A B C D E G H I K L M N P Q R S T V Y Z

K
k'eb
k`an
k`eneth
ka'ah
ka_'_ab
ka`ac
kabac
kabad
kabah
kabar
kabash
kabbiyr
Kabbown
kabed
kabowd
Kabuwl
kacac
kacach
kacah
kacal
kacam
kacaph
Kacday
kachad
kachal
kachash
Kaciphya'
Kacluchiym
kacuwy
kad
kadkod
kah
kahah
kahan
kahen
kakah
kala'
kalah
kalal
kalam
Kaleb
Kaleb'Ephrathah
kaleh
Kalibbow
kaliyl
Kalkol
kallah
Kalneh
kamac
kamahh
kamar
kammon
kana`
kanac
kanah
kanan
kanaph
kanash
kannah
Kanneh
kaph
kaphah
kaphal
kaphan
kaphaph
kaphar
kaphash
kaphiyc
kaphtor
Kaphtoriy
kapporeth
kar
Kara'
kara`
karah
karar
karath
karbel
karbla`
kariy
Karkac
karkarah
Karkmiysh
karkob
karkom
karmel
Karmiy
karmiyl
Karmliy
Karmliyth
karowz
karpac
Karshna'
karuthah
kasah
Kasday
Kasdiy
kashal
kashaph
kasher
kashshaph
kashshiyl
kathab
katham
kathar
kathash
kathath
katheph
kathiyth
kav
kavah
kavvan
kazab
kbar
kbarah
kbeduth
kbiyr
kbuwddah
Kcalown
kcaph
kciyl
kciyluwth
Kcullowth
kcuwth
kdab
Kdorla`omer
kebel
kebes
kebesh
kec
kece'
kecel
keceph
keceth
kechash
kehah
keheh
kelach
kele'
keleb
ken
keph
kephel
kerah
kerem
keseb
Kesed
kesheph
kethem
kether
keylaph
khal
khunnah
kibrah
kibsah
kibshan
kicce'
kiclah
Kiclev
Kicloth_Tabor
Kiclown
kikkar
kikker
Kil'ab
kil'ayim
killayown
Kilmad
kilyah
Kilyown
Kimham
kimriyr
kin`ah
kinnowr
Kinnrowth
kippah
kippur
kircem
kisbah
kishrown
kishshalown
Kithliysh
Kittiy
kiy
kiyc
kiyd
kiydowd
kiydown
kiydowr
kiylay
Kiymah
kiyowr
kiyr
kiyshowr
Kiyuwn
klal
klimmah
klimmuwth
kliy
kliy'
klub
Kluwb
Kluwbay
Kluwhay
kluwlah
kmow
Kmowsh
Kna`an
Kna`anah
Kna`aniy
Knaniy
Knanyah
knath
knema'
koach
kobed
koh
kohen
kol
Kol_-_Chozeh
Konyahuw
kopher
kor
korce'
korem
kothel
kothereth
kowba`
kowc
kowkab
Kownanyahuw
Kowr`Ashan
Kowresh
kowsharah
Kozba'
Kozbiy
Kphar_ha_-`Ammowniy
kphath
kphiyr
Kphiyrah
kphowr
Kran
kraz
kres
Krethiy
Kriyth
kriythuwth
kruwb
kthab
kthal
kthobeth
kthoneth
kuccemeth
Kuwb
kuwl
kuwmaz
kuwn
kuwr
Kuwsh
Kuwshan
Kuwshan_Rish`athayim
Kuwshiy
Kuwshiyth
Kuwth
kviyah
Kziyb

A B C D E G H I K L M N P Q R S T V Y Z