 +cuwc > of the people <05971 +<am > with blindness <05788 +<ivvarown > .

05221 ZEC 013 006 And [ one ] shall say <00559 +>amar > unto him , What <04100 +mah > [ are ] these <00428 +>el - leh > wounds <04347 +makkah > in thine hands <03027 +yad > ? Then he shall answer <00559 +>amar > , [ Those ] with which <00834 +>aher > I was wounded <{05221} +nakah > [ in ] the house <01004 +bayith > of my friends <00157 +>ahab > .

05221 ZEC 013 007 . Awake <05782 +<uwr > , O sword <02719 +chereb > , against <05921 +<al > my shepherd <07462 +ra<ah > , and against <05921 +<al > the man <01397 +geber > [ that is ] my fellow <05997 +<amiyth > , saith <05002 +n@>um > the LORD <03068 +Y@hovah > of hosts <06635 +tsaba> > : smite <{05221} +nakah > the shepherd <07462 +ra<ah > , and the sheep <06629 +tso>n > shall be scattered <06327 +puwts > : and I will turn <07725 +shuwb > mine hand <03027 +yad > upon the little <06819 +tsa<ar > ones .

05221 MAL 004 006 And he shall turn <07725 +shuwb > the heart <03820 +leb > of the fathers <1> to the children <01121 +ben > , and the heart <03820 +leb > of the children <01121 +ben > to their fathers <1> , lest <06435 +pen > I come <00935 +bow> > and smite <{05221} +nakah > the earth <00776 +>erets > with a curse <02764 +cherem > .

05221 JUDG 003 029 And they slew <{05221} +nakah > of Moab <04124 +Mow>ab > at that time <06256 +<eth > about ten <06235 +<eser > thousand <00505 +>eleph > men <00376 +>iysh > , all <03605 +kol > lusty <08082 +shamen > , and all <03605 +kol > men <00376 +>iysh > of valour <02428 +chayil > ; and there escaped <04422 +malat > not a man <00376 +>iysh > .

05221 GEN 004 015 And the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > unto him , Therefore <03767 +kara< > whosoever <03605 +kol > slayeth <02026 +harag > Cain <07014 +Qayin > , vengeance <05358 +naqam > shall be taken on him sevenfold <07659 +shib<athayim > . And the LORD <03068 +Y@hovah > set <07760 +suwm > a mark <00226 +>owth > upon Cain <07014 +Qayin > , lest <01115 +biltiy > any <03605 +kol > finding <04672 +matsa> > him should kill <{05221} +nakah > him .

05221 GEN 008 021 And the LORD <03068 +Y@hovah > smelled <07306 +ruwach > a sweet <05207 +nichowach > savour <07381 +reyach > ; and the LORD <03068 +Y@hovah > said <00559 +>amar > in his heart <03820 +leb > , I will not again <03254 +yacaph > curse <07043 +qalal > the ground <00127 +>adamah > any <05750 +<owd > more <05750 +<owd > for man s <00120 +>adam > sake <05668 +<abuwr > ; for the imagination <03336 +yetser > of man s <00120 +>adam > heart <03820 +leb > [ is ] evil <07451 +ra< > from his youth <05271 +na<uwr > ; neither will I again <03254 +yacaph > smite <{05221} +nakah > any <05750 +<owd > more <05750 +<owd > every <03605 +kol > thing living <02416 +chay > , as I have done <06213 +<asah > .

05221 GEN 014 005 And in the fourteenth year <08141 +shaneh > came <00935 +bow> > Chedorlaomer <03540 +K@dorla<omer > , and the kings <04428 +melek > that [ were ] with him , and smote <{05221} +nakah > the Rephaims <07497 +rapha> > in Ashteroth <06255 +<Asht@roth Qarnayim > Karnaim , and the Zuzims in Ham <01990 +Ham > , and the Emims <00368 +>Eymiym > in Shaveh <07741 +Shaveh Qiryathayim > Kiriathaim <07741 +Shaveh Qiryathayim > ,

05221 GEN 014 007 And they returned <07725 +shuwb > , and came <00935 +bow> > to Enmishpat , which <00834 +>aher > [ is ] Kadesh <06946 +Qadesh > , and smote <{05221} +nakah > all <03605 +kol > the country <07704 +sadeh > of the Amalekites <06003 +<Amaleqiy > , and also <01571 +gam > the Amorites <00567 +>Emoriy > , that dwelt <03427 +yashab > in Hazezontamar <02688 +Chats@tsown Tamar > .

05221 2KI 011 012 And he brought <03318 +yatsa> > forth <03318 +yatsa> > the king s <04428 +melek > son <01121 +ben > , and put <05414 +nathan > the crown <05145 +nezer > upon him , and [ gave him ] the testimony <5715> ; and they made him king <04427 +malak > , and anointed <04886 +mashach > him ; and they clapped <{05221} +nakah > their hands <03709 +kaph > , and said <00559 +>amar > , God save <02421 +chayah > the king <04428 +melek > .

05221 JOS 009 018 And the children <01121 +ben > of Israel <03478 +Yisra>el > smote <{05221} +nakah > them not , because <03588 +kiy > the princes <05387 +nasiy> > of the congregation <05712 +<edah > had sworn <07650 +shaba< > unto them by the LORD <03068 +Y@hovah > God <00430 +>elohiym > of Israel <03478 +Yisra>el > . And all <03605 +kol > the congregation <05712 +<edah > murmured <03885 +luwn > against <05921 +<al > the princes <05387 +nasiy> > .

 

~~~~~~

 

~~~~~~